Lazura ochronna do drewna HSL-30/M-profi teak

Producent: REMMERS
SKU: Brak danych

Podwyższonej skuteczności rozpuszczalnikowa lazura ochronna klasy premium do drewna

WŁAŚCIWOŚCI

 • Lazura cienkowarstwowa
 • 3 w 1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura
 • Profilaktycznie chroni przed: wilgocią, promieniowaniem UV, zgnilizną, sinizną, pleśnią, glonami i żerowaniem os
 • Wnika głęboko w podłoże
 • Pozwala drewnu oddychać
 • Intensywne kolory, nie łuszczy się
 • Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
 • Poszczególne kolory produktu można wzajemnie łączyć (mieszać)

207,25 370,60 

2,5L
5L
 • Do drewna stosowanego na zewnątrz
 • Drewno bez kontaktu z gruntem w myśl PN EN 335-1, klasy użytkowe 2 i 3
 • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
 • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
 • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo (tylko jako podkład): np. do okien i drzwi.
 • Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa

Nie nadaje się do pokrywania podłóg (tarasów, drewnianych podestów itp.)

Wersja bezbarwna nie chroni przed promieniowaniem UV (a więc przed szarzeniem drewna), dlatego nie nadaje się do stosowania na powierzchniach narażonych na bezpośrednie zwietrzanie. Jeśli bezbarwna powłoka pożądana jest na elementach stosowanych na otwartej przestrzeni, to należy ją wielokrotnie nakładać i regularnie pielęgnować.

 

DANE TECHNICZNE

NE

Spoiwo żywica alkidowa
Gęstość (20 °C) około 0,87 g/cm³
Lepkość około 80 s ISO 2431/3 mm
Zapach rozpuszczalnikowy, pow syschnięciu – bez zapachu
Stopień połysku mat

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: LAZURY 3 W 1 DO DREWNA NA ZEWNĄTRZ

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować. Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 – 15 %. Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo. Maksymalna dopuszczalna wilgotność wynosi 18%.

Stare powłoki malarskie (np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjące), korę, łyko i brud należy całkowicie usunąć. Luźne i spękane sęki jak również otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków, np. Verdünnung V 101, Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik. Gładkie, oheblowane powierzchnie drewna należy w miarę możliwości oszlifować i oczyścić z pyłu przed nałożeniem powłoki, aby zapewnić lepsze przyjmowanie koloru przez podłoże.
Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!
Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Materiał starannie rozmieszać.
Firmy specjalistyczne: malowanie pędzlem, zanurzanie, flutacja, natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach. Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna. Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę.
W przypadku dębiny zaleca się nałożenie dodatkowej, bezbarwnej powłoki gruntującej.
Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z podłożem oraz przyczepność. W razie nakładania następnych warstw z innych materiałów lakierniczych zaleca się sprawdzenie przyczepności.
Wariant biały można stosować wyłącznie na powierzchniach zewnętrznych nienarażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych, takich jak podbitki dachowe itp. lub jako powłokę gruntującą.
W przypadku gatunków drewna o dużej zawartości rozpuszczalnych w wodzie garbników, jak np. dąb, czerwony cedr, afcelia, redwood itp. opady mogą spowodować ich wymywanie. Może to skutkować powstaniem przebarwień na jasnym murze lub tynku. Powierzchnie cięć czołowych drewna uszczelnić za pomocą MSL-40 w odpowiednim kolorze (nanieść przynajmniej 2 warstwy). Dolne powierzchnie cięć czołowych drewna należy podciąć, aby uzyskać okapnik.
Każda warstwa lazury powoduje wzmocnienie koloru i połysku.

Schnięcie
około 12 godzin w temp. 20 °C i 65 % wilgotności względnej powietrza. Wartości sprawdzone w praktyce w temp.20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %. Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.
Pomimo iż powierzchnia jest sucha w dotyku, trudnolotne rozpuszczalniki mogą jeszcze przez wiele dni powodować, że pomalowane powierzchnie w dotyku sprawiać będą wrażenie wilgotnych. Ta właściwość nie jest wada produktu! Możliwie jak największa wymiana powietrza przyspieszy odparowanie tych rozpuszczalników.

W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność na warunki atmosferyczne powłoki może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów drzew, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. W tym miejscu należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych na konserwację i renowację. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (P80). W przypadku tych rodzajów drewna, w wersji po przetarciu, należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między przeglądami i renowacjami.
Zgodnie z normą DIN 68800-1 zabiegi związane z zabezpieczeniem drewna muszą być zaplanowane w odpowiednim czasie i starannie skoordynowane ze wszystkimi stronami uczestniczącymi w budowie (architekt, klient, wykonawca), z uwzględnieniem wymogów prawnych i warunków lokalnych.

Narzędzia / czyszczenie Pędzel (z naturalnego włosia), wanna zanurzeniowa, urządzenie do flutacji, zamknięte urządzenia natryskowe. Narzędzia po użyciu natychmiast umyć Verdünnung V 101.
Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

ZUŻYCIE

Profilaktycznie skuteczna wobec sinizny i zgnilizny przy zużyciu 205-250 ml/m² w co najmniej 2 warstwach
Drewno heblowane lub o bardzo dużej gęstości jest mniej chłonne, w związku z czym może wymagać nałożenia 3 warstwy.

OPAKOWANIA

Pojemnik blaszany 2,5 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

W starannie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Pierwsza pomoc
Po wdychaniu:
Porażonego wyprowadzić na świeże powietrze, ułożyć i uspokoić. Dostarczyć obficie świeże powietrze i dla bezpieczeństwa wezwać lekarza. W razie utraty przytomności należy układać i transportować w stabilnej pozycji bocznej.
Po kontakcie ze skórą:
Przy przedłużającym się podrażnieniu skóry skonsultować się z lekarzem. Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dokładnie spłukać.
Po zanieczyszczeniu oczu:
Przez kilka minut spłukiwać oko przy otwartej powiece pod bieżącą wodą. Przy przedłużających się dolegliwościach skonsultować się z lekarzem.
Po połknięciu:
Nie powodować wymiotów, natychmiast sprowadzić lekarza.

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.
Kod odpadu 03 02 02* środki do konserwacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

Substancje czynne:
100 g środka zawiera 1,50 g butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu
Nr dopuszczenia: PL/2012/0023/A/MR
Informacje o ochronie przed śr. biobójcz.:
BP 1081 – Profilaktyczna ochrona drewna – Podstawowe zabiegi
BP 2081 – Środki ochrony drewna: malowanie pędzlem, malowanie wałkiem, szpachlowanie i wcieranie
BP 2083 – Zastosowanie środków ochrony drewna w otwartych urządzerniach
Środki ochrony drewna zawierają biobójcze substancje czynne służące ochronie drewna przed szkodnikami. Aby uniknąć zagrożenia dla środowiska i człowieka, należy je stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją użycia i tylko w dozwolonych zakresach. Unikać wszelkiego zbędnego kontaktu z produktem. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować zagrożenie zdrowia i środowiska naturalnego. Otwierać i stosować zachowując ostrożność. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Trzymać z dala od źródeł zapłonu, chronić przed ładunkami elektryczności statycznej. Pary mogą tworzyć z powietrzem wybuchowe mieszaniny; nie wdychać gazów i par.
Podczas stosowania w warsztacie (stosowanie rzemieślnicze) należy zapewnić dobrą wentylację.
Podczas malowania okien i drzwi zewnętrznych zapewnić dobra wentylację zewnętrzną i wewnętrzną. Otworzyć wszystkie dostępne okna i drzwi (wietrzenie poprzeczne, wymiana powietrza co najmniej 5 x na godzinę); pobyt w miejscu pracy należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
Przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu należy starannie umyć ręce.
Nie stosować na drewnie, które zgodnie z przeznaczeniem będzie miało bezpośredni kontakt z żywnością lub karmą dla zwierząt.
Nie wprowadzać produktu ani jego resztek do wody, gruntu lub kanalizacji. Zabrania się stosowania produktu na przykład poprzez malowanie ręczne w bezpośredniej bliskości wód powierzchniowych (cieki wodne, jeziora itp.), ponieważ może dojść do naruszenia równowagi ekosystemów wodnych. Aplikacji dokonywać wyłącznie na nieprzepuszczalnym podłożu, względnie zastosować odpowiednie przykrycie (folie, plandeki). Zaimpregnowane drewno do chwili całkowitego wyschnięcia należy składować na nieprzepuszczalnym, twardym podłożu, aby zapobiec przedostawaniu się do gruntu lub móc odzyskać spływający nadmiar produktu względnie zgodnie z przepisami przekazać jego pozostałości do utylizacji. Należy chronić środowisko (glebę, akweny, rośliny itd.) przed rozpryskami produktu. Produkt generalnie nie powinien być stosowany na powierzchniach drewnianych w pomieszczeniach dziennego pobytu ludzi. Wyjątek stanowią wewnętrzne powierzchnie okien i drzwi zewnętrznych.