Farba ochronna na beton Stauber COLOR C 25 kg

Producent: STAUBER
SKU: 307009250099

STAUBER COLOR C jest to jednokomponentowa, odporna na alkalia powłoka ochronna elementów betonowych, żelbetowych jak również sprężonych

WŁAŚCIWOŚCI

  • Ogranicza wnikanie CO2, hamuje proces karbonatyzacji betonu
  • Paroprzepuszczalna
  • Chroni beton przed wnikaniem roztworów chlorków, siarczanów, azotanów
  • Mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
  • Odporna na promieniowanie UV
  • Odporna na czynniki zewnętrzne i starzenie
  • Występuje w kolorach wg palety RAL

STAUBER COLOR C stosuje się jako powłoka ochronna w obiektach infrastruktury komunikacyjnej oraz w budownictwie: przemysłowym, hydrotechnicznym, energetycznym.
Produkt wykorzystywany:

  • na powierzchniach betonowych
  • na powierzchniach ceglanych w infrastrukturze komunikacyjnej

DANE TECHNICZNE

Gęstość [g/cm³] 1,30 – 1,45
Opór dyfuzyjny dla CO², Sd [m] >50
Przepuszczalność pary wodnej, Sd [m] < 4
Wskaźnik ograniczenia chłonności wody [%] >50
Czas schnięcia powłoki w temp. +20°C [h] 6
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża badana metoda „pull off” po 28 dniach od aplikacji [MPa]:
– podłoże betonowe
– podłoże ceglane
≥ 2,0
≥ 1,0
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie w wodzie o temp. -18°C/+18°C określona zmianą wytrzymałości na odrywanie [MPa] ≥ 1,5
Ocena stanu powłoki ułożonej na podłożu betowym po 200 cyklach zamrażania/rozmrażania w wodzie w temp.: -18ºC / +18°C powłoka bez zmian
Absorpcja kapilarna [kg·m-2 ·h-0,5] <0,1
Sztuczne starzenie (odporność na działanie UV) powłoka bez zmian
Lepkość [mPa*s] 26000- 33000
Zużycie [l/m²] 0,15

Ten produkt znajduję się w kategorii: POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE KONSTRUKCJE ŻELBETOWE – POWŁOKI SZTYWNE I ELASTYCZNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Warunkiem odpowiedniego przygotowania podłoża jest spełnienie wymienionych zaleceń:
– podłoże wytrzymałe – wytrzymałość podłoża z betonu cementowego badana metodą „pull-off” – 1,0MPa, powierzchnia ceglana – 0,8 MPa
– powierzchnia ciągła – dla zapewnienia ciągłości powłoki wszelkie pory, raki itp. należy uzupełnić szpachlówką cementową, polimerową lub odpowiednią zaprawą naprawczą
– podłoże czyste – powierzchnię oczyścić z luźnych frakcji, pyłów, szlamu cementowego, plam oleju i innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność
– podłoże suche – powierzchnia w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych śladów wilgoci i ciemnych plam spowodowanych wilgocią

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Materiał dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. W przypadku aplikacji na podłoże o zróżnicowanej chłonności należy zastosować grunt STAUBER PRIM C. Temperatura otoczenia, podłoża wpływają na czas schnięcia powłoki.

APLIKACJA

Ręczna:
– nanosić równomiernie za pomocą wałka
– czas oczekiwania na aplikację powłoki ochronnej STAUBER COLOR C po zastosowaniu gruntu STAUBER PRIM C: min. 12 godz.
Czas oczekiwania na aplikację powłoki ochronnej STAUBER COLOR C w przypadku betonu nowego lub naprawianego:
– beton nowy: po 21 dniach dojrzewania lub po uzyskaniu 80% projektowanej wytrzymałości
– zaprawy PCC, szpachlówki PCC: po 7 dniach dojrzewania
– szpachlówka polimerowa: po 24 godz. od zakończenia aplikacji
Dla uzyskania właściwości ochronnych betonu powłokę nanieść w dwóch warstwach. Odstęp czasowy miedzy warstwami uzależniony jest od temperatury:
– w przypadku temperatury 25°C – min. 12 godz.
– w przypadku temperatury 7°C – min. 24 godz.
Natrysk bezpowietrzny:
– urządzenie np. agregat HSS 9000 lub inne o takie samej charakterystyce, dysza 543.

W przypadku prac w temperaturze poniżej +5°C oraz powyżej +30°C prosimy o kontakt z doradcą technicznym.
Temperatura podłoża i otoczenia w czasie aplikacji musi być wyższa o co najmniej 3°C od temp. punktu rosy.
Nie stosować w przypadku oczekiwanego deszczu.
Nie stosować przy wilgotności względnej powyżej 80%.
Pielęgnacja i czas schnięcia
– bezpośrednio po ułożeniu powierzchnię należy przez minimum 24 h utrzymywać w temperaturze powyżej +5°C
– chronić przed wiatrem, nasłonecznieniem, deszczem przez 6 godz. (w temp. +20°C)
Czyszczenie narzędzi
Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE

Orientacyjne zużycie: około 150 ml/m2 (0,21 kg/m2 ) na warstwę w zależności od struktury podłoża. Wymagana ilość warstw – 2.
Zużycie farby wzrasta w przypadku: natrysku oraz zależnie od wybranego koloru.

OPAKOWANIA

Wiadro 25 kg
18 x 25 kg = 450 kg na palecie bezzwrotnej o wymiarze europalety

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wiadro należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia. Przydatność do stosowania – 12 miesięcy od daty produkcji.