Impregnat hydrofobizujący webertec silanosil 1 L

Producent: WEBER
SKU: 1050100100

webertec silanosil jest ekologicznym, wodorozcieńczalnym koncentratem na bazie mieszaniny silanu i siloksanu, o wysokiej zawartości substancji czynnej przeznaczonym do wykonywania impregnacji hydrofobizującej.

WŁAŚCIWOŚCI

  • Redukuje nasiąkliwość podłoża
  • Redukuje wnikanie agresywnych substancji rozpuszczonych w wodzie
  • Redukuje powstawanie zabrudzeń
  • Zachowuje paroprzepuszczalność podłoża
  • Głębokie wnikanie w podłoże
  • Wysoka skuteczność zabezpieczenia
  • Nie zmienia wyglądu podłoża
  • Poprawia odporność na zabrudzenia
  • Ogranicza rozwój grzybów i pleśni

webertec silanosil przeznaczony jest stosowany jako impregnacja hydrofobizująca na chłonnych podłożach, takich jak np. beton, zaprawy cementowe oraz inne podłoża mineralne w konstrukcjach inżynierskich i budowlanych narażonych na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozję chlorkową, itp.
webertec silanosil przeznaczony jest do stosowania jako impregnat do podłoży mineralnych, takich jak beton i zaprawy cementowe, kamień naturalny i rekonstruowany, beton napowietrzony, cegła (nieszkliwiona), materiały włókno-cementowe, mineralne powłoki zabezpieczające przed deszczem i zawilgoceniem. Nadaje się do hydrofobizacji fasad budynków, elementów małej architektury, itp.

 

DANE TECHNICZNE

Baza mieszanina silanów i siloksanów
Barwa mleczno-biała
Konsystencja ciekła
Gęstość (+23°C): ~ 1,0 kg/dm3
pH (+23°C): 6-8
Zawartość substancji aktywnej: 40% wag.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE KONSTRUKCJE ŻELBETOWE – POWŁOKI SZTYWNE I ELASTYCZNE, TYNKI I FARBY

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju i tłuszczu. Stare powłoki (wymalowania), mleczko cementowe i inne zanieczyszczenia jak również luźne i niestabilne fragmenty usunąć.
Rysy o rozwartości powyżej 300 μm należy odpowiedni naprawić przed aplikacją impregnacji hydrofobizującej. optymalny efekt przygotowania podłoża uzyskuje się poprzez mycie szczotką z odpowiednim detergentem, ew. lekkie przepiaskowanie powierzchni lub czyszczenie za pomocą pary. Najlepszy efekt hydrofobizacji uzyskuje się na suchym i bardzo chłonnym podłożu – zalecana wilgotność podłoża 4%. Powierzchnia przeznaczona do hydrofobizacji musi być sucha, bez widocznych plam wilgoci.

APLIKACJA

Przygotowanie produktu
webertec silanosil dostarczany jest w formie koncentratu, który należy przed użyciem rozcieńczyć czystą wodą w odpowiednim stosunku wagowym od 1:4 do 1:9, w zależności od warunków obiektowych i oczekiwanego stopnia zabezpieczenia.

Wykonanie
webertec silanosil nanosić za pomocą natrysku niskociśnieniowego, natrysku hydrodynamicznego, pędzla lub wałka, od dołu do góry zabezpieczanej powierzchni, w takiej ilości, aby materiał nie spływał. Kolejną warstwę nakładać metodą „mokre na mokre”.
Zalecane jest naniesienie 2 warstw materiału.
Narzędzia należy od razu po użyciu umyć wodą. Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie.
Podłoże betonowe powinno byc wysezonowane – wiek betonu lub zaprawy min. 4 tygodnie.
Elementy budowlane (np. ramy okien) należy chronić przed zachlapaniem preparatem webertec silanosil. Zwiazany preparat jest trudny do usunięcia.
Zalecane jest wykonanie pola próbnego przed zastosowaniem. W przypadku podłoży pokrytych wykwitami solnymi (szczególnie w przypadku murów ceglanych) webertec silanosil może mieć ograniczoną skuteczność wnikania w podłoże. W takich przypadkach należy się liczyć z możliwością powstania dalszych wykwitów.
Materiał przeznaczony jest przede wszystkim do hydrofobizacji powierzchni pionowych – na powierzchniach poziomych efekt hydrofobizacji (odpychania wody) jest słabszy.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5°C do +30°C
Pokrywane powierzchnie muszą być zabezpieczone przed zakurzeniem, deszczem i wilgocią

ZUŻYCIE


~ 0,10–0,15 l/m² roztworu na warstwę przy podłożu o normalnej chłonności.
Zużycie i ilość warstw jest zależne od jakości zabezpieczanego podłoża (porowatości i szorstkości). Dokładną wartość zużycia najlepiej ustalić na podstawie prób.

OPAKOWANIA

butelka 1 l, karton 6 sztuk

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż +300C

UWAGA

Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Zabrudzone preparatem miejsca ciała natychmiast przemyć wodą i mydłem. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Resztki produktu utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodne ze sztuką budowlaną i wymaganiami z karty technicznej zastosowanie wyrobu (wyrobów) nie podlega naszej kontroli. Producent (dystrybutor) nie odpowiada za skutki błędnego zastosowania wyrobu (wyrobów). Dlatego też gwarancją objęta jest tylko, jakość wyrobu (wyrobów), w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich zastosowania.