Dwuskładnikowa żywica o wysokiej chemoodporności Stauber EP 39 TX 30,02 kg

Producent: STAUBER
SKU: 307015300099

STAUBER EP 39 TX jest tiksotropową , dwuskładnikową żywicą o wysokich parametrach mechanicznych i wysokiej chemoodporności na kwasy i zasady nieorganiczne oraz inne substancje agresywne

WŁAŚCIWOŚCI

  • Bardzo dobra przyczepność do podłoża betonowego (powyżej 3 MPa)
  • Wysoka odporność na kwasy i zasady nieorganiczne oraz inne substancje agresywne
  • Odporność na BSK (Biogeniczny Kwas Siarkowy)
  • Właściwości tiksotropowe
  • Wysokie parametry mechaniczne : twardość , wytrzymałość na rozciąganie i zginanie
  • Do nakładania na suche podłoża oraz podłoża o wilgotności do 15 %
  • Żywicę układamy na zagruntowanym podłożu Stauber EP TE

STAUBER EP 39 TX jest stosowany jako:
– warstwa zamykająca na podłożach betonowych , żelbetowych , murowanych , kamiennych ograniczająca wnikanie substancji szkodliwych w podłoże
– odseparowanie elementów konstrukcyjnych od kontaktu ze środowiskiem agresywnym
– ochrona przed biogenicznym kwasem siarkowym BSK
Obszar zastosowania :
– budownictwo ogólne i przemysłowe , obiekty hydrotechniczne i infrastruktura wodno-ściekowa
– budownictwo ogólne powierzchnie poziome , pionowe oraz pułapowe
– oczyszczalnie ścieków : do zbiorników otwartych i zamkniętych komór fermentacyjnych , piaskowników . Również w strefie zmiennego poziomu ścieków.

DANE TECHNICZNE

Baza żywica epoksydowa
Gęstość (wg PN EN ISO 2811-1:2012) [g/cm³] Składnik A: ok.1,30-1,45
Składnik B: ok.0,9-1,10
Czas obróbki w temp. +20°C [h] ~ 45 min
Zawartość substancji nielotnych (%) 97
Zużycie kg / m² od 0,6 do 0,8
Czas schnięcia w temp. +20°C 2 – 4 godz.
Możliwość użytkowania w temp. +25°C Lekki ruch po 8 godz.
Pełne obciążenie po 7 dniach
Lepkość (mPas ) Składnik A :30000-40000mPas
Składnik B :900-1000mPas
A+B-tiksotropowa
Sztuczne starzenie (odporność na działanie UV) powłoka bez zmian
Twardość ShA9 (po 7 dniach ) 100*
Odporność na obciązenia chemiczne (pH) Od 1,0 do 14
Klasa odporności na ścieranie wg PN-EN 13813 ARO,5
Klasa odporności na uderzenie wg PN-EN 13813 IR4
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach (Mpa) Powyżej 75

 

Ten produkt znajduję się w kategorii:

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Warunkiem odpowiedniego przygotowania podłoża jest spełnienie wymienionych zaleceń:
– podłoże musi być nośne i mieć odpowiednią wytrzymałość: beton klasy co najmniej C20/25; wytrzymałość podłoża badana metodą „pull-off” ≥ 1,5 MPa. Beton wysezonowany.
– podłoże musi być suche, czyste bez zanieczyszczeń pogarszających przyczepność, takich jak pył, olej, smar, powłoki i środki do pielęgnacji powierzchniowej. Pył, luźne i niezwiązane cząstki należy całkowicie usunąć na całej powierzchni najlepiej przy użyciu odkurzacza
– podłoże musi być równe, nieprzemarznięte, nieodkształcalne
– zaleca się przygotować podłoże za pomocą obróbki mechanicznej poprzez szlifowanie. Po zakończeniu obróbki mechanicznej podłoże należy starannie oczyścić i odkurzyć
– podłoże zagruntujemy żywicą epoksydową STAUBER EP TE zgodnie z zapisami w kartach technicznych produktów
– podłoża porowate i nierówne wygładzić za pomocą masy szpachlowej sporządzonej z żywicy epoksydowej STAUBER EP TE wymieszanej z piaskiem kwarcowym.

– podłoże gruntujemy raz lub dwukrotnie zależnie od porowatości. W przypadku nakładania materiału po 48 godzinach od wykonania gruntowania podłoże należy uszorstnić.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

STAUBER EP 39 TX jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych, w których ilość komponentu A (żywica)
odpowiada pod względem chemicznym ilości komponentu B (utwardzacz). Zamieszać wstępnie składnik A, następnie
dodać składnik B zachowując właściwe proporcje składników podane na opakowaniach. Mieszać składniki aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji, lecz nie krócej niż 2 minuty. Proporcje mieszania komponentu A i B są podane na opakowaniach i nie wolno ich zmieniać. Dokładnie wymieszać przy brzegach i na dnie pojemnika. Zbyt długie mieszanie może spowodować napowietrzenie żywicy i dlatego należy go unikać. Do mieszania żywicy należy używać wolnoobrotowego mieszadła (300 obrotów / min.)

APLIKACJA

Materiał nanosić równomiernie na podłoże za pomocą wałka . Powłokę nakłądać w co najmniej dwóch warstwach , zalecane 3 do 4 warstw . Należy dbać o ciągłość zabezpieczenia . Odstępy czasowe między warstwami zależą od temperatury otoczenia i powinny wynosić od 6 do 24 godzin.
W przypadku prac w temperaturze poniżej + 50C oraz powyżej + 300C i wilgotności względnej powietrza powyżej 70 % prosimy o kontakt z Doradcą Technicznym.
Należy pamiętac im niższa temperatura tym proces utwardzania trwa dłużej. Temperatura otoczenia powinna wynosić od + 50C do + 300C .
Temperatura podłoża i nieutwardzonej powłoki musi być zawsze o minimum 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, aż do całkowitego utwardzenia materiału aby zredukować ryzyko kondensacji lub wykwitów na powierzchni powłoki.
Minimalna temperatura materiału +15°C.

Pielęgnacja i czas schnięcia
Świeżo ułożony materiał musi być chroniony przed wilgocią i bezpośrednim działaniem wody, przez co najmniej 24 godziny od momentu skończenia aplikacji. W przypadku konieczności stosowania sztucznego nagrzewania, nie należy używać nagrzewnic gazowych , olejowych , parafinowych . Podczas pracy takich urządzeń wydzielają się duże ilości wody i dwutlenku węgla w postaci pary wodnej, które w znaczny sposób zaburzają proces utwardzania żywicy. Do ogrzewania używać wyłącznie nagrzewnic elektrycznych .

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia i urządzenia czyścić niezwłocznie po pracy acetonem lub ksylenem. Utwardzony lub związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE

– od 0,6 – 0,8 kg/m²/warstwę. Zużycie uzależnione jest od stanu podłoża , środowiska agresywnego oraz warunków aplikacji.
– ilość warstw: minimum 2 , zalecane 3-4.
Jeżeli wymagania w zakresie zabezpieczenia powierzchni, odporności chemicznej, odporności na ścieranie będą wyższe wówczas należy nałożyć kolejne warstwy.
Odstęp czasowy między warstwami od 6 do 24 godzin

OPAKOWANIA

Składnik A: pojemnik metalowy – 23,35 kg
Składnik B: puszka metalowy – 6,67 kg
Zestaw: A+B – 30,02 kg
Proporcja mieszania wagowa: 3,5 kg : 1 kg (A:B)

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Opakowania należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia.
Optymalna temperatura przechowywania od +10°C do +25°C.
Przydatność do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji
Składnik A i B w stanie płynnym są środkami powodującymi zanieczyszczenie wody i nie powinny dostać się do kanalizacji, gruntu oraz cieków wodnych. Żywica po utwardzeniu jest neutralna dla środowiska.