Dwuskładnikowy, poliuretanowy lakier nawierzchniowy Stauber PU TOP 12 kg

Producent: STAUBER
SKU: 307016120099

STAUBER PU TOP jest elastycznym, dwuskładnikowym nawierzchniowym lakierem poliuretanowym o uniwersalnym zastosowaniu

WŁAŚCIWOŚCI

  • bardzo dobra przyczepność do podłoża
  • paroprzepuszczalny, elastyczny
  • ogranicza wnikanie w beton roztworów chlorków, azotanów, siarczanów
  • wysoka odporność na promieniowanie UV
  • wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
  • odporny na zmienne warunki atmosferyczne, mrozoodporny
  • można stosować jako samodzielny system jednowarstwowy

STAUBER PU TOP stosuje się jako:
– warstwa zamykająca na podłożach mineralnych ograniczająca wnikanie substancji szkodliwych w podłoże
– warstwa nawierzchniowa odporna na promieniowanie UV
– warstwa nawierzchniowa zmywalna na ściany i podłogi
Obszar zastosowania :
– budownictwo przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, pomieszczenia techniczne, warsztaty
– budownictwo ogólne: parkingi podziemne, piwnice, garaże, balkony
– oczyszczalnie ścieków, zbiorniki retencyjne

DANE TECHNICZNE

Baza lakier poliuretanowy
Gęstość (wg PN EN ISO 2811-1:2012) [g/cm³] Składnik A: ok. 1,39
Składnik B: ok. 1,0
Mieszanina AB: ok. 1,30
Czas obróbki w temp. +20°C [h] ~ 3
Czas schnięcia w temp. [h]
+5°C
+10°C
+20°C
+30°C
ok. 5
ok. 3
ok. 1
ok. 0,5
Sztuczne starzenie (odporność na działanie UV) powłoka bez zmian
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego, metodą „pull-off” [MPa] PN-EN 1542 > 2,5
Temperatura stosowania od +5°C do +30°C
temperatura podłoża min. 3°C powyżej temperatury punktu rosy
Stopień połysku półmat
Zużycie [kg/m²/warstwę] około 0,16 – 0,3

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY POWŁOK ŻYWICZNYCH STOSOWANE NA PŁYTACH PARKINGOWYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Warunkiem odpowiedniego przygotowania podłoża jest spełnienie wymienionych zaleceń:
– podłoże musi być nośne i mieć odpowiednią wytrzymałość: beton klasy co najmniej C20/25; wytrzymałość podłoża badana metodą „pull-off” ≥ 1,5 MPa. Beton wysezonowany.
– podłoże musi być suche, czyste bez zanieczyszczeń pogarszających przyczepność, takich jak pył, olej, smar, powłoki i środki do pielęgnacji powierzchniowej. Pył, luźne i niezwiązane cząstki należy całkowicie usunąć na całej powierzchni najlepiej przy użyciu odkurzacza
– podłoże musi być równe, nieprzemarznięte, nieodkształcalne
– zaleca się przygotować podłoże za pomocą obróbki mechanicznej poprzez szlifowanie. Po zakończeniu obróbki mechanicznej podłoże należy starannie oczyścić i odkurzyć
– bardzo chłonne podłoża można zagruntować żywicą epoksydową np.: Stauber EP 100 lub trudne i wilgotne podłoża Stauber EP TE zgodnie z zapisami w kartach technicznych produktów
– podłoża porowate i nierówne wygładzić za pomocą masy szpachlowej sporządzonej z żywicy epoksydowej Stauber EP 100 lub Stauber EP TE z piaskiem kwarcowym
– materiału nie można aplikować na podłoża na bazie gipsu

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

STAUBER PU TOP jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych, w których ilość komponentu A (żywica) odpowiada pod względem chemicznym ilości komponentu B (utwardzacz). Zamieszać wstępnie składnik A, następnie
dodać składnik B zachowując właściwe proporcje składników podane na opakowaniach. Mieszać składniki aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji, lecz nie krócej niż 3 minuty. Proporcje mieszania komponentu A i B są podane na opakowaniach i nie wolno ich zmieniać. Dokładnie wymieszać przy brzegach i na dnie pojemnika. Zbyt długie mieszanie może spowodować napowietrzenie żywicy i dlatego należy go unikać. Do mieszania żywicy należy używać wolnoobrotowego mieszadła. Mieszaninę pozostawić w pojemniku na 15 min. w celu wstępnego przereagowania składników. Po ponownym zamieszaniu materiał jest gotowy do aplikacji.

APLIKACJA

Materiał nanosić równomiernie na podłoże za pomocą wałka (unikać przegrubień warstwy co może prowadzić do zaburzenia procesu wiązania i utwardzania powłoki). Podczas wykonywania prac jak i na etapie wysychania, wiązania i utwardzania powłoki należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia (materiał posiada charakterystyczny, intensywny zapach). Należy unikać przeciągów i bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Nierównomierne nałożenie materiału, zbyt duża wilgotność powietrza, za niskie temperatury mogą prowadzić do pogorszenia estetyki powierzchni. Nie rozprowadzać materiału na podłożu przy pomocy ząbkowanej pacy, regulowanej rakli metalowej lub zacieraczki gumowej. Unikać prac przy rosnącej temperaturze podłoża.
W przypadku prac w temperaturze poniżej +5°C oraz powyżej +30°C i wilgotności względnej powietrza > 80% prosimy o kontakt z doradcą technicznym.
Temperatura podłoża i nieutwardzonej powłoki musi być zawsze o minimum 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, aż do całkowitego utwardzenia materiału aby zredukować ryzyko kondensacji lub wykwitów na powierzchni powłoki.
Wraz ze spadkiem temperatury, proces utwardzania ulega wydłużeniu. Temperatura otoczenia powinna wynosić od +5 do +30°C. Minimalna temperatura materiału +15°C.
Jednolitość koloru można zagwarantować tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.

Pielęgnacja i czas schnięcia
Świeżo ułożony materiał musi być chroniony przed wilgocią i bezpośrednim działaniem wody, przez co najmniej 24 godziny od momentu skończenia aplikacji. W przypadku konieczności stosowania sztucznego nagrzewania, nie należy używać nagrzewnic gazowych. Podczas pracy takich urządzeń wydzielają się duże ilości wody i dwutlenku węgla w postaci pary wodnej, które w znaczny sposób zaburzają proces utwardzania żywicy.

Czas schnięcia w temp. [h]
+5°C – ok. 5 h
+10°C – ok. 3 h
+20°C – ok. 1 h
+30°C – ok. 0,5 h

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia i urządzenia czyścić niezwłocznie po pracy acetonem lub ksylenem. Utwardzony lub związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE

– od 0,16 – 0,3 kg/m²/warstwę. Zużycie uzależnione jest od nierówności podłoża, chłonności oraz kolorystyki powłoki
– ilość warstw: 2
Jeżeli wymagania w zakresie zabezpieczenia powierzchni, odporności chemicznej, odporności na ścieranie będą wyższe wówczas należy nałożyć kolejne warstwy.
Odstęp czasowy między warstwami: kolejną warstwę aplikujemy wówczas gdy możemy bez uszkodzeń wejść na warstwę poprzednią. Czas oczekiwania uzależniony jest od temperatury otoczenia oraz poziomu wentylacji pomieszczeń.

OPAKOWANIA

Składnik A: pojemnik metalowy – 11,0 kg
Składnik B: puszka metalowy – 1,0 kg
Zestaw: A+B – 12,0 kg
Proporcja mieszania wagowa: 11 kg : 1 kg (A:B)
Proporcja mieszania objętościowa: 8 : 1 (A:B)

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Opakowania należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia.
Optymalna temperatura przechowywania od +10°C do +25°C.
Przydatność do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji
Składnik A i B w stanie płynnym są środkami powodującymi zanieczyszczenie wody i nie powinny dostać się do kanalizacji, gruntu oraz cieków wodnych. Żywica po utwardzeniu jest neutralna dla środowiska.

Produkty podobne