Keramzyt Budowlany L big-bag 2 m3

Producent: LECA
SKU: 101262020099

Karta Charakterystyki

Leca® KERAMZYT to porowate, lekkie i wytrzymałe kruszywo ceramiczne. Powstałe przez wypalenie wysokoilastej gliny pęczniejącej w piecach obrotowych, w temperaturze ok. 1150°C

WŁAŚCIWOŚCI

  • gruboziarniste, kruszywo o wielkości 10-20 mm,
  • do wykonywania lekkich betonów, drenaży, zielonych dachów, izolacji rur instalacyjnych oraz do innych zastosowań w środowisku wilgotnym

1 327,56  1 079,32  netto

Brak w magazynie

Leca® KERAMZYT budowlany L należy stosować do lekkich betonów, izolacji i wypełnień na zewnątrz i w gruncie, wszędzie tam gdzie grubość warstwy keramzytu nie będzie mniejsza niż 8 cm, a w szczególności do:

  • drenaży
  • zasypek izolacyjnych rurociągów i zbiorników, drenów francuskich, wypełnień w gruncie itp.
  • wytwarzania betonów lekkich
  • ogrodnictwa
  • pływających pokryw na zbiornikach z gnojowicą

Uwaga: do izolacji podłóg na gruncie należy stosować Leca® KERAMZYT impregnowany natomiast do izolacji i wypełnień wewnątrz budynku suchy Leca® KERAMZYT izolacyjny.

 

DANE TECHNICZNE

Wyrób zgodny z: EN 13055-1
Aprobata Techniczna ITP: AT/18-2010-0050-01
Atest PZH: HK/B/0118/01/2016
Frakcja: 10-20 mm
Gęstość nasypowa w stanie luźnym: 246-333 kg/m3 (średnio ok. 290 kg/m3)
Odporność na miażdżenie: 0,75 N/mm2
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = ok. 0,100 W/mK*
Reakcja na ogień: klasa A1 (niepalny)
CE 06
EN 14063-1
04
EN 13055-1
0770-CPR-2370-02-14

* λ ok. 0,160 W/mK dla keramzytu ułożonego w wilgotnym gruncie

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: LECA KERAMZYT

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

APLIKACJA

Drenaż
Ściany i dno wykopu wokół budynku wyłożyć geowłókniną pozostawiając zapas pozwalający na przykrycie wypełnienia od góry. Na dnie wysypać ok. 10 cm warstwę keramzytu, ułożyć rurę drenarską i zasypać wykop keramzytem, zagęszczając go warstwami o gr. ok. 30-50 cm. Keramzyt przykryć pozostawioną geowłókniną. Wokół budynku wykonać opaskę betonową nieco szerszą niż szerokość wypełnienia keramzytowego.

Izolacje instalacji w gruncie
W przypadku izolacji rur instalacyjnych, zbiorników w gruncie lub w kanałach rurowych grubość warstwy izolacyjnej wykonanej z keramzytu może być 2-4 krotnie mniejsza niż zasypki z piasku lub innego gruntu. Dla keramzytu w gruncie poddanego działaniu wód opadowych λ ≤ 0,16 W/mK. Wypełnienia izolacyjne z keramzytu powinno się od góry zabezpieczać folią lub innym materiałem ograniczającym bezpośrednie zamakanie kruszywa.

Lekkie betony
Leca® KERAMZYT budowlany L stosowany jako kruszywo do betonów lekkich, pozwala na wykonanie betonów jamistych o wysokich właściwościach izolacyjnych. Przykładowa receptura na wykonanie 1 m3 betonu jamistego o gęstości ok. 538 kg/m3, wytrzymałości 1,6 N/mm2 i λ = 0,16 W/mK:

Leca® KERAMZYT budowlany L 1,12 m3
Cement CEM I 32,5 190 kg
Woda 98 l

Wykonując lekki beton należy najpierw keramzyt zamoczyć w połowie ilości wody zarobowej i dopiero po ok. 5-10 minutach dodać cement i pozostałą ilość wody. Keramzytobeton należy pielęgnować tak jak inne betony mając na uwadze to, że keramzytobetony wysychają szybciej stąd konieczne jest częstsze polewanie betonu wodą.
Więcej receptur dotyczących lekkich betonów można znaleźć na www.leca.pl w sekcji problemy i rozwiązania.

Pokrywy pływające
Keramzyt wysypany jako 15 cm +/- 5 cm warstwa bezpośrednio na zbiorniku lub lagunie z gnojówką lub gnojowicą ogranicza emisję amoniaku i stanowi skuteczne zabezpieczenie tego typu zbiorników. Rozwiązanie to posiada aprobatę ITP.

Ważna informacja
Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0-10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.

OPAKOWANIA

• big-bag 2,0 m3, paleta 1 big-bag (ok. 605 kg)
• kruszywo luzem dostarczane samochodami samowyładowczymi o ładowności do 75 m3
Rozładunek palet wózkiem widłowym lub dźwigiem.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Keramzyt w big-bagach może być przechowany na zewnątrz przez okres do 6 m-cy. Dłuższy okres przechowywania big–bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania. Keramzyt luzem należy składować na płaskim terenie zabezpieczając go przed możliwością przemieszczania przez spływające wody opadowe.

UWAGA

Przy układaniu keramzytu może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe.
Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem, jednak przedstawione informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby.