Blog

Izolacja płyty mostowej – papa asfaltowa zgrzewalna Nexler MOST+

Papa Nexler MOST+ przeznaczona jest do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych, drogowych i kolejowych obiektach mostowych. Izolacje z papy zgrzewalnej Nexler MOST+ można układać na innych budowlach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych.

Warunki stosowania:

Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papy Nexler MOST+ powinno odbywać się według projektu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i szczegółowymi wytycznymi do projektowania i wykonywania izolacji zawartymi w Karcie Technicznej.

Sposób stosowania:

Papę Nexler MOST+ należy mocować metodą zgrzewania do zagruntowanego podłoża betonowego asfaltowym środkiem gruntującym IZOHAN PENETRATOR G7 lub żywicznym środkiem gruntującym IZOHAN EPOXY EP 601, lub innym środkiem żywicznym posiadającym aktualną Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez IBDiM. Podłoża zagruntowanego gruntem żywicznym nie należy ponownie gruntować asfaltowym środkiem gruntującym i na odwrót, podłoża zagruntowanego asfaltowym środkiem gruntującym nie należy gruntować ponownie środkiem żywicznym. Zużycie środków gruntujących wynosi od 0,2 kg/m2 do 0,5 kg/m2.

Kryteria oceny jakości podłoża z betonu cementowego, na którym dopuszcza się układanie izolacji są następujące:

  • podłoże wytrzymałe (wytrzymałość podłoża badana metodą „pull-off” wynosi co najmniej 1,0 MPa),
  • podłoże suche (beton jest w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych śladów wilgoci i zaciemnień spowodowanych wilgocią), w wypadku żywicznego środka gruntującego IZOHAN EPOXY EP- 601 dopuszcza się możliwość stosowania także na podłożu w stanie matowo – wilgotnym; powierzchnia betonu powinna być jednolicie ciemna i matowa, bez jasnych plam i zastoisk wody,
  • podłoże czyste (powierzchnia betonu jest wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń),
  • podłoże gładkie (lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni betonu nie przekraczają ± 5 mm),
  • podłoże równe (szczeliny między powierzchnią podłoża a łatą o długości 4 m ułożoną na betonie cementowym, nie przekraczają 10 mm).

Zgrzewanie arkuszy papy należy wykonać po całkowitym wyschnięciu (lub utwardzeniu) środka gruntującego. Wskutek podgrzania palnikiem zarówno podłoża, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego stapia się, asfalt ulega nadtopieniu i papa równomiernie rozwijana przykleja się do podłoża. Izolacja obiektów inżynierskich w szczególności wymaga 100% zespolenia spodniej strony papy z zagruntowanym podłożem. Należy zachować zakład papy o szerokości 8 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o szerokości 15 cm na połączeniu prostopadłym do długości wstęgi papy. Zakłady papy na połączeniach prostopadłych do długości papy na sąsiadujących arkuszach należy przesunąć względem siebie o co najmniej 50 cm. Papę można instalować przy dobrej pogodzie, w temperaturach otoczenia powyżej +5 °C. Wymóg temperatury dotyczy pory dnia i nocy. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych podczas silnego wiatru i opadów atmosferycznych.

Na kolejowych obiektach mostowych, na chodnikach drogowych obiektów mostowych oraz na obiektach zasypanych gruntem, np.: na przepustach, murach oporowych, tylnych ścianach przyczółków mostowych itp., na izolacji z papy należy wykonywać warstwy ochronne.

Dopuszcza się wykonanie izolacji z papy Nexler MOST+ w dwóch warstwach w strefach: krawężników lub kap chodnikowych oraz w miejscach wzmocnień izolacji, za wyjątkiem strefy pod nawierzchnią mostową przeznaczoną do ruchu pojazdów samochodowych, to jest płytę najazdową i płytę mostu, gdzie należy wykonać izolację z papy Nexler MOST+ w jednej warstwie.

Do wykonania nawierzchni mostowej lub warstwy ochronnej izolacji należy przystąpić najszybciej, jak to będzie możliwe. Wszelki ruch technologiczny ludzi i pojazdów po izolacji, niezwiązany bezpośrednio z układaniem warstwy ochronnej lub nawierzchni, jest zabroniony do czasu wykonania tych warstw.

Składowanie na wykonanej izolacji z papy materiałów i narzędzi oraz parkowanie pojazdów i maszyn budowlanych jest niedopuszczalne.

Bezpośrednio na izolacji z papy Nexler MOST + można układać następujące rodzaje nawierzchni:

  • nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej (SMA) ,
  • nawierzchnia z asfaltu lanego rozkładanego mechanicznie (MA),
  • nawierzchnia z betonu asfaltowego (AC) o uziarnieniu ciągłym od 0 mm do 20 mm, w tym z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC WMS)

Na kolejowych obiektach mostowych, na chodnikach drogowych obiektów mostowych oraz na powierzchniach izolowanych obiektów przeznaczonych do zasypywania gruntem na izolacji należy wykonywać warstwy ochronne.

Sposób wykonania warstwy ochronnej izolacji określa dokumentacja wykonawcza.

Gwarancja:

Producent IZOHAN sp. z o.o. udziela bezpośredniemu nabywcy papy Nexler MOST+ gwarancji standardowej na 12 lat.

Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jest m.in. zastosowanie papy zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, Kartą Techniczną oraz zgodnie z przeznaczeniem, określonym rozwiązaniami zawartymi w Krajowej Ocenie Technicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *