Impregnat hydrofobizujący Funcosil WS 5 L

Producent: REMMERS
SKU: 200614050099

Impregnat hydrofobizujący na bazie silanów i siloksanów, w postaci wodnej emulsji

WŁAŚCIWOŚCI

 • Działa hydrofobizująco
 • Wysoka przepuszczalność pary wodnej
 • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
 • Odporność na promieniowanie UV
 • Materiał odporny na alkalia
 • Doskonałe działanie długotrwałe
 • Do ochrony elewacji przed deszczem ulewnym
 • Ograniczanie tendencji do przyjmowania zanieczyszczeń i kontaminacji biologicznej
 • Do odświeżania starszych powłok hydrofobowych, zwietrzałych wskutek długotrwałego narażenia na czynniki atmosferyczne
 • Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła wapiennopiaskowa, kamień naturalny, licowy mur ceglany, tynki mineralne, beton porowaty i beton lekki
 • Do impregnacji wykonanych wcześniej powłok z farb mineralnych
 • W przypadku sąsiedztwa lub zawartości składników wrażliwych na rozpuszczalniki, takich jak polistyren (w systemach izolacji termicznej) lub bitum

 

DANE TECHNICZNE

Nośnik woda
Gęstość (20 °C) 1
Baza substancji czynnej silan/siloksan
Zawartość substancji czynnej w % wag. ok. 10
Odczyn pH ok. 7,0 neutralny
Wygląd mleczny, płynny

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: PREPARATY GRUNTUJĄCEPREPARATY DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI ELEWACJI

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

Wady budowlane, takie jak rysy, spękane spoiny, błędne połączenia, spiętrzającą się i higroskopijną wilgoć należy najpierw usunąć. Niezbędne zabiegi czyszczące należy wykonywać delikatnie, na przykład poprzez zmycie zimną lub ciepłą wodą lub poprzez czyszczenie przegrzana parą; w przypadku uporczywych zabrudzeń zastosować technikę czyszczenia wirującym strumieniem rotec albo środki czyszczące Remmers [np. Schmutzlöser, Fassadenreiniger-Paste, Klinkerreiniger AC, Combi WR.

APLIKACJA

Impregnat nanoszony jest metodą polewania bezciśnieniowego aż do nasycenia (należy unikać tworzenia mgły). Błonka płynu o długości 30 – 50 cm na powierzchni materiału budowlanego wskazuje na wystarczające podawanie środka. Polewać należy odcinkami, dysza powinna być prowadzona poziomo, od góry do dołu; natychmiast po podaniu materiału powierzchnię ewentualne kałuże rozprowadzić ławkowcem. Proces należy kilkukrotnie (co najmniej dwa razy) powtórzyć, aplikując mokre na wilgotne, aż do ustania chłonności podłoża. Powierzchnie, na których aplikacja natryskowa jest niemożliwa, pomalować używając dobrze nasączonego pędzla lub wałka.

Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków. Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu. Nadmiar impregnatu należy zmyć w ciągu 1 godziny za pomocą rozcieńczalnika Verdünnung V 101.

Narzędzia/Czyszczenie narzędzi
Nierdzewne urządzenia niskociśnieniowe, pompujące i natryskowe, pompy do płynów, pędzel, ławkowiec, wałki malarskie z runa owczego. Narzędzia muszą być suche i czyste.
Po zakończeniu zabiegu i przed dłuższymi przerwami narzędzia należy umyć wodą.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. . +10 °C do maks. +25 °C.

ZUŻYCIE

– cegła wapienno-piaskowa gładka: min. 0,5 l/m²
– cegła wapienno-piaskowa łamana: min. 0,7 l/m²
– cegła licowa: min. 0,8 l/m²
– cegła gruboporowata: min. 1,5 l/m²
– beton komórkowy: min. 1,3 l/m²
– beton lekki: min. 1,0 l/m²
– dropbnoporowaty kanień naturalny: min. 0,8 l/m²
– gruboporowaty kamień naturalny: min. 1,5 l/m²
Zapotrzebowanie na impregnat należy określić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej (1-2 m²).

OPAKOWANIA

kanister plastikowy 5L, 30L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies. Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

UWAGA

Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie. Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej. Należy zapewnić warunki uniemożliwiające przedostanie się wody za strefę hydrofobową. Warunkiem koniecznym jest nośne podłoże, odporne na działanie strumienia gorącej wody pod ciśnieniem (co najmniej 80°C na powierzchni materiału budowlanego).
W przypadku występowania szkodliwych soli należy przeprowadzić ich ilościową analizę. Duże stężenia soli mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń budowli , którym impregnacja nie jest w stanie zapobiec.
Badanie skuteczności działania:
Nasiąkliwość powierzchniową mineralnych materiałów budowlanych przed i po zabiegu hydrofobizacji można sprawdzić płytką kontrolną Funcosil lub rurką Karsten’a.
Badanie można przeprowadzić najwcześniej po 6 tygodniach od momentu wykonania zabiegu hydrofobizacji.
Na skarbonatyzowanych kamieniach naturalnych należy przeprowadzić badanie skuteczności.
Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Podczas aplikacji natryskowej niezbędne jest noszenie ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym P2 i okularów ochronnych. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i ubranie ochronne.

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.