Dwuskładnikowa żywica epoksydowa weber.tec EP 11 RAL 7023 12 kg

Producent: WEBER
SKU: 101113120099

weber.tec EP 11 (Harz EP 11) jest reaktywną żywicą epoksydową do lakierowania powierzchni, zawierającą rozpuszczalnik.

WŁAŚCIWOŚCI

  • paroprzepuszczalność
  • wysoka odporność na ścieranie
  • wysoka odporność na agresywne media

1 531,32  1 244,98  netto

Brak w magazynie

weber.tec EP 11 jest przeznaczona do wykonywania barwnych, cienkich powłok malarskich na starych i nowych podłożach mineralnych. Można ją również stosować na powierzchniach obciążonych ruchem kołowym. Przykładowe obszary zastosowań to: powierzchnie hal przemysłowych, parkingów, miejsca tankowania pojazdów, chodniki dla ruchu pieszego, a także powierzchnie ścian. Nadaje się również do wykonywania ochronnych powłok konstrukcji zapór, śluz, jazów, zbiorników. Powłoka wykonana z żywicy weber.tec EP 11 jest trwale odporna na temperaturę do +80°C (otoczenie wilgotne). W suchym otoczeniu odporność ta jest wyższa. Dzięki swoim właściwościom żywica wnika głęboko w podłoże wypełniając jego pory i kapilary. Żywica jest odporna na działanie wielu związków chemicznych, w tym również na środki chemiczne stosowane do odladzania powierzchni komunikacyjnych. Właściwości weber.tec EP 11 pozwalają na stosowanie jej na podłożach o podwyższonej powierzchniowej wilgotności do 6%.

DANE TECHNICZNE

Baza: żywica epoksydowa
Rozpuszczalnik: zawiera
Barwa: RAL 7023 i 7032
Gęstość: 1,3 kg/dm3
Proporcje mieszania w stosunku wagowym (żywica : utwardzacz): 4 : 1
Zawartość części stałych: 75%
Temperatura palności: +23°C
Przyczepność do podłoża betonowego C20/25 (B 25): zerwanie w podłożu (1,5 MPa)

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: FARBY EPOKSYDOWEBARWNE POWŁOKI ŻYWICZNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

W celu przygotowania podłoża betonowego mogą być stosowane metody: mechaniczne – np. czyszczenie mechaniczne, frezowanie, śrutowanie, piaskowanie, oczyszczanie płomieniowe (wypalanie) oraz ręczne – np. odkurzanie, szorowanie. Ubytki, wykruszenia, pustki uzupełnić np. systemami betonu naprawczego – weber.rep 752, weber.rep 753, weber.rep 756 lub zaprawami na spoiwie epoksydowym np. weber.tec FM 93, szpachlą z weber.tec EP 10 i piasku do żywic. Przy doborze technologii naprawy należy kierować się stanem podłoża, rodzajem i wielkością ubytków, charakterem pracy, rodzajami i wielkościami występujących obciążeń oraz parametrami wytrzymałościowymi podłoża i materiału reprofilacyjnego. Zastosowane metody przygotowania i oczyszczenia podłoża nie mogą powodować zamknięcia porów (powierzchnia podłoża nie może być zatarta na gładko). W takiej sytuacji konieczne jest uszorstnienie podłoża. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić przynajmniej 1,5 MPa. Wytrzymałość podłoża na ściskanie powinna wynosić przynajmniej 25 MPa. Podłoże powinno być suche, stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów. Powierzchnie gładkie, spieczone, wypolerowane lub z mleczkiem cementowym nie nadają się pod powłokę, o ile nie zostaną uprzednio przygotowane/zmatowione poprzez np. piaskowanie, frezowanie. Powłoki bitumiczne lub smołowe należy usunąć.

APLIKACJA

Komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. W przypadku pojemnika „kombi”, dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić, aby utwardzacz w całości wypłynął do pojemnika dolnego. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300 obr./min). Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Z tego też względu należy przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. Nie nakładać z naczynia dostawczego. Należy przygotować taką ilość materiału, którą można zużyć w ciągu tzw. czasu obróbki. Żywicę weber.tec EP 11 nanosi się za pomocą wałków. Obowiązuje zasada, że każdą następną warstwę nanosimy na jeszcze klejącą się warstwę wcześniejszą i nie później niż po 24 godz. Z uwagi na występowanie na powierzchniach mineralnych miejsc o różnym stopniu nasiąkliwości, w celu uzyskania powłoki o jednolitej barwie, należy nałożyć co najmniej, dwie warstwy żywicy.W wyniku intensywnego działania promieni słonecznych należy się liczyć ze zmianami odcienia koloru. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa umieszczonych na etykiecie. Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy (żywica musi być w stanie niezwiązanym) z zastosowaniem preparatu weber.sys 992.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Minimalna temperatura otoczenia oraz podłoża, w których wykonywane są prace nie powinna być mniejsza od +10°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości. Bezpośrednio po nałożeniu żywicy weber.tec EP 11 na powierzchniach mineralnych o wilgotności powyżej 4% (ale mniej niż 6%) należy unikać nagrzewania powierzchni (np. na skutek działania promieni słonecznych), ponieważ szybkie odparowanie wilgoci i rozpuszczalnika może spowodować powstanie pęcherzy. Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów.

Czas obróbki: ok. 8 godzin przy +20°C
Pełna odporność po: 7 dniach przy +20°C

ZUŻYCIE

W zależności od chłonności podłoża zużycie weber.tec EP 11 przy dwukrotnym lakierowaniu wynosi:
dla powierzchni betonowych: 350-400 g/m2
dla powierzchni tynku, jastrychu: 300-500 g/m2

OPAKOWANIA

pojemniki 12 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem.

UWAGA

Rozpuszczalnik jest łatwopalny i dlatego w czasie stosowania preparatu nie wolno używać otwartego ognia, palić tytoniu, wywoływać iskrzenia elektrycznego lub mechanicznego (przez cięcie, szlifowanie, uderzanie itp.). Stosując preparat w pomieszczeniu należy je intensywnie wietrzyć. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych. Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko, jakość naszych wyrobów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania.