Bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanów Kiesol C z przewodem injekcyjnym 550 ml

Producent: REMMERS
SKU: 2007271200

Specjalny, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanów do iniekcji w murach przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie

WŁAŚCIWOŚCI

  • Działa hydrofobizująco
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Zawartość substancji czynnej 80%
  • Bardzo dobrze penetruje podłoże
  • Wysoka wydajność
  • Zoptymalizowany do celów iniekcji bezciśnieniowej

 

  • Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec i cegła wapienno-piaskowa
  • Niskociśnieniowe uszczelnianie istniejącego muru w przekroju poprzecznym, do stopnia zawilgocenia 95%

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość (20 °C) ok. 0,89 g/cm³
Zawartość substancji czynnej ≥ 80 % wag.
Temperatura zapłonu > 100 °C
Wygląd / kolor mleczny, biały
Konsystencja kremowa

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Ten produkt znajduję się w kategorii: MATERIAŁY INIEKCYJNE – ODTWARZANIE IZOLACJI POZIOMEJ MURÓW

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA

Wywiercony otwór iniekcyjny należy oczyścić z pyłu po wierceniu.

Wykonanie otworów: W jednym rzędzie, średnica 12 mm, odstępy 12 cm, kąty nachylenia|: poziomo, głębokość otworu: o około 2 cm mniejsza od grubości ściany.
Ściany, o grubości > 0,6 m ewentualnie nawiercić z obu stron.

APLIKACJA

Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5
°C do maks. +30 °C.
Iniekcję wykonać odpowiednim narzędziem, zależnie od typu opakowania. Końcowych 2 cm otworów nie należy wypełniać Kiesolem C.

Wskazówki
Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków. Następnie należy wykonać uszczelnienie pionowe powierzchni co najmniej 30 cm powyżej i poniżej poziomu otworów iniekcyjnych. W razie potrzeby uwzględnić także sąsiadujące elementy budowlane.
W możliwie krótkim czasie zamknąć za pomocą szpachlówki Dichtspachtel.
Do wykonywanego następnie uszczelnienia powierzchniowego zaleca się nałożyć w strefie rzędów otworów dodatkową powłoką z Dichtspachtel.
W strefie rozchodzenia się materiału może dojść do przejściowych przebarwień na powierzchni, w szczególności w przypadku muru licowego.

Tabela zużyć
Zużycie odpowiada objętości wypełnianego otworu plus zapas bezpieczeństwa.

Średnica otworu: 12 mm
Grubość ściany: 10 cm
Głębokość otworu: ok. 8 cm
Zużycie* na m: 8,3 otworu
ok. 80 ml
Grubość ściany: 11,5 cm
Głębokość otworu: ok. 9,5 cm
Zużycie* na m: 8,3 otworu
ok. 100 ml
Grubość ściany: 24 cm
Głębokość otworu: oka. 22 cm
Zużycie* na m: 8,3 otworu
ok. 230 ml
Grubość ściany: 36 cm
Głębokość otworu: ok. 34 cm
Zużycie* na m: 8,3 otworu
ok. 350 ml
Grubość ściany: 42 cm
Głębokość otworu: ok 40 cm
Zużycie* na m: 8,3 otworu
ok. 415 ml

* wkalkulowano 10 % zapasu bezpieczeństwa

Nie nadaje się do stosowania na betonie porowatym i ilastych materiałach budowlanych Nie nadaje się do stosowania w świeżej zaprawie spoinowej. Na skarbonatyzowanych kamieniach naturalnych należy przeprowadzić badanie skuteczności.
Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie. Podczas planowania i realizacji należy przestrzegać informacji zawartych w dostępnych w każdym z przypadków świadectw z badań.

Narzędzia / czyszczenie
Pistolet do mas uszczelniających,
Lanca iniekcyjna do rękawów550 ml,
Wąż iniekcyjny do rękawów 550 ml,
Zestaw iniekcyjny na rękawy 550 ml,
Pompa tłokowa Desoi EP-60 do politenerów 10 l,
Urządzenia niskociśnieniowe, przetłaczające i natryskowe z odpowiednią lancą iniekcyjną
Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.
Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

Przechowywanie / trwałość
W oryginalnych pojemnikach, przechowywanych w miejscu chłodnym i chronionym przed mrozem – co najmniej 12 miesięcy

OPAKOWANIE

kiełbaska 550 ml