Szybkosprawna, dwuskładnikowa, elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca Sikalastic-152 33 kg

Producent: SIKA
SKU: 405042330099

Sikalastic®‐152 dwuskładnikowa, wzmocniona włóknami zaprawa charakteryzującą się wysoką elastycznością. Wykonana na bazie cementu modyfikowanego specjalnymi odpornymi na alkalia polimerami jak również selekcjonowanego kruszywa i dodatków

WŁAŚCIWOŚCI

 • Elastyczna izolacja przeciwwodna i ochrona betonu jednym produktem
 • Możliwość nanoszenia zarówno w bardzo wilgotnym środowisku jak i na suche podłoża
 • Szybkie utwardzanie (także w niskich temperaturach)
 • Nie spływa z powierzchni pionowych
 • Przenosi zarysowania podłoża
 • Doskonała przyczepność do większości podłoży budowlanych jak: beton, zaprawy cementowe, kamień, ceramika, cegła i drewno
 • Wysoka odporność na sole odladzające i dwutlenek węgla
 • Materiał odporny na bezpośrednie oddziaływanie obciążeń pogodowych/atmosferycznych

 

 • Ochrona powierzchni betonowych zgodnie z następującymi zasadami wg PN-EN 1504‐9:
  Zasada 1 (PI) Ochrona przed wnikaniem ‐ powłoka
  Zasada 2 (MC) Kontrola zawilgocenia ‐ powłoka
  Zasada 8 (IR) Podwyższenie oporności elektrycznej przez ograniczenie zawartości wilgoci ‐ powłoka
 • Izolacja przeciwwodna i zabezpieczenie konstrukcji obciążonych wodą jak: zbiorniki na wodę, baseny, rury betonowe, kanały odprowadzające wodę itp.
 • Izolacja przeciwwodna i zabezpieczenie ścian zewnętrznych przeznaczonych do zasypania gruntem.
 • Izolacja przeciwwodna wewnątrz pomieszczeń ścian i podłóg piwnic poddanych działaniu niewielkiego parcia negatywnego.
 • Hydroizolacja balkonów i tarasów, gdzie podłoże stanowi beton lub płytki ceramiczne.
 • Ochrona zewnętrznych narażonych na bezpośrednie obciążenia atmosferyczne nowych i istniejących powierzchni betonowych elastyczną, chroniącą przed karbonatyzacją, odporną na chlorki i siarczki powłoką, także do uszczelnienia powierzchni zarysowanego betonu.
 • Elastyczne zabezpieczenie elementów betonowych narażonych na odkształcenia.

 

DANE TECHNICZNE

POSTAĆ / BARWA Szara
BAZA CHEMICZNA Cement modyfikowany polimerami, specjalne kruszywo, mikrokrzemionka i włókna
GĘSTOŚĆ 1,8 kg/dm3 (świeżej zaprawy)
UZIARNIENIE Dmax: 0,5 mm
GRUBOŚĆ WARSTWY Do uzyskania efektywnej izolacji przeciwwodnej: łącznie 3 ‐ 4 mm (maksimum 2 mm na warstwę).
W przypadku stosowania jako warstwa izolacyjna na tarasach i balkonach pod okładziny ceramiczne: jedna warstwa o grubości 2 mm.
PENETRACJA WODY POD WPŁYWEM CIŚNIENIA HYDROSTATYCZNEGO Pozytywne parcie: przy ciśnieniu 0,7 MPa brak absorpcji
Negatywne parcie: przy ciśnieniu 0,1 MPa brak wycieków
Wodoszczelność (1.5 bar przez 7 dni) brak przecieków
Mostkowanie rys kondycjonowanie +23°C ≥ 0,75 mm
Przyczepność początkowa ~1,0 MPa
Przyczepność po starzeniu termicznym ~1,8 MPa
SZTUCZNE STARZENIE Brak obniżenia parametrów przyczepności do podłoża (pull‐off) oraz twardości Shore’a po badaniu wg PN‐EN 1062‐11, 4.2 stosując cykl: 4 h promieniowania UV i 4 h nawilżania bez promieniowania UV, łącznie przez 2000 godzin.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: MINERALNE MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJĄCE I SZPACHLÓWKI (SZLAMY)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być suche, mocne, oczyszczone z mleczka cementowego, brudu, pyłu olejów, smarów oraz innych zanieczyszczeń oraz luźnych cząstek.

Podłoża betonowe należy przygotować mechanicznie np. przez hydromonitoring, śrutowanie lub skuwanie, tak aby usunąć stare powłoki. Płytki ceramiczne należy oczyścić szczotkami drucianymi, przeszlifować i dokładnie odkurzyć. Zaleca się czyszczenie metodami nie powodującymi wibracji oraz uderzeń. Większe ubytki i uszkodzenia powierzchni (raki, wykruszenia krawędzi, otwory po szalunkach) należy naprawić odpowiednią zaprawą z grupy Sika® MonoTop, Sika® Repair lub SikaTop® (zgodnie z Kartą Informacyjną materiału). Aby poprawnie wykonać hydroizolację w zbiornikach, basenach, piwnicach pomiędzy podłogą a ścianą należy wykonać opaskę narożną z odpowiedniej zaprawy Sika® jak np. Sika® MonoTop lub SikaTop®. Alternatywą dla opaski jest uszczelnienie styku ściany z podłogą taśmą Sika® SealTape. Dylatacje i nacięcia w betonie, przejścia rur, kabli elektrycznych należy także odpowiednio uszczelnić.
Podłoże musi być suche lub co najwyżej nieznacznie wilgotne. Nie wolno zwilżać podłoża przed aplikacją. Unikać zastoin wody na powierzchni oraz zjawiska kondensacji przed nanoszeniem materiału.

APLIKACJA

Proporcja mieszania: Składniki A : B = 8 : 25 (wagowo)

Wstrząsnąć pojemnikiem ze składnikiem płynnym (A). Wlać połowę składnika A do pojemnika o odpowiedniej wielkości. Powoli mieszając stopniowo dodawać w całości sypki składnik B. Mieszać dokładnie, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Następnie dodać pozostałą połowę składnika A i mieszać przez co najmniej 3÷4 minuty. Nie wolno dodawać wody lub innych składników. Składniki należy mieszać ze sobą w całości, aby uniknąć nierównomiernego podziału frakcji kruszywa pomiędzy porcjami mieszanki.

Do mieszania składników Sikalastic®‐152 należy używać wolnoobrotowego mieszadła (< 500 obr./min.).

Pierwszą warstwę Sikalastic®‐152 nanosić pacą ząbkowaną (3 x 3 mm), mocno i równomiernie dociskając ją do podłoża, aby uzyskać warstwę o jednolitej grubości. Niezwłocznie po utwardzeniu pierwszej warstwy, nanieść drugą, szpachlą gładką, zwracając szczególną uwagę, aby uzyskać jednolitą, ciągłą powłokę, która całkowicie pokryje pierwszą warstwę. Maksymalna zalecana grubość każdej z warstw to 2 mm. Aby uzyskać warstwę wodoszczelną, należy nanieść 4 mm materiału w co najmniej 2 warstwach.
W miejscach narażonych na wysokie obciążenia należy umieścić odporny na alkalia welon szklany o gramaturze 150 – 160 g/m² i grubości 0,47 mm. Welon należy zatopić w świeżo ułożonej pierwszej warstwie Sikalastic®‐152, powinien on być całkowicie i dokładnie pokryty zaprawą Warstwa hydroizolacyjna w szczelinach, dylatacjach podłodze i innych szczególnie narażonych miejscach jak np stykach podłogi ze ścianą może zostać wzmocniona np. taśmami SikaSeal® Tape‐S (wewnątrz) lub SikaSeal® Tape F (na zewnątrz). Taśmę należy ułożyć na świeżo naniesionej pierwszej warstwie i pokryć drugą warstwą Sikalastic®‐152.
Aby uzyskać gładką powierzchnię, nie należy piaskować ani szlifować materiału nie w pełni utwardzonego, obróbka może prowadzić do zaburzeń wodoszczelności. Należy odczekać aż materiał w pełni się utwardzi i wtedy usunąć nierówności z powierzchni przez szlifowanie.
Układanie płytek
Płytki ceramiczne oraz szklane mozaiki można układać na warstwie Sikalastic®‐152 na odpowiednich klejach do płytek na bazie cementu (np. klej do płytek na bazie cementu klasy C2 wg PN‐EN 12004 – średnio elastyczny klej cementowy. Fugi należy wypełnić odpowiednim materiałem z grupy SikaCeram®.

Narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu wodą. Utwardzony lub związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

Czas otwarty ~1 godzina w temperaturze +20°C

Czas pomiędzy ułożeniem kolejnych warstw

Sikalastic®‐152 musi utwardzać się odpowiednio długo przed naniesieniem powłoki, ułożeniem płytek, bądź obciążeniem wodą.

 • Klejenie płytek na powierzchniach poziomych
  przy +10°C – ~ 7 dni;
  przy +20°C – ~ 2 dni
 • Klejenie płytek na powierzchniach pionowych
  przy +10°C – ~ 3 dni;
  przy +20°C – ~ 2 dni
 • Nanoszenie powłok emulsyjnych
  przy +10°C – ~ 3 dni;
  przy +20°C – ~ 2 dni
 • Obciążenie wodą
  przy +10°C – ~ 7 dni;
  przy +20°C – ~ 2 dni

Czas oczekiwania może odbiegać od podanego w zależności od wilgotności otoczenia lub podłoża.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża i otoczenia: +5°C min. / +35°C max.

ZUŻYCIE

~ 1.80 kg/m2/mm

OPAKOWANIA

Składnik A (ciecz zarobowa): pojemnik 8 kg
Składnik B (proszek): worek 25 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

12 miesięcy od daty produkcji.
Składowanie w oryginalnym, szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu w chłodnych i suchych warunkach przy temperaturach pomiędzy +5°C a +25°C.

UWAGA

Świeżo ułożony Sikalastic®‐152 musi być chroniony przed deszczem, przez co najmniej 24 ÷ 48 godzin (w +20°C). Unikać bezpośredniego kontaktu z chlorowaną wodą basenową, warstwę Sikalastic®‐152 można chronić powłoką Sikagard® Poolcoat, innymi jednoskładnikowymi powłokami basenowymi lub odpowiednio ułożonymi płytkami ceramicznymi. Unikać aplikacji przy silnym nasłonecznieniu, świeżo ułożony materiał chronić przed intensywnym promieniowaniem słonecznym i silnym wiatrem.
Sikalastic®‐152 utwardza się dłużej w wysokiej wilgotności np. w pomieszczeniach zamkniętych, piwnicach, także przy nieodpowiedniej wentylacji. Przed naniesieniem powłoki na bazie rozpuszczalników należy przeprowadzić próby, czy rozpuszczalnik nie narusza warstwy izolacji wodoszczelnej.

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.