Elastyczna dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca Aquafin-2K/M-Plus 35 kg

Producent: SCHOMBURG
SKU: 980428003599

Aquafin-2K/M-Plus – mostkująca rysy, mineralna zaprawa hydroizolacyjna

WŁAŚCIWOŚCI

  • dyfuzyjna, odporna na mróz, promieniowanie UV i starzenie
  • odporna na obciążenie wodą o negatywnym ciśnieniu
  • odporna na działanie wody agresywnej dla betonu
  • posiada atest higieniczny PZH z dopuszczeniem do wody pitnej

 

463,23  376,61  netto

7 w magazynie

  • Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem, hydroizolacja w strefie cokołów oraz uszczelnienia przekroju poprzecznego w i pod ścianami zgodnie z DIN 18533 w zakresie klas oddziaływania wody W1.1-E, W1.2-E i W4-E.
  • Dodatkowa hydroizolacja elementów budowli zgodnie z instrukcją WTA 4-6 chroniąca przed wilgocią gruntową, wodą nienapierającą i wodą pod ciśnieniem (w przypadku odpowiednich konstrukcji).
  • Uszczelnienie zespolone w zakresie klas oddziaływania wody od W0-I do W3-I bez oddziaływania chemicznego zgodnie z DIN 18534.
  • W obszarach zewnętrznych jako hydroizolacja na balkonach, loggiach itp. zgodnie z DIN 18531.
  • Uszczelnienie zbiorników i niecek do klasy oddziaływania wody W2-B zgodnie z DIN 18535, do 10 m.AQUAFIN-2K/M-PLUS charakteryzuje się bardzo niską emisją według GEV-EMICODE i jest oceniany pozytywnie poprzez wielokryterialne systemy certyfikujące takie jak DGNB, LEED, BREEAM, HQE. Najwyższy poziom jakości 4, wiersz 7 i 8 zgodnie z kryterium DGNB „ENV 1.2 zagrożenia dla lokalnego środowiska”.

 

DANE TECHNICZNE

Przyczepność do podłoża betonowego, MPa ≥ 1,4
Przyczepność międzywarstwowa, MPa, w układzie z zaprawą klejącą do płytek1) ≥ 1,0
Przepuszczalność pary wodnej, określona:
– współczynnikiem dyfuzji pary wodnej μ
– grubością warstwy powietrza Sd, m
≥ 2600
≤ 5,0
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu powłoki (w temp. 23 ± 2ºC), MPa ≥ 0,7
Wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu powłoki (w temp. 23 ± 2ºC),% ≥ 45
Wodoszczelność po 28 dniach, brak przecieku przy ciśnieniu (działającym od strony nanoszenia powłoki), MPa 0,5
Odporność na działanie wody o podwyższonej temperaturze (+60ºC), określona przyczepnością do podłoża betonowego, MPa ≥ 1,4
Odporność na przebicie statyczne określona wodoszczelnością powłoki – brak przecieku przy
ciśnieniu, MPa, po działaniu obciążeń: 5, 10, 15 i 20 kg
0,5
Mrozoodporność po 50 cyklach zamrażania i odmrażania, określona:
– zmianą wyglądu zewnętrznego
– wodoszczelnością – brak przecieku przy ciśnieniu, MPa
-przyczepnością do podłoża betonowego, MPa
brak uszkodzeń
0,5
≥ 0,9
Odporność na powstawanie rys w podłożu brak pęknięcia powłoki przy rysie w podłożu o szerokości co najmniej 3,0 mm
Odporność chemiczna powłoki na działanie:
– wody basenowej
– środowisk agresywnych w zakresie klasy ekspozycji XA1, XA2 i XA3 wg tablicy PN-EN 206+A1:2016:
● środowiska zawierającego jony SO4 2-(ok. 6000 mg/l)
● środowiska zawierającego jony NH4+(ok. 100 mg/l)
● środowiska zawierającego jony Mg2+(ok. 3000 mg/l)
● wody zakwaszonej o pH ≥ 4
brak spęcherzeń, spękań, złuszczeń, przenikania środowisk agresywnych przez powłokę

po działaniu wody basenowej, środowiska zawierającego jony NH4 + i wody
zakwaszonej możliwa zmiana barwy na jaśniejszą;
w pozostałych przypadkach brak zmiany wyglądu zmniejszenie przyczepności do podłoża po działaniu substancji chemicznej o mniej niż 20%

zmniejszenie przyczepności do podłoża po działaniu substancji chemicznej o mniej niż 20%

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia, dni ≤ 28
Baza UNIFLEX-M-PLUS – Dyspersja polimerowa
Składnik proszkowy – piasek/cement, dodatki
Gęstość: ok. 1,6 g/cm³
Czas obrabialności*): ok. 60 minut
Dalsza obróbka*): po ok. 3–6 godz.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: MINERALNE MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJĄCE I SZPACHLÓWKI (SZLAMY)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, w znacznym stopniu o wypełnionych spoinach i równe, porowate i o zwartej powierzchni.

Ponadto powinno być pozbawione gniazd żwirowych, pustych przestrzeni, spękań i ostrych krawędzi, kurzu, jak również materiałów zmniejszających przyczepność, tj. oleju, farby, warstw spiekowych oraz luźnych, niezwiązanych elementów. W przypadku hydroizolacji podpłytkowej należy przestrzegać wytycznych DIN 18157, Część 1 w zakresie oceny podłoża.

Za odpowiednie podłoża uznaje się beton o zwartej strukturze, tynk P II i P III, mury o pełnych spoinach, jastrych cementowy, asfalt lany o klasie twardości IC10, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe, jak również ogrzewane i nieogrzewane konstrukcje jastrychów. AQUAFIN-2K/M-PLUS można stosować do renowacji starych, mocno związanych podłoży zawierających bitum.
Izolację należy pokryć obrzutką, a po całkowitym wyschnięciu nałożyć w dwóch warstwach o grubości uwarunkowanej rodzajem obciążenia. Narożniki i ostre krawędzie, np. płyt fundamentowych itp., należy sfazować. Zagłębienia > 5 mm oraz kawerny, niewypełnione spoiny stykowe i wsporne, ubytki, podłoża makroporowate lub nierówne mury należy wyrównać przy zastosowaniu odpowiedniej zaprawy cementowej, np. ASOCRET-M30 lub SOLOCRET-15.
Podłoże zwilżyć tak, aby w chwili nanoszenia AQUAFIN-2K/M-PLUS było matowo-wilgotne. Silnie chłonne i lekko sypkie podłoża należy zagruntować preparatem ASO-Unigrund-GE lub ASO-Unigrund-K i pozostawić do wyschnięcia przed kolejnymi etapami roboczymi.
Przepusty zabezpieczyć kołnierzami pod zaprawy cienkowarstwowe o minimalnej szerokości na całym obwodzie 5 cm, wykonanymi z materiału nadającego się do klejenia, jak np. stal szlachetna, brąz, PVC-U.
Kołnierze należy oczyścić/odtłuścić. W przypadku kołnierzy o niewielkich szerokościach (> 30 mm, < 50 mm) w obszarach przejściowych kołnierza zaleca się wklejenie kształtki (manszety) uszczelniającej przy użyciu ASOFLEX-AKB-Wand. Należy wykluczyć podsiąkanie wilgocią lub miejscowe obciążenia wilgocią od strony negatywnej. W przypadku uszczelniania obszarów podsiąkających wilgocią każdorazowo zalecamy wykonanie izolacji wstępnej przy użyciu AQUAFIN-1K. W zależności od obciążenia wodą należy wcześniej nanieść jedną lub kilka warstw powłoki. Dla wilgoci gruntowej zużycie AQUAFIN-1K wynosi 1,75 kg/m², a dla spiętrzającej się wody infiltracyjnej – 3,5 kg/m². W przypadku elementów betonowych obciążenie wilgocią od strony negatywnej można również wykluczyć, stosując ASODUR-SG2/SG2- thix. Przy zastosowaniu ASODUR-SG2/SG2-thix wymagane zużycie wynosi 600–1000 g/m².

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do czystego pojemnika należy wlać ok. 50-60% składnika płynnego i przemieszać ze składnikiem proszkowym, aż do otrzymania jednorodnej, niezbrylonej masy. Następnie wlać pozostałą część składnika płynnego i odpowiednio wymieszać.
Wymagany czas mieszania przy zastosowaniu mocnego mieszadła (ok. 500–700 min-1) wynosi ok. 2 -3 minut. Po upływie czasu dojrzewania (ok. 5 minut) masę należy jeszcze raz dokładnie wymieszać.
AQUAFIN-2K/M-PLUS miesza się w następującej proporcji (części wagowe): 2,5 części składnika proszkowego: 1 część składnika dyspersyjnego.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

AQUAFIN-2K/M-PLUS nanosić pędzlem lub pacą w przynajmniej dwóch przejściach roboczych, bez porów. Kolejne etapy robocze można rozpocząć, gdy pierwsza warstwa uzyska wytrzymałość na obciążenie ruchem pieszym (chodzenie) lub kolejnymi powłokami (ok. 3-6 godz., w zależności od warunków otoczenia).

Warstwa o równomiernej grubości, w zależności od rodzaju obciążenia, osiągana jest np. przy użyciu pacy odpowiedniej do grubości warstwy lub pacy zębatej 4-6 mm, i późniejszym wygładzeniu. Należy przygotować taką ilość materiału, aby uzyskać wymaganą grubość powłoki po wyschnięciu, odpowiadającą żądanej klasie oddziaływania wody. Unikać nanoszenia warstw o grubości przekraczającej 2,2 kg/m² w jednym przejściu roboczym, gdyż może to prowadzić do powstawania rys.

Alternatywnie aplikację AQUAFIN-2K/M-PLUS można przeprowadzić metodą natryskową przy użyciu odpowiedniego urządzenia natryskowego, np. HighPump M8 (pompa perystaltyczna), HighPump Small lub High-Pump Pictor (pompa ślimakowa). W przypadku metody natryskowej dopuszczalny dodatek wody, w zależności od wyposażenia maszyn, wynosi maks. 1,5 % (0,5 l/ 35 kg) AQUAFIN-2K/M-PLUS.

Wodoszczelne spoiny dylatacyjne i łączące wykonuje się przy zastosowaniu taśm uszczelniających wchodzących w skład systemu ASO-Dichtband, odpowiednio do danej klasy obciążenia (patrz tabela „Składniki systemu”). Taśmę uszczelniającą ASO-Dichtband-2000/-S lub łączniki narożne ASO-Dichtband-2000/-S-Innen-Außenecken należy wkleić w obszarach naroży, na styku ściany i posadzki, jak również na spoinach łączących za pomocą AQUAFIN-2K/M-PLUS. Po obu stronach mostkowanej spoiny należy nanieść pacą o uzębieniu 4–6 mm warstwę AQUAFIN-2K/M-PLUS min. 2 cm szerszą niż używana taśma uszczelniająca. Taśmę uszczelniającą nałożyć na świeżą warstwę, a następnie dokładnie wcisnąć, nie pozostawiając pustych przestrzeni i pofałdowań. Wklejanie należy przeprowadzić tak, aby wykluczyć przedostawanie się wody pod taśmę. Na spoinach dylatacyjnych taśmę należy nałożyć w formie pętli. Na stykach taśmy należy wykonać zakłady min. 5-10 cm i wkleić na całej powierzchni za pomocą AQUAFIN-2K/M-PLUS, nie pozostawiając pofałdowań. Następnie na wklejone taśmy należy nałożyć AQUAFIN-2K/M-PLUS i bezszwowo zspolić z hydroizolacją.

Uszczelnienie w zespoleniu z okładzinami z płytek ceramicznych i płyt (AIV-F): Odpływy i przepusty w obszarze niecki należy zabezpieczyć odpowiednim elementem kołnierzowym. AQUAFIN-2K/M-PLUS nanieść obficie na kołnierz pod zaprawy cienkowarstwowe i obszar zakładu. W świeżej warstwie zatopić ASO-Dichtmanschette-Boden tak, aby uzyskać szczelne połączenie z hydroizolacją powierzchni. Należy przy tym unikać tworzenia się pustych przestrzeni i pofałdowań. W klasie obciążenia A (PG-AIV-F) alternatywnie można wykonać uszczelnienie przepustu rurowego bez kołnierza. Do uszczelnienia przepustów rurowych w obszarze ścian o klasie obciążenia A można w zależności od ich średnicy stosować kształtki ASO-Dichtmanschette-Boden lub ASO-Dichtmanschette-Wand.

Przepust rurowy uszorstnić, oczyścić i odtłuścić przy użyciu odpowiedniego środka oczyszczającego, w razie potrzeby zagruntować. Nałożyć grubą warstwę AQUAFIN-2K/M-PLUS, a następnie osadzić kształtkę ASO-Dichtmanschette. Średnica otworu kształtki uszczelniającej musi być znacznie mniejszej niż średnica rury, tak aby w wyniku „zjawiska pamięci kształtu” kształtka ASO-Dichtmanschette wywierała nacisk na przepust rury. Taśmę systemu Dichtband zasadniczo należy połączyć z zakładem z hydroizolacją powierzchni. Połączenia stykowe wykonywane są zazwyczaj z zakładem o szerokości od 5 cm do 10 cm.

Płytki okładzinowe lub płyty układa się przy zastosowaniu jednego z klejów do płytek wymienionych w sekcji dotyczącej składników systemu. Warstwa uszczelniająca musi całkowicie stwardnieć przed rozpoczęciem układania.

Przy wykonywaniu hydroizolacji elementów budowli zgodnie z DIN 18533 i instrukcją WTA „Dodatkowa hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem” należy przestrzegać następujących punktów:
Na styku ściany i posadzki nałożyć zaprawą AQUAFIN-1K lub ASOCRET-M30 (w konsystencji szlamu) i metodą świeże na świeże wykonać fasetę uszczelniającą o promieniu min. ok. 4 cm przy użyciu ASOCRET-M30. Po całkowitym wyschnięciu wykonać hydroizolację przy użyciu AQUAFIN-2K/M-PLUS.

Przepusty rurowe:
Do uszczelnienia przepustów rurowych w klasie obciążenia wodą W1.1-E i W1.2-E stosowane są (w zależności od średnicy) ASO-Dichtmanschette-Boden, ASO-Dichtmanschette-Wand i na przepuście rurowym wykonywana jest hydroizolacja min. 5 cm. Przy zastosowaniu odpowiednich elementów kołnierzowych nanieść obficie AQUAFIN-2K/M-PLUS na kołnierz pod zaprawy cienkowarstwowe i obszar zakładu. W świeżej warstwie zatopić ASO-Dichtmanschette-Boden, unikając tworzenia się pustych przestrzeni i pofałdowań, a następnie pokryć w całości.
Płyty drenażowe i ochronne w przypadku elementów budowlanych stykających się z gruntem:
Należy stosować odpowiednie środki ostrożności zgodnie z normą DIN 18533, aby chronić uszczelnienia przed działaniem warunków atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. Warstwy ochronne nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu. Płyty drenażowe i ochronne można zamocować punktowo za pomocą COMBIDIC-1K, a uszczelnienie obwodowe wkleić na całej powierzchni przy użyciu COMBIDIC-2K-CLASSIC lub COMBIDIC-2K-PREMIUM, łącząc ściśle na styk.
Drenaż wykonuje się zgodnie z wytycznymi normy DIN 4095.

Obciążalność *):
•odporność na deszcz na powierzchniach nachylonych po ok. 6 godz., należy unikać obciążenia wodą stojącą
•ruch pieszy (chodzenie) po ok. 1 dniu
•woda działająca pod ciśnieniem po ok. 7 dniach
•wyłożenie płytkami po ok. 1 dniu

* w temp. +23°C oraz przy 50 % wilgotności wzgl. powietrza.
W zależności od warunków obiektu oraz warunków atmosferycznych podane wartości mogą być wyższe lub niższe. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza skracają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia.

1)Badanie przeprowadzono z zaprawą klejową MONOFLEX-XL wg. PN-EN 12004+A1:2012 (do końca okresu przejściowego dla normy PN-EN 12004-1:2017).

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża/aplikacji: +5 °C do +35 °C

ZUŻYCIE

Wymagania materiałowe:

Obciążenie Grubość warstwy po wyschnięciu, mm Grubość mokrej warstwy, mm Zużycie kg/m2
Ściany piwnic i płyty fundamentowe > 2,0 ok. 2,2 3,5
Hydroizolacja w strefie cokołów > 2,0 ok. 2,2 3,5
Uszczelnienia przekroju poprzecznego > 2,0 ok. 2,2 3,5
Zgodnie z instrukcją WTA 4-6 „Dodatkowa hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem“
Wilgoć gruntowa/niespiętrzająca się woda
infiltracyjna
> 2,0 ok. 2,2 3,5
Woda nienapierająca > 2,0 ok. 2,2 3,5
Spiętrzająca się woda infiltracyjna/woda
napierająca
> 3,0 ok. 3,3 5,3
Uszczelnienie zbiorników i niecek > 2,0 ok. 2,2 3,5
W zespoleniu z płytkami/płytami > 2,0 ok. 2,2 3,5
Warstwy wyrównujące 1 mm 1,1 mm 1,75
W przypadku nierównych podłoży, jak również odchyleń związanych z techniką realizacji należy wziąć pod uwagę większe zużycie.

OPAKOWANIA

worek 25 kg + wiaderko 10 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywanie:
Składnik proszkowy: w chłodnym i suchym miejscu, 12 miesięcy,
Składnik płynny: zabezpieczony przed mrozem, 12 miesięcy w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, naruszone opakowanie natychmiast zużyć

UWAGI

•Powierzchnie niepodlegające obróbce należy chronić przed działaniem AQUAFIN-2K/M-PLUS!
•W czasie wiązania nie dopuścić do obciążenia uszczelnienia wodą. Podsiąkająca woda może podczas mrozu powodować odpryski.
•Unikać pracy podczas silnego nasłonecznienia. Pracować w zacienionych obszarach.
•W obszarach o wysokiej wilgotności powietrza, ograniczonej wentylacji, niskiej temperaturze np. w zbiornikach wody, komorach, ścianach, płytach i ławach fundamentowych, może wystąpić zjawisko określane mianem „punktu rosy” tzn. temperatury, przy której rozpoczyna się proces skraplania pary wodnej zawartej w powietrzu osiągając na skutek schładzania stan nasycenia. Wystąpienie takiego zjawiska podczas fazy wiązania powłoki może doprowadzić do powstania białych przebarwień na powierzchni AQUAFIN-2K/M-PLUS. Podobne zjawisko może wystąpić na skutek zbyt szybkiego obciążenia powłoki opadami atmosferycznymi. Przebarwienia te nie wpływają na właściwości użytkowe produktu. W celu ograniczenia występowania zjawiska „punktu rosy” można zastosować odpowiednie środki, np. osuszacze. Bezpośrednie ogrzewanie izolowanych powierzchni oraz niekontrolowane wentylowanie jest niedozwolone.
•AQUAFIN-2K/M-PLUS jako powłoka powierzchniowa, nie może być narażony na działanie obciążeń punktowych lub liniowych.
•Zaprawę AQUAFIN-2K/M-PLUS można pokrywać tynkiem oraz dyfuzyjnymi, niezawierającymi rozpuszczalników dyspersyjnymi farbami fasadowymi lub dyspersyjnymi farbami silikatowymi (zabrania się stosowania czystych farb silikatowych).
•Należy wykluczyć bezpośredni kontakt z metalami, takimi jak miedź, cynk i aluminium poprzez odpowiednie zagruntowanie (zamykające pory). Do wykonania szczelnej warstwy gruntującej należy użyć żywicy ASODUR-GBM w dwóch przejściach roboczych. Pierwszą warstwę nanosi się obficie na odtłuszczone i oczyszczone podłoże. Jeśli warstwa ta związała się już na tyle, że nie można zatopić w niej ziarenek piasku (ok. od 3-6 godzin), należy nanieść szczotką kolejną warstwę ASODUR-GBM i obsypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,7 mm.
Zużycie ok. 800–1000 g/m² ASODUR-GBM.
•Ze względu na surowce użyte do produkcji, sposób aplikacji i warunki atmosferyczne możliwe są różnice w odcieniach AQUAFIN-2K/M-PLUS, nie ma to jednak wpływu na właściwości użytkowe hydroizolacji.
•Kołnierze z PVC, brązu i stali szlachetnej przed uszczelnieniem należy przeszlifować oczyścić i odtłuścić, nanieść AQUAFIN-2K/M-PLUS i zatopić manszetę ASO Dichtmanschette, nie pozostawiając pustych przestrzeni i pofałdowań, a następnie połączyć bezszwowo z hydroizolacją powierzchni.