Posypka utwardzająca do posadzek betonowych weber.floor HB Plus 6.0 czerwony 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 101199250099

weber.floor HB Plus 6.0 barwna posypka utwardzająca do wykonywania zacieranych, a także odpornych na ścieranie, monolitycznych posadzek betonowych

WŁAŚCIWOŚCI

 • Wysoka odporność na ścieranie
 • Wysoka odporność na pylenie
 • Odporność na uderzenia
 • Posypka niskoalkaliczna
 • Zawiera wyselekcjonowane kruszywa kwarcowe, węglik krzemu, wysokosprawne modyfikowane spoiwo cementowe oraz domieszki
 • Zawiera specjalny dodatek ARR (Alkali Reaction Reducer) ograniczający niebezpieczną reakcję alkaliczną
 • Łatwy do wbudowania i zacierania
 • Niepalny
 • Zapewnia estetyczne wykończenie posadzki
 • Zwiększa wytrzymałość na ściskanie wierzchniej warstwy
 • Zmniejsza nasiąkliwość betonu wodą i olejami
 • Nie wymaga kosztownych konserwacji
 • Łatwy do utrzymania w czystości
 • Mrozoodporny
 • Atest PZH do stosowania w przemyśle

 

Produkt barwiony, na zamówienie. Nie podlega zwrotowi. Minimalna ilość zamówienia 3 palety (3 x 1050 kg).

weber.floor HB PLUS 6.0 jest przeznaczony do wykonywania zacieranych, odpornych na ścieranie, monolitycznych posadzek betonowych metodą „suche na mokre”. Wyrób przeznaczony do stosowania w magazynach, fabrykach, zakładach przemysłowych, warsztatach, centrach handlowych oraz na innych powierzchniach narażonych na średnie obciążenia mechaniczne. weber.floor HB PLUS 6.0 nie stosować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie agresywnych substancji powodujących korozję spoiwa cementowego.

 

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) ≥ 70 N/mm² (C70)
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) ≥ 6 N/mm² (F6)
Odporność na ścieranie na tarczy Böhmego (po 28 dniach) A6
Odporność na ścieranie BCA AR0,5
Maksymlane uziarnienie do ok. 2 mm
Zużycie materiału ok. 4 – 6 kg/m²
Kolory szary, czerwony, grafitowy
Możliwość obciążania* lekkie obciążenia: 14 dni
pełne obciążenia: 28 dni
Temperatura stosowania od +5°C do +30°C

* Przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: BETONOWE POSADZKI PRZEMYSŁOWE – POSYPKI UTWARDZAJĄCE Z WĘGLIKIEM KRZEMU

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Posypkę utwardzającą weber.floor HB PLUS 6.0 należy stosować na powierzchni świeżo układanego betonu posadzkowego:

 • klasa min. C20/25
 • wskaźnik w/c ≤ 0,50
 • ilość cementu niskoalkalicznego ≤ 350 kg/m³
 • cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM III/A
 • kruszywo niereaktywne o uziarnieniu ≤ 32 mm
 • zawartość frakcji ≤ 0,25 mm – 4-6%
 • punkt piaskowy ok. 35%
 • łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤0,25 mm – max. 450 kg/m³

Grubość płyty betonowej, klasa betonu oraz ilość włókien muszą być zgodne z projektem posadzki. Konsystencja mieszanki betonowej na placu budowy S3 przy opadzie stożka Abrahmsa ok. 12 cm. Dodatek włókien rozproszonych może powodować zmniejszenie opadu stożka i mieszanka betonowa może wymagać zastosowania odpowiednich plastyfikatorów.
UWAGA! Do mieszanki betonowej nie dodawać popiołów lotnych, gdyż mają one tendencję do zbierania się w górnej warstwie płyty, co może prowadzić do pylenia posadzki lub odspojenia posypki utwardzającej.  Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem zwiększenia jej urabialności. Powoduje to znaczny spadek wytrzymałości betonu oraz wyraźny wzrost skurczu chemiczno-fizycznego, wskutek czego powstają niekontrolowane rysy i spękania. Mieszanka betonowa musi być odpowiednio zagęszczona. Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać odpowiednie dylatacje obwodowe.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Przed zastosowaniem posypki utwardzającej weber.floor HB PLUS 6.0, beton musi osiągnąć odpowiednią twardość. Czas wiązania betonu uzależniony jest od temperatury, wilgotności względnej powietrza, zastosowanego cementu w mieszance betonowej, stosowanych domieszek itp. Nie można dopuścić do zbyt dużego utwardzenia powierzchni betonu, dlatego należy często sprawdzać stan podłoża. Umożliwi to wybranie optymalnego momentu rozpoczęcia aplikacji utwardzacza powierzchniowego.
Do pracy można przystąpić, gdy po wejściu na beton ślady stóp nie będą głębsze niż 3-4 mm. Z powierzchni betonu należy usunąć gumowymi ściągaczkami nadmiar zaczynu cementowego i powierzchnię odświeżyć dyskiem. Posypkę utwardzającą aplikować dwuetapowo, rozsypując kolejne warstwy prostopadle do siebie.
Całkowite zużycie utwardzacza powinno wynosić 4,0-6,0 kg/m2. W pierwszym etapie na obrabianą powierzchnię betonu równomiernie rozsypać 2/3 przewidzianego materiału, w drugim etapie pozostałą 1/3 część materiału. Kontrolować na bieżąco zużycie, gdyż niestaranne rozkładanie utwardzacza może prowadzić do obniżenia jakości posadzki.
Rozpoczęcie zacierania mechanicznego jest uzależnione od szybkości zawilgocenia się zaaplikowanego materiału. Mieszanka musi równomiernie zaabsorbować wilgoć z podłoża betonowego, co skutkuje zmianą barwy posypki utwardzającej na ciemniejszą. W pierwszym etapie powierzchnię należy zatrzeć dyskiem a kolejne etapy zacierania wykonywać łopatkami ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem. Zacierać do momentu uzyskania odpowiedniej struktury gładkości posadzki stosując odpowiednie przerwy technologiczne pomiędzy kolejnymi etapami zacierania.
Aplikowanie posypki utwardzającej na zastoiny wody oraz używanie wody w trakcie zacierania powierzchni powoduje obniżenie parametrów posadzki oraz może prowadzić do jej uszkodzeń.
Rozkładanie maszynowe posypki
Przy stosowaniu maszyny do rozkładania materiału oraz łaty laserowej, posypkę utwardzającą weber.floor HB PLUS 6.0 należy nanieść równomiernie na podłoże w jednej warstwie 4,0-6,0 kg/m² natychmiast po zagęszczeniu betonu.
PIELĘGNACJA

Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, całą powierzchnię należy zabezpieczyć przed zbyt szybkim odparowaniem wody z betonu oraz niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Zaleca się stosowanie preparatów impregnacyjnych:
weber.floor HB protect – wodorozcieńczalny impregnat polimerowy
weber.floor LIT protect – wodorozcieńczalny impregnat krzemianowo-polimerowy
weber.tec PA – rozpuszczalnikowy preparat pielęgnacyjny.
Preparat pielęgnacyjny należy nakładać równomiernie cienką warstwą stosując metodą natryskową.

DYLATACJE

W przypadku posadzek nacinanych, do 24 godzin od wykonania posadzki powinny być wykonane zgodnie z projektem szczeliny skurczowe. Szczeliny skurczowe nacinane są bruzdownicą do głębokości 1/4 -1/3 grubości płyty posadzki i szerokości około 3 mm. Nacinać należy jak najwcześniej, w momencie, gdy piła już nie wyrywa ziaren kruszywa. Wokół słupów wykonywane są nacięcia szczelin skurczowych w „karo”, gdy słup jest przy ścianie w „półkaro”. Szczeliny skurczowe i szwy robocze w posadzkach przemysłowych wypełniane są elastyczną masę dylatacyjną po upływie około 1 miesiąca od wykonania posadzki. Przed wypełnieniem masą dylatacyjną, szczelina musi zostać poszerzona mechanicznie do przewidzianej projektem szerokości.

OPAKOWANIA

worki 25 kg, palety 42 x 25 kg = 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Chronić przed wilgocią.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.