Powłoka gruntująca, warstwa sczepna na trudnych podłożach Epoxy Fas 100 10 kg

Producent: REMMERS
SKU: 200916100099

Epoxy Fas 100 10 bezbarwna, gruntująca żywica epoksydowa, a także warstwa sczepna na trudnych podłożach. Nadaje się na zaolejone, szczątkowo wilgotne podłoża

WŁAŚCIWOŚCI

 • Doskonała przyczepność na wielu podłożach
 • Nadaje się na zaolejone, szczątkowo wilgotne podłoża
 • Nadaje się do stosowania jako paroizolacja
 • Wytrzymałość mechaniczna
 • Odporność chemiczna
 • Nie zawiera nonylofenolu i fenolu
 • W stanie przereagowanym produkt bezpieczny dla fizjologii człowieka
 • Jako nieobsypywana warstwa podkładowa pod powłoki poliuretanowe i epoksydowe Remmers
 • Dostosowana do użycia niesuszonego piasku do jastrychów
 • Wydajny dzięki wysokiemu stopniowi wypełnienia (proporcja do 1 : 30)

1 300,50  1 057,32  netto

Brak w magazynie

 • Powłoka gruntująca, warstwa przyczepnościowa na trudnych podłożach, np. na płytkach ceramicznych i różnych metalach
 • Warstwa wyrównawcza
 • Do sporządzania wytrzymałych na ściskanie zapraw i powłok rozlewnych
 • Warstwa bazowa w posadzkach zasypywanych
 • Do sporządzania wytrzymałych na ściskanie zapraw do wyrównywania wysokości, jako zaprawynaprawczej oraz zespolonego jastrychu epoksydowego na warstwie rozdzielającej

PRZYKŁADY

Powłoka gruntująca
Materiał nanieść na powierzchnię do uzyskania stanu nasycenia. Rozprowadzić za pomocą odpowiedniego narzędzia, na przykład ściągaczki gumowej, a następnie przewałkować wałkiem do epoksydów w taki sposób, aby pory powierzchniowe podłoża zostały całkowicie wypełnione.
Zużycie ok. 0,30 – 0,50 kg/m² spoiwa (zależnie od podłoża)
Warstwa wyrównawcza / niwelowanie szorstkości
Materiał wypełniony w proporcji do 1:1 części wagowych nanieść na przygotowaną powierzchnię, rozprowadzić za pomocą odpowiedniej pacy i w razie potrzeby przewałkować wałkiem kolczastym.
Zużycie: Na każdy mm grubości warstwy powłoki bazowej:
ok. 0,85 kg/m² spoiwa i 0,85 kg/m² Selectmix 01/03
Zaprawa z żywicy syntetycznej
Wypełniony w proporcji do 1:10 części wagowych rozprowadzić i wygładzić za pomocą pacy stalowej.
Jastrych zespolony od 10 mm: Materiał wypełniony w proporcji 1 : 20 cz. wag. należy rozprowadzić, ściągnąć do uzyskania warstwy o pożądanej grubości, zagęścić przez wygładzanie i obrobić, aż powstanie wyrównana, gładka powierzchnia.
Jastrych na warstwie rozdzielającej/izolacji termicznej > 30 mm: Materiał wypełniony w proporcji 1 : 25 części wagowych rozprowadzić, ściągnąć do uzyskania warstwy o pożądanej grubości, zagęścić przez wygładzanie i obrobić, aż powstanie wyrównana, gładka powierzchnia.
Zużycie: Na każdy mm grubości warstwy: ok. 0,2 kg/m² spoiwa i 2,0 kg/m² Selectmix 25
Warstwa bazowa powłok zasypywanych
Materiał wypełniony w proporcji do 1:1 części wagowych nanieść na przygotowaną powierzchnię, rozprowadzić za pomocą odpowiedniej pacy/rakli ząbkowanej i w razie potrzeby przewałkować wałkiem kolczastym. Jeszcze świeżą warstwę bazową obsypać w nadmiarze suszonym piecowo piaskiem kwarcowym. Po stwardnieniu powłoki niezwiązany nadmiar kruszywa należy usunąć.
Zużycie: Na każdy mm grubości warstwy powłoki bazowej ok. 0,85 kg/m² spoiwa i 0,85 kg/m² Selectmix 01/03

WSKAZÓWKI
Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.
Warstwy gruntujące należy zawsze nakładać w taki sposób, aby wypełnić pory podłoża! W tym celu może być niezbędne powtórne gruntowanie lub zwiększenie zużycia materiału.
Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.
Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.
Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

DANE TECHNICZNE

W stanie dostarczanym

Komponent A Komponent B Mieszanka
Gęstość (20 °C) 1,16 g/cm³ 0,97 g/cm³ 1,08 g/cm³
Lepkość (25 °C) 950 mPa s 750 mPa s 1100 mPa s

 

W stanie przereagowanym

Wytrzymałość na zginanie ca. 20 N/mm² *
Wytrzymałość na ściskanie ca. 55 N/mm² *

* Zaprawa epoksydowa 1 : 10 z piaskiem normowym
Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: GRUNTOWANIE PODŁOŻA

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność. Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa 1,0 N/mm²) a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25 N/mm². Podłoża mogą być matowo wilgotne, nie mogą być jednak pokryte warstwą wody i nie powinny być narażone na większe wahania temperatur (ciśnienie pary). W przypadku podłoży matowo wilgotnych zasadniczo niezbędne jest dwukrotne gruntowanie.
beton: maks. 6 % wag. wilgoci
jastrych cementowy: maks. 6 % wag. wilgoci
Podczas eksploatacji podłoża muszą być chronione przed działaniem wilgoci od spodu. Stal, stal nierdzewną, aluminium, okładziny ceramiczne należy sprawdzić pod kątem ich zdatności do pokrywania powłoką, ew. należy wykonać powierzchnie próbne.
Przygotowania
Podłoże należy przygotować odpowiednią metodą, np. śrutowania lub szlifowania tarczą diamentową w taki sposób, aby spełniało przedstawione wymagania. Wyłomy i ubytki w podłożu należy wypełnić równo z powierzchnią używając systemów PCC lub zapraw epoksydowych firmy Remmers.
Jastrych zespolony: Powierzchnię należy zagruntować odpowiednią powłoką, jak np. Remmers Epoxy ST 100 i z nadmiarem zasypać piaskiem Quarz 07/12 (ok. 2 kg/m²). Alternatywnie można pracować w układzie „świeże na świeże”. Materiał należy nanieść na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, np. pacy lub rakli zębatej.
Jastrych na warstwie rozdzielającej/izolującej termicznie: Warstwa rozdzielająca / izolująca musi być dostosowana do danego sposobu użytkowania. W tymprzypadku nie ma potrzeby stosowania warstwy gruntujuącej. Należy uwzględnić aktualne przepisy.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU

Worek wielokomorowy: Opakowanie zewnętrzne otworzyć wzdłuż karbowania i wyjąć przezroczysty worek wielokomorowy. Wyciągnąć pręt dzielący komory worka. Oba składniki wymieszać poprzez ich intensywne wygniatanie (przez około 60 sekund).
Opakowanie dwusegmentowe: Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B). Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej (ok. 300 – 400 obr./min.). Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać. Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty. Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.
Proporcja mieszania (A : B) – 71 : 29 wg części wagowych

W systemach wypełnianych do mieszanki żywicy reakcyjnej, dodawać podczas powolnego mieszania odpowiednią ilość wypełniacza i starannie wymieszać. Gotową mieszankę zaraz po jej przygotowaniu nakłada się w całości na przygotowaną powierzchnię i rozprowadza za pomocą odpowiednich narzędzi.
Proporcja między spoiwem i wypełniaczem uzależniona jest od indywidualnego przypadku zastosowania. Wymieszane spoiwo w całości dodać do kruszywa i staranniw wymieszać. W przypadku stosowania suchych wypełniaczy należy je przed dodaniem spoi9wa wymieszać z wodą w ilości do 4,5 % wagowych. Idealna ilość dodawanej wody jest uzależniona od danego kruszywa i należy ją ustalić w oparciu o próby wstępne. Gotową mieszankę zaraz po jej przygotowaniu nakłada się w całości na przygotowaną powierzchnię i rozprowadza za pomocą odpowiednich narzędzi. Następnie wygładzić ręcznie lub maszynowo i za pomoca odpowiednich narzędzi zagęścić powierzchnię.

APLIKACJA

Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +8 °C do maks. +30 °C. Podczas twardnienia nałożony materiał należy chronić przed wilgocią, ponieważ inaczej mogą wystąpić wady powierzchni i zmniejszenie przyczepności. Wilgotność względna powietrza nie może przekroczyć 80%. Temperatura podłoża podczas aplikacji i w fazie twardnienia musi być o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. Należy bezwzględnie zapewnić dobrą wymianę powietrza, tak aby woda mogła być
oddawana do powietrza.
Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)
Ok. 30 minut.
Aplikacja następnych warstw (+20 °C)
Przerwy pomiędzy poszczególnymi etapami robót powinny wynosić co najmniej 16, lecz nie przekraczać 48 godzin. W przypadku dłuższych przerw uwarunkowanych tokiem prac na placu budowy powierzchnię ostatnio nakładanej warstwy należy w stanie świeżym obsypać drobnym, suszonym piecowo piaskiem kwarcowym (przykładowe uziarnienie: 0,3 – 0,8 mm), albo przed rozpoczęciem następnego etapu prac przeszlifować aż do białego przełomu. Zamknięcie porów można zazwyczaj nakładać po upływie 16 godzin.
Czas twardnienia (+20 °C)
Po powłoce można chodzić po upływie 1 dnia, mechaniczną wytrzymałość uzyskuje po 3 dniach, a pełną odporność po 7. Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe – wydłużenie podanych czasów.

Narzędzia / czyszczenie
Paca stalowa gładka, paca ząbkowana, rakla ząbkowana, ściągaczka gumowa, wałek do epoksydów, wałek kolczasty, mieszarka lub mieszarka przeciwbieżna.
Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101. Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

Przechowywanie / trwałość
W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu – co najmniej 24 miesiące.

OPAKOWANIE

worek wielokomorowy 2,5 kg
pojemnik blaszany 10 kg, 25 kg