Uniwersalna żywica epoksydowa Nexler EPOLIS EP-200 30 kg

Producent: IZOHAN
SKU: 710010300099

Nexler EPOLIS EP-200 jest modyfikowanym, dwuskładnikowym, podkładowym spoiwem epoksydowym o szerokim zakresie stosowania a także wysokich parametrach użytkowych

WŁAŚCIWOŚCI

 • znakomite właściwości penetracyjne podłoża,
 • znakomita przyczepność i trwałość połączenia,
 • dobra odporność mechaniczna,
 • wysoka odporność chemiczna i termiczna,
 • powłoka twarda i zapobiegająca pyleniu i nasiąkaniu podłoża,
 • kompatybilna ze wszystkimi powłokami nawierzchniowymi epoksydowymi linii Nexler Epolis EP i poliuretanowymi Nexler Epolis PU,
 • uniwersalne zastosowanie jako spoiwo do warstw podkładowych i konstrukcyjnych napraw z dodatkiem wypełniaczy wszelkiego rodzaju stabilnych szczelin oraz ubytków w posadzce,
 • szczelne dla cieczy przy zachowaniu półpłynnej konsystencji nakładanej masy,
 • dobre parametry robocze, łatwość aplikacji i konstruowania mieszanek,
 • szeroki zakres stosowania i komponowania mieszanki zarobowej z dodatkiem wypełniaczy kwarcowych.

2 310,60  1 878,54  netto

10 w magazynie

 • zalecany jako spoiwo epoksydowo-mineralnych mas wyrównawczo-szpachlowych, gruntów, gruntoszpachlówek, gruntów konstrukcyjnych z posypką kwarcową w układach epoksydowych i poliuretanowych oraz do budowania warstw mostkujących,
 • w systemach posadzek żywiczno-ceramicznych,
 • pierwsza warstwa impregnująca luźne podłoża betonowe,
 • spoiwo do laminatów epoksydowo-szklanych z matą szklaną,
 • zmieszany z odpowiednio dobranym suszonym piaskiem kwarcowym lub samodzielnie nadaje się do „szycia” posadzek, wykonywania faset, naprawy dylatacji, odbudowy naroży betonowych itp.,
 • użycie frakcjonowanego kruszywa umożliwia uzyskanie betonów i zapraw żywicznych o wysokich parametrach wytrzymałościowych,
 • spoiwo „jastrychów żywicznych” do napraw głębokich ubytków i wyrównywania podłoży,
 • samodzielne lub międzywarstwowe zabezpieczenie np. pod wykładziny z płytek ceramicznych, kształtek węglowych i bazaltowych bądź pod posadzki bezspoinowe,
 • do kotwienia odpowiednio przygotowanych elementów stalowych w podłożu betonowym,
 • odcięcie wilgoci w połączeniu z posadzką z drewna.

Uwaga! Nie zaleca się do zastosowania w warstwach wierzchnich.

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość: 1,10 g/cm3± 5%
Czas przydatności do użycia po wymieszaniu składników: 20 min
Odporność na ścieranie BCA wg. PN-EN 13892-4 (system wylewany): AR1
Przyczepność do zagruntowanego podkładu betonowego: B2
Odporność na uderzenie wg PN-EN ISO 6272-1 (system wylewany): IR10
Wytrzymałość na ściskanie: >50 MPa
Wytrzymałość na zginanie: >15 MPa
Ruch pieszy (w temp. otoczenia +18÷ +20°C): po 48 h
Pełne parametry użytkowe: 7-14 dni
Lepkość (kubek Forda ø 6 mm) w +25°C (wg. PN-EN ISO 2431): 81s
Reakcja na ogień (w systemie posadzkowym): Bfl-s1

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: GRUNTOWANIE PODŁOŻA

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże betonowe musi spełniać następujące warunki:
• beton klasy min. C20/25,
• bez mleczka cementowego, równe, zatarte na ostro,
• wysezonowane przez min. 28 dni,
• wytrzymałość metodą „pull-off” co najmniej 1,5MPa,
• przeszlifowane, odpylone i odtłuszczone,
• suche, wilgotność betonu max 4%,
Jeśli podłoże jest zbyt słabe, można je wzmocnić głębokopenetrującą kompozycją Nexler EPOLIS EP-100. Dla podłoży posadowionych na gruncie bezwzględnie wymagana jest hydroizolacja.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Składniki A i B dostarczane są w odpowiednich proporcjach mieszania. Składnik A należy wymieszać w naczyniu dostawczym celem ujednorodnienia. Następnie dodać całkowitą ilość składnika B i mieszać za pomocą mieszadła mechanicznego o szybkości 300-600 obr./min przez około 3 minuty. Podczas mieszania należy zgarniać mieszadłem masę ze ścianek i dna naczynia w celu dokładnego rozprowadzenia utwardzacza. Po wymieszaniu materiał przelać do naczynia roboczego i ponownie wymieszać.
W celu przygotowania wszelkiego rodzaju zapraw naprawczych, wyrównawczych oraz podkładowych do kompozycji w trakcie mieszania składników A+B należy dodać odpowiednią dla danego zastosowania ilość wypełniacza kwarcowego. Po wymieszaniu składników A i B (jak wyżej) należy dodawać do żywicy odmierzony porcjami suszony drobny piasek kwarcowy lub mączkę kwarcową i całość przez około 2-3 minuty dokładnie wymieszać.
Ważne! Prawidłowe mieszanie składników zagwarantuje uzyskanie oczekiwanych parametrów wytrzymałościowych i odpornościowych. Dzielenie oryginalnie dostarczonej porcji spoiwa tylko z zachowaniem proporcji wagowych (nie stosować metody proporcji objętościowych).
Dopuszczalny czas stosowania wymieszanego materiału w temp. +20°C wynosi ok. 20 min. w zależności od wielu czynników m.in. temperatury otoczenia, wilgotności itp. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu obróbki żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu obróbki żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.
Wygląd wykonanej posadzki jest zależny od temperatury i wilgotności otoczenia oraz chłonności podłoża. W niższych temperaturach należy liczyć się z opóźnieniem wiązania, a także ze zmianą konsystencji materiału i ewentualnym zwiększonym zużyciem.
Niezwiązaną powłokę bezwzględnie chronić przed zabrudzeniem, zapyleniem, zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów. W sprawach trudnych technicznie, zadaniach specjalnych prosimy zwracać się do przedstawicieli handlowych lub bezpośrednio do producenta. Deklarujemy pomoc techniczną w zakresie doboru materiałów i sposobów wykonania posadzki.

Zastosowanie Sugerowane proporcje wagowe
(żywica : piasek kwarcowy)
Sugerowana frakcja kruszywa
zaprawa szpachlowa 1:1 do 1:3
jastrych żywiczny 1:6 do 1:10 (jastrychy samonośne)
1:5 do 1:10 (jastrychy związane z podłożem)
piasek kwarcowy frakcji 0,2–0,8 mm i 1–1,6 mm zmieszanych ze sobą w proporcji wagowej 1:1.
zaprawy do naprawy ubytków 1:1 do 1:4 (konsystencja półpłynna)
1:5 do 1:7 (konsystencja wilgotna)
1:8 do 1:10 (konsystencja półsucha)
piasek kwarcowy frakcji 0,2-0,8mm lub mieszanka piasku kwarcowego z mączką kwarcową
naprawy konstrukcji betonowych, „szycia” posadzki (klamrowanie), wykonywanie faset zależnie od żądanej konsystencji piasek kwarcowy frakcji 0,2–0,8 mm lub przy grubościach powyżej 2 cm mieszanka frakcji 0,2–0,8 mm i 1–1,6 mm w proporcji wagowej 1:1 lub innej dopasowanej do wymiarów pęknięcia
Uniwersalność kompozycji przez możliwość regulacji i profilowanie ostatecznej konsystencję mieszanki odbywa się poprzez zwiększanie lub zmniejszanie udziału wsadu wypełniacza kwarcowego. Dodawanie i budowanie mieszanek zawsze odbywa się zgodnie z próbami realizowanymi w realiach budowy uwzględniających wszystkie elementy mające wpływ na lepkość i gęstość spoiwa. Podane w karcie proporcje są jedynie informacyjne, do weryfikacji przez użytkownika w realiach prowadzonych prac.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Warstwa gruntująca
Obszar stosowania:
Spoiwo konstrukcyjne przeznaczone jest m.in. do stosowania na betonie w celu wzmocnienia podłoża, poprawienia jego jakości i wytrzymałości oraz zapewnienia odpowiedniej przyczepności i trwałości w połączeniu z dedykowanym układem posadzkowym na bazie żywic Nexler EPOLIS EP i PU. Jeśli w podłożu występują punktowe lub większe ubytki i nierówności, to żywicę można również wymieszać w dobranym stosunku z piaskiem kwarcowym i w układzie z posypką wykonać szpachlowania i naprawy, a następnie wykonać wielowarstwowe układy posadzkowe.
• Jako podkład gruntujący z posypką dla systemów epoksydowych Nexler EPOLIS EP i poliuretanowych Nexler EPOLIS PU do bardzo wymagających powierzchni (parkingi, domy, magazyny, hale produkcyjne).
• Powłoka wiążąca i wzmacniająca powierzchnię posadzek/płyt betonowych starych i nowych.
• Jako podkład gruntujący i mostkujący z posypką pod wykładzinę z płytek ceramicznych.
• Jako podkład gruntująco-doszczelniający i zabezpieczający podłoże betonowe przed agresją chemiczną.
• Jako podkład gruntujący i doszczelniający przed dostępem wody do podłoża betonowego.

Sposób stosowania:
Przygotowaną mieszankę (jak wyżej) nanosić za pomocą pędzla lub wałka przeznaczonego do materiałów epoksydowych na przygotowane podłoże cienką, równomierną warstwą. Jeżeli grunt całkowicie wniknie w podłoże, operację gruntowania powtórzyć. Następną warstwę nanosić nie wcześniej niż po związaniu warstwy poprzedzającej.

Zaprawa szpachlowa
Obszary stosowania:
Zaprawa szpachlowa powstaje w wyniku połączenia spoiwa Nexler EPOLIS EP-200 z dodatkiem drobnych wypełniaczy kwarcowych, gotowa mieszanka służy do punktowych napraw i uzupełniania drobnych ubytków w podłożu. Jej skuteczność i uniwersalność wynika z możliwości samodzielnego konstruowania mieszanki dostosowanej do potrzeb. Masa szpachlowa jest przeznaczona do wykonywania prac wewnątrz obiektów budowlanych. Odpowiednio dobrana lepkość spoiwa pozwala na łatwe i wygodne rozprowadzanie gotowej masy szpachlowej. Uzyskana zaprawa charakteryzuje się dużą odpornością mechaniczną, chemiczną i termiczną. Warstwa szpachlowa umożliwia uzyskanie bardzo równego podłoża.

Sposób stosowania:
Przygotowaną mieszankę (jak wyżej) należy niezwłocznie rozłożyć kilkoma porcjami na wyznaczonym fragmencie przygotowanego podłoża, a następnie rozprowadzić równomiernie za pomocą stalowej pacy lub stalowej rakli z ząbkami. W przypadku stosowania półpłynnej postaci szpachlowej z drobnym kruszywem kwarcowym po rozprowadzeniu masy w przypadku widocznego napowietrzenia należy odczekać i przewałkować ją wałkiem z kolcami w celu odpowietrzenia i wyrównania powierzchni.

Jastrychy żywiczne
Obszary stosowania:
Zaprawa szpachlowa powstaje w wyniku połączenia spoiwa Nexler EPOLIS EP-200 z dodatkiem drobnych wypełniaczy kwarcowych, gotowa mieszanka służy do wzmocnienia nawierzchni z tradycyjnego betonu oraz warstw wyrównawczych. Ważną zaletą nasyconego spoiwem jastrychu żywicznego jest brak nasiąkliwości i duża odporność na warunki i obciążenia panujące w obiekcie, brak korozji oraz erozji. Ze względu na swoje parametry znajduje swoje zastosowanie w układach narażonych na duże obciążenia lub mając na uwadze jego odporność na oleje czy smary w warsztatach mechanicznych, zakładach produkcyjnych lub magazynach itd. Może być stosowany również do wzmacniania pęknięć elementów konstrukcyjnych jak i wszelkich napraw betonów dzięki relatywnie szybkiemu procesowi wiązania i dojrzewania. Można wykorzystać go w postaci płynnej lub półpłynnej mającej cechy masy samopoziomującej, jako jastrych zagęszczony czy mieszanka wypełniająca wszelkie ubytki. Dodatkowo idealnie sprawdzi się przy wszelkiego rodzaju kotwieniach m.in. balustrad, uchwytów, zaczepów czy śrub mocujących.
Technologia jastrychu żywicznego w oparciu o spoiwo typu Nexler EPOLIS EP-200 pozwala na bardzo wydajną i efektywną pracę z tym produktem, którego właściwości i cechy zaspokoją prawie wszystkie potrzeby i oczekiwania.

Sposób stosowania:
Przygotowaną mieszankę (jak wyżej) należy niezwłocznie rozłożyć kilkoma porcjami na wyznaczonym fragmencie przygotowanego podłoża, a następnie rozprowadzić równomiernie za pomocą stalowej pacy lub łaty, zagęścić i wygładzić. Rozprowadzanie jastrychu na określoną grubość ułatwiają zamontowane wcześniej prowadnice. W przypadku ułożenia warstw szpachlowych czy jastrychów żywicznych w postaci podbudowy konstrukcyjnej o konsystencji półsuchej należy pamiętać o konieczności wykonania warstwy doszczelniającej gotowy jastrych. W tym celu użyć spoiwa Nexler EPOLIS EP-200 z dodatkiem drobnego piasku kwarcowego. Średnie zużycie dla gotowej kompozycji wynosi ok. 1,5 – 1,8 kg na 1 mm warstwy.

Wykonanie laminatu epoksydowo-szklanego
Obszary stosowania:
Laminat epoksydowo-szklany powstaje w wyniku nasycenia maty szklanej spoiwem i wbudowaniu w układ posadzkowy. Laminaty wykonane na bazie spoiwa Nexler EPOLIS EP-200 cechują się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi i elektrycznymi. Przy ich niewielkim ciężarze właściwym posiadają pożądane wysokie parametry wytrzymałościowe na zginanie i ściskanie. Są stosowane wszędzie tam, gdzie wymaga się od podłoża dodatkowej wytrzymałości mechanicznej oraz termicznej. Mają również zastosowanie w obiektach, w których powierzchnia musi być dostosowana do przenoszenia dużych obciążeń. Służą także jako dodatkowe zabezpieczenie mostkujące rysy i pęknięcia, jednak nie nadają się do połączeń ruchomych. Spoiwo Nexler EPOLIS EP-200 odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do maty szklanej, co umożliwia otrzymywanie trwałych laminatów wzmocnionych włóknem szklanym, o lepszych właściwościach wytrzymałościowych niż przy użyciu innych rodzajów żywic. W porównaniu z laminatami poliestrowo-szklanymi mają one lepsze właściwości elektryczne, większą twardość, mniejszą chłonność wody i większą odporność chemiczną.

Właściwości laminatu epoksydowo-szklanego:
• wysoka wytrzymałość mechaniczna znacząco wpływająca na trwałość konstrukcji posadzki,
• wysoka odporność na warunki atmosferyczne i termiczne,
• odporność na zabrudzenia przez brak chłonności,
• odporność na środki chemiczne, dodatkowa bariera zabezpieczająca podłoże betonowe przed korozją chemiczną,
• stabilizacja podłoża i zbrojenie drobnych rys i pęknięć,
• możliwość stosowania w układach syntetycznych jak również ceramicznych,
• jako laminat ciągły pełne doszczelnienie i zabezpieczenie przed przedostawaniem się wody lub innych substancji do podkładu.

Sposób stosowania:
Po wymieszaniu składników A i B (jak wyżej) spoiwo należy nanieść na odpowiednio przygotowaną laminowaną powierzchnię grubszą warstwą za pomocą pędzla lub wałka malarskiego. Następnie, na jeszcze świeżą żywicę, należy niezwłocznie nałożyć przygotowaną wcześniej matę szklaną i przesycić laminat, dociskając nasączonym wałkiem powierzchnię maty do momentu przesączenia żywicy z podkładu w całą strukturę maty szklanej. W przypadku konieczności dosycić powierzchnię, aplikując nawierzchniowo warstwę kompozycji. Do zastosowań typowo budowlanych w zakresie laminowania podłoża betonowego zalecamy stosować maty emulsyjne o gramaturze 150 lub 300g/m2. Pasy maty szklanej układanej jako laminat ciągły należy łączyć na zakład minimum 5 cm. W przypadku punktowego zabezpieczenia należy dociąć pasy maty szklanej, tak aby ich krawędzie znajdowały się nie mniej niż 5 cm w każdą stronę od krawędzi pęknięcia. Przerwa między nakładaniem kolejnych warstw żywicy systemowej nie może być większa niż 48 godzin. Prawidłowo realizowany cykl pracy przewiduje systemowe układanie warstw w odstępach po ok. 12-24 godzin, w zależności od dotwardzenia warstwy poprzedzającej. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z działem technicznym.

Zaprawy do naprawy konstrukcji betonowych, „szycia” posadzki (klamrowanie), wykonywania faset, itp.
Obszary stosowania:
Przed przystąpieniem do zakresu prac polegającego na „szyciu” posadzki powinniśmy określić rodzaj rys i pęknięć jakie występują w obiekcie:
• rysy przeciążeniowe – zazwyczaj konieczne jest wykonanie nowej posadzki o wymaganej wytrzymałości i nośności lub zmiana charakteru obiektu i zmniejszenie obciążeń oddziaływujących na podłoże,
• rysy skurczowe – koniecznie należy sprawdzić i ocenić ich rozwarcie, aby dobrać odpowiednią technologię naprawy oraz budowę kompozycji w oparciu o spoiwo Nexler EPOLIS EP-200,
• rysy pracujące – podlegają jedynie uszczelnieniu materiałem plastycznym.
Do napraw pęknięć i rys „włosowatych” po oczyszczeniu stosujemy spoiwo Nexler EPOLIS EP-200 bez dodatków wypełniaczy, w technologii zacierania pacą lub dokładnego nasączania wałkiem lub pędzlem.
Do napraw rys i pęknięć w stabilnym podłożu używamy spoiwa Nexler EPOLIS EP-200 z dodatkami.
Przystępując do prac należy pamiętać o nacięciu rys (profilowanie) szlifierką kątową oraz dokładnym odpyleniu. Nacięcie powinno być wykonane na głębokość około 25% do maksymalnie 50% grubości płyty. Jedną z metod napraw rys i pęknięć jest siłowe zespolenie z użyciem spoiwa Nexler EPOLIS EP-200 lub kompozytu z dodatkiem wypełniaczy kwarcowych oraz zbrojenia w postaci łączników ze stali nierdzewnej (klamry) lub prętów stalowych.

Schemat technologiczny

(pęknięcia o rozwartości do 7 mm) (duże pęknięcia np. o rozwartości 7-10 mm)
1. Wykonanie nacięcia szlifierką kątową wzdłużnie na głębokość do 50% grubości podkładu. 1. Wykonanie nacięcia szlifierką kątową wzdłużnie na głębokość do 50% grubości podkładu. Rysę powiększyć do szerokości 40-50 mm. W przypadku napraw pęknięć o dużym rozwarciu należy pamiętać o fazowaniu krawędzi szczeliny.
2. Wykonanie nacięć prostopadłych do pęknięcia o długości 10 cm (po 5 cm w bok z obu stron pęknięcia), w odstępach co ok. 30 cm. 2. Wykonanie nacięć prostopadłych do pęknięcia o długości 20-25cm (w bok z obu stron pęknięcia), w odstępach co ok. 30 cm.
3. Dokładnie oczyścić i odpylić. 3. Dokładnie oczyścić i odpylić.
4. Przygotowaną mieszanką (jak wyżej) wypełnić powstałe nacięcia do połowy głębokości. 4. Przygotowaną mieszanką (jak wyżej) wypełnić powstałe nacięcia do połowy głębokości.
5. Zamontować klamry spinające (włożyć do wykonanych poprzecznych nacięć). 5. Zamontować pręty spinające (włożyć do wykonanych poprzecznych nacięć) przy założeniu nacięcia 2x20cm długość pręta ok. 30cm. Ważne – stosować pręty o średnicy Ø10. Przy montażu i stabilizacji zachować luz roboczy po ok. 10mm wolnej przestrzeni do uzupełnienia spoiwem.
6. Wypełnić pozostałą pustą przestrzeń nacięć zaprawą na bazie spoiwa z dodatkiem piasku kwarcowego o konsystencji dającej się aplikować i zatrzeć wierzchnią warstwę pacą stalową lub kielnią. 6. Wypełnić pozostałą pustą przestrzeń nacięć zaprawą na bazie spoiwa EP-200 z dodatkiem piasku kwarcowego o konsystencji dostosowanej do warunków aplikacji i zatrzeć wierzchnią warstwę pacą stalową lub kielnią.
7. W celu uzyskania dobrej przyczepności kolejnych warstw, świeżą zaprawę żywiczną należy całkowicie, z nadmiarem, zasypać suszonym piaskiem kwarcowym o frakcji 0,2–0,8 mm. 7. W celu uzyskania dobrej przyczepności kolejnych warstw, świeżą zaprawę żywiczną należy całkowicie, z nadmiarem, zasypać suszonym piaskiem kwarcowym frakcji 0,2–0,8 mm
8. Po związaniu nadmiar piasku zmieść, powierzchnię przeszlifować lekko w celu usunięcia luźnych ziaren piasku i dokładnie odpylić. 8. Po związaniu nadmiar piasku zmieść, powierzchnię przeszlifować lekko w celu usunięcia luźnych ziaren piasku i dokładnie odpylić.

Zaprawy do uzupełniania ubytków
Sposób stosowania:
Przygotowaną mieszankę (jak wyżej) należy niezwłocznie nanieść na zagruntowaną powierzchnię. W celu uzyskania dobrej przyczepności kolejnych warstw, świeżą zaprawę żywiczną należy całkowicie zasypać suszonym piaskiem kwarcowym frakcji np. 0,2–0,8mm. Następnego dnia nadmiar piasku należy zmieść, powierzchnię przeszlifować lekko w celu usunięcia luźnych ziaren piasku i dokładnie odkurzyć.

Warstwa odcinająca wilgoć w połączeniu z posadzką z drewna
Obszary stosowania:
Wysoka wilgotność w podłożu ma bardzo zły wpływ i jest poważnym zagrożeniem dla ułożonej posadzki drewnianej. Nadmierna wilgoć prowadzi do wielu nieodwracalnych uszkodzeń w drewnie m.in. łódkowanie parkietu, pęcznienie i w rezultacie odspajanie się parkietu. Dodatkowo wpływa bardzo destrukcyjnie na warstwy kleju spoinującego podłogę drewnianą. Odcięcie wilgoci jest możliwe, gdy występuje obawa wystąpienia „wilgoci resztkowej”, której podwyższony poziom może wynikać z procesów hydratacji cementu czy betonu, jednak nie przekracza dopuszczalnych norm dla stosowania spoiwa Nexler EPOLIS EP-200. Taka bariera syntetyczna zabezpieczy również podłoże betonowe przed potencjalnym nasiąkaniem podłoża wynikającym z zalania czy awarii.

Przeciwskazania do wykonania odcięcia:
• odcięcie nie powinno być wykonywane, gdy mamy do czynienia z wilgocią tzw. napływającą (występującą np. w sytuacji podkładu pływającego na wylewce posadowionej na gruncie z niesprawną hydroizolacją).
• odcięcie w żadnym wypadku nie może być stosowane na podkładach anhydrytowych i gipsowych, gdyż zamknięcie wilgoci w takim podkładzie może spowodować jego zniszczenie.

Sposób stosowania:
Odcięcie „szczątkowe” wilgoci w podkładach betonowych polega na nałożeniu spoiwa Nexler EPOLIS EP-200 na wysezonowany podkład betonowy w dwóch warstwach z posypką kwarcową. W pierwszej warstwie stosuje się posypkę o frakcji 0,1-0,5mm, a w drugiej 0,2-0,8mm. I-warstwa: EP-200 (0,3kg/m2 + posypka) + II-warstwa EP-200 (0,5kg/m2 + posypka do sucha) Po utwardzeniu nadmiar piachu usuwa się mechanicznie i całą powierzchnię odpyla. Tak przygotowane podłoże jest idealnym podkładem pod kleje. Należy zachować odstęp od 12 do 24 godzin pomiędzy operacjami nakładania kolejnych warstw.

Narzędzia i sprzęt należy czyścić na bieżąco rozpuszczalnikiem, (np.: aceton, toluen), nie dopuszczając do utwardzenia pozostałości kompozycji epoksydowej na narzędziach.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Prace powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia od +12°C do +27°C przy wilgotności względnej powietrza max 70 %. Temperatura podłoża i nieutwardzonej posadzki musi być zawsze o min 3°C wyższa od temperatury punktu rosy aż do całkowitego utwardzenia materiału. Wszystkie materiały do wykonywania posadzek powinny być sezonowane co najmniej 24 godziny w warunkach, w których będzie wykonywana posadzka. Pomieszczenia, w których odbywają się prace należy wydzielić i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych oraz zachować strefę ochronną przed użyciem otwartego ognia, a w szczególności przed prowadzeniem prac spawalniczych. Uwaga! W niższych temperaturach należy liczyć się z opóźnieniem wiązania, a także ze zmianą konsystencji materiału i ewentualnym zwiększonym zużyciem.
Jednym z najważniejszych elementów jakie należy zapewnić przy układaniu i stosowaniu rozwiązań posadzkowych jest odpowiednia jakość podłoża. Powinno ono mieć min. 25 MPa wytrzymałości na ściskanie oraz min. 1,5 MPa wytrzymałości na odrywanie w teście pull-off. Jeśli podłoże jest stabilne bez widocznych uszkodzeń, a jednak zbyt słabe, należy je dodatkowo wzmocnić głębokopenetrującą żywicą epoksydową Nexler EPOLIS EP-100.
Podłoże musi równe, ponieważ każda niedoskonałość, nierówność, ubytki, pęknięcia podłoża będą widoczne na cienkiej posadzce żywicznej. Ponieważ większość układów żywicznych nie przepuszcza pary wodnej, w podłożu powinna być wykonana szczelna hydroizolacja, będąca zarazem paroizolacją. Brak takiej izolacji będzie powodować wzrost ciśnienia pary wodnej pod powierzchnią powłoki żywicznej, prowadzący w efekcie do jej odspojenia równoznacznej ze zniszczeniem posadzki. W takim przypadku należy przeanalizować konieczność zmiany rozwiązania systemowego i zastosowanie układów w oparciu o spoiwo typu Nexler EPOLIS WE-200.

ZUŻYCIE

(jako grunt): 0,3 kg/m2

OPAKOWANIA

30 kg (składnik A + składnik B)

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób powinien być przechowywany w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do +25°C. Przy zachowaniu powyższych warunków okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Przewożenie wyrobu wyłącznie krytymi środkami transportu. Nie dopuszczać do przemrożenia składników. Spoiwo wykazuje ograniczoną skłonność do krystalizacji podczas przechowywania – krystalizacja jest to zjawisko naturalne i nie wpływa w znaczący sposób na właściwości produktu. W przypadku wystąpienia zjawiska krystalizacji, należy ogrzać stopniowo żywicę do temperatury 40-50°C i ujednorodnić.

UWAGI

Użytkownik wyrobu zobowiązany jest do używania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami. We wszystkich przypadkach zalecane jest przeprowadzeniem stosownej próby.