Dwuskładnikowa żywica epoksydowa weber.tec EP 10 30 kg

Producent: WEBER
SKU: 101109300099

Bezrozpuszczalnikowa, bezwonna, dwuskładnikowa żywica epoksydowa o niskiej lepkości do gruntowania podłoży

weber.tec EP 10 (Harz EP 10) – niezawierająca rozpuszczalnika, bezwonna, niskolepka, 2-składnikowa zywica epoksydowa do gruntowania podłoża.

WŁAŚCIWOŚCI

  • niska lepkość
  • łatwość penetracji w najdrobniejsze pory (również w dolnym zakresie temperatur)
  • bardzo dobra przyczepnością do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków, itp.
  • odporność na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady

3 262,80  2 652,68  netto

Brak w magazynie

weber.tec EP 10 służy do gruntowania pod posadzki i powłoki z żywic epoksydowych i poliuretanowych. Po zmieszaniu z suszonym piecowo piaskiem kwarcowym jest stosowana do wykonania żywicznych zapraw naprawczych lub jastrychów epoksydowych.

 

DANE TECHNICZNE

Baza: żywica epoksydowa
Rozpuszczalnik: brak
Barwa: bezbarwna, lekko żółta
Gęstość: ok. 1,1 kg/dm3 w temp. +20°C
Proporcje mieszania (żywica:utwardzacz): – w stosunku wagowym 2 : 1
– w stosunku objętościowym 1,8:1
Lepkość składnika A: 800 – 1000 mPas w temp. +25°C
Lepkość składnika B: 20 – 80 mPas w temp. +25°C
Temperatura palności: +23°C
Przyczepność do podłoża betonowego C20/25 (B 25): zerwanie w podłożu (1,5 MPa)
Dokumenty odniesienia: EN 13813:2002
DOP-PL-tecEP10/01/13

 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłożem może być: beton, jastrych cementowy, jastrych epoksydowy. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić przynajmniej 1,5 MPa. Wytrzymałość podłoża na ściskanie powinna wynosić przynajmniej 25 MPa. Podłoże powinno być suche (wilgotność masowa mierzona aparatem CM nie wyższa niż 4%), stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów. Powierzchnie gładkie, spieczone, wypolerowane lub z mleczkiem cementowym nie nadają się pod powłokę, o ile nie zostaną uprzednio przygotowane/zmatowione poprzez np. piaskowanie, frezowanie itp. Powłoki bitumiczne lub smołowe należy usunąć. Ubytki naprawić stosując materiały odpowiednie do występujących obciążeń i miejsca wbudowania materiału (np. zaprawy PCC, zaprawę żywiczną weber.tec FM 93, szpachlę z weber.tec EP 10 i piasku do żywic.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. W przypadku pojemnika „kombi”, dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić, aby utwardzacz w całości wypłynął do pojemnika dolnego. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300 obr./min). Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 5 minut i powinien doprowadzić do jednorodnej mieszaniny. Z tego też względu należy przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. Nie nakładać z naczynia dostawczego. Należy przygotować taką ilość materiału, którą można zużyć w ciągu tzw. czasu obróbki.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

weber.tec EP 10 należy równomiernie nanieść za pomocą zgarniaka, a następnie rozprowadzić wałkiem aż do widocznego momentu nasycenia podłoża. Unikać tworzenia kałuż. W celu uzyskania szorstkiej (nieśliskiej) powierzchni świeżą powłokę posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu np. 0,4-0,8 mm (zużycie piasku 1-2 kg/m², ilość niezbędna do całkowitego pokrycia ok. 3-4 kg/m²). Po związaniu nadmiar piasku usunąć. Aby uniknąć zabrudzenia i przyklejania się do wykonywanej powierzchni używać butów z kolcami. Do wypełnienia ubytków i zaszpachlowania uszkodzeń można przygotować szpachlę w następujących proporcjach:
weber.tec EP 10 – 1 część wagowa
− piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1-0,5 mm – 1 część wagowa
Do kompozycji żywicy i utwardzacza weber.tec EP 10 dodać piasek i dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej mieszanki. Temperatura piasku i żywicy powinna być zbliżona (zalecany zakres temperatur 15-200C). Zużycie na 1m² i 1mm grubości warstwy: po 0,75 kg. Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy (żywica musi być w stanie niezwiązanym) rozpuszczalnikiem weber.sys 992.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +30°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Nie nakładać weber.tec EP 10 podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów. W przypadku oddziaływania wody na nie do końca związaną powłokę na powierzchni mogą utworzyć się smugi. W trakcie utwardzania w krytycznych warunkach (niskie temperatury, duża wilgotność powietrza) może wystąpić białawe zmętnienie. W żadnym wypadku nie wpływa to na obniżenie jakości gruntowania. Nałożenie warstwy żywicy na wilgotnym podłożu, szczególnie przy bezpośrednim oddziaływaniu promieni słonecznych na niezwiązaną powłokę, może skutkować powstawaniem pęcherzy osmotycznych. Wilgotność podłoża (mierzona aparatem CM) nie może być wyższa niż 4%. Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów.

Czas obróbki: 40-50 minut przy +10°C
25-30 minut przy +20°C
12-15 minut przy +30°C
Dalsza obróbka po: 24-36 godzin przy +10°C
12-16 godzinach przy +20°C
6-8 godzinach przy +30°C
Lekkie obciążenie po: 2 dniach przy +10°C
24 godzinach przy +20°C
20 godzinach przy +30°C
Pełna odporność po: 10 dniach przy +10°C
7 dniach przy +20°C
3 dniach przy +30°C

ZUŻYCIE

0,25-0,40 kg/m2 w zależności od stanu podłoża

OPAKOWANIA

Pojemniki po 10 kg i 30 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących
ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.