Preparat do gruntowania Primer Hydro HF 30 l

Producent: REMMERS
SKU: 200725300099

Primer Hydro HF jest wodorozcieńczalnym preparatem do wgłębnego gruntowania o właściwościach wzmacniających i hydrofobizujących

WŁAŚCIWOŚCI

  • Działa wzmacniająco
  • Wyrównuje nasiąkliwość
  • Produkt na bazie wody

 

  • Powłoka gruntująca do piaszczących mineralnych podłoży, jak P II i P III
  • Zwietrzałe, nośne stare powłoki

 

DANE TECHNICZNE

W stanie dostarczanym

Nośnik Woda
Zawartość fazy stałej 15 %
Gęstość (20 °C) około 1,0 g/cm³
Temperatura zapłonu niepalny – wodorozcieńczalny
Odczyn pH 8
Wygląd mleczny, biały płyn

W stanie przereagowanym

Długotrwałe działanie hydrofobowe bardzo dobre
Zdolność wnikania w podłoże bardzo dobre
Działanie wzmacniające bardzo dobre
Błona po wyschnięciu – bezbarwna
Odporność na alkalia zapewniona do pH 14

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, czyste, wolne od pyłu i rys (za wyjątkiem rys włoskowatych) Nie może zawierać szkodliwych soli

APLIKACJA

Aplikacja następnych warstw (+20 °C) W temperaturze +20 °C i przy 65% wilgotności względnej powietrza dalsza obróbka możliwa jest po upływie 12 godzin.

Przed użyciem wstrząsnąć. Materiał należy równomiernie nakładać pędzlem lub wałkiem. W razie potrzeby proces powtórzyć.

Zależnie od nasiąkliwości podłoża materiał rozcieńczać wodą, w proporcji nie przekraczającej 1:1. Unikać nadmiaru materiału na powierzchni. Należy unikać wybłyszczenia powierzchni. Wady konstrukcyjne, takie jak rysy, spękane spoiny, wadliwe połączenia, wilgoć podciągana od podłoża muszą być wcześniej usunięte. Za pomocą odpowiednich środków należy zabezpieczyć przylegające elementy budowlane i materiały, które nie są przeznaczone do kontaktu z produktem.

Schnięcie
Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe – wydłużenie podanych czasów.

Narzędzia / czyszczenie
pędzel, pędzel do sufitów, ławkowiec
Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

ZUŻYCIE

około 0,1 – 0,2 l/m², zależnie od podłoża
Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

OPAKOWANIA

kanister blaszany 5 L, 30 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

UWAGA

Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej. Należy uwzględnić aktualne przepisy. Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie. Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.