Rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizujący Funcosil SNL

Producent: REMMERS
SKU: Brak danych

Bezbarwny, rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizujący na bazie silanów/siloksanów

WŁAŚCIWOŚCI

 • Poprawia odporność na mróz i sole rozmrażające
 • Materiał silnie hydrofobowy
 • Wysoka przepuszczalność pary wodnej
 • Doskonałe wnikanie w podłoże
 • Odporność na promieniowanie UV
 • Materiał odporny na alkalia
 • Doskonałe działanie długotrwałe
 • Ogranicza straty energii

101,01 2 300,70 

1L
5L
10L
30L
 • Do ochrony elewacji przed deszczem ulewnym
 • Ograniczanie tendencji do przyjmowania zanieczyszczeń i kontaminacji biologicznej
 • Do odświeżania / pielęgnacji powierzchni hydrofobizowanych
 • Do impregnacji wykonanych wcześniej powłok z farb mineralnych
 • Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec, cegła wapienno-piaskowa, tynki mineralne i beton porowaty
 • Nie nadaje się do stosowania na materiałach wrażliwych na rozpuszczalniki, takich jak polistyren lub bitum

 

DANE TECHNICZNE

Nośnik zdezaromatyzowane węglowodory
Gęstość (20 °C) ok. 0,80
Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 2 ok. 44
Baza substancji czynnej silan/siloksan
Zawartość substancji czynnej w % wag. ok. 7
Temperatura zapłonu > 30
Wygląd bezbarwny, płynny

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą
specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: PREPARATY GRUNTUJĄCEPREPARATY DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI ELEWACJI

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

Wady budowlane, takie jak rysy, spękane spoiny, błędne połączenia, spiętrzającą się i higroskopijną wilgoć należy najpierw usunąć. Niezbędne zabiegi czyszczące należy wykonywać delikatnie, na przykład poprzez zmycie zimną lub ciepłą wodą lub poprzez czyszczenie przegrzana parą; w przypadku uporczywych zabrudzeń zastosować technikę czyszczenia wirującym strumieniem rotec albo środki czyszczące Remmers [np. Schmutzlöser, Fassadenreiniger-Paste, Klinkerreiniger AC, Combi WR.

APLIKACJA

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +25 °C

Impregnat nanoszony jest metodą polewania bezciśnieniowego aż do nasycenia (należy unikać tworzenia mgły). Błonka płynu o długości 30 – 50 cm na powierzchni materiału budowlanego wskazuje na wystarczające podawanie środka. Polewać należy odcinkami, dysza powinna być prowadzona poziomo, od góry do dołu; natychmiast po podaniu materiału powierzchnię ewentualne kałuże rozprowadzić ławkowcem.
Proces należy kilkukrotnie (co najmniej dwa razy) powtórzyć, aplikując mokre na wilgotne, aż do ustania chłonności podłoża. Powierzchnie, na których aplikacja natryskowa jest niemożliwa, pomalować używając dobrze nasączonego pędzla lub wałka.

Narzędzia / czyszczenie
Niskociśnieniowe urządzenia przetłaczające i natryskowe, odporne na rozpuszczalniki, pompy do płynów, pędzle, ławkowce, wałki o fakturze runa owczego.

Narzędzia muszą być suche i czyste. Narzędzia należy dokładnie czyścić po zakończeniu pracy i przed dłuższymi przerwami w pracy rozpuszczalnikiem V 101.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków. Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu. Nadmiar impregnatu należy zmyć w ciągu 1 godziny za pomocą rozcieńczalnika Verdünnung V 101.

ZUŻYCIE


mur ceglany, drobnoporowaty: co najmniej 0,8 l/m²
mur ceglany, gruboporowaty: co najmniej 1,0 l/m²
cegłą wapienno-piaskowa, gładka: co najmniej 0,5 l/m²
piaskowiec łamany: co najmniej 0,7 l/m²
tynk: co najmniej 0,5 l/m²
beton komórkowy: co najmniej 1,0 l/m²
cement wółknisty: co najmniej 0,3 l/m²
betonowe bloczki modułowe: co najmniej 1,2 l/m²
kamień naturalny, drobnoporowaty : co najmniej 0,6 l/m²
kamień naturalny, gruboporowaty: co najmniej 1,5 l/m²
Zapotrzebowanie na impregnat należy określić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej (1-2 m²).

OPAKOWANIA

kanister blaszany – 1L, 5L, 10L, 30L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu – co najmniej 24 miesiące.
Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

UWAGA

Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie. Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej. Należy zapewnić warunki uniemożliwiające przedostanie się wody za strefę hydrofobową. Warunkiem optymalnej skuteczności impregnacji jest wchłonięcie impregnatu, które zależy od objętości porów i zawartości wilgoci w danym materiale budowlanym. W przypadku występowania szkodliwych soli należy przeprowadzić ich ilościową analizę Duże stężenia soli mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń budowli , którym impregnacja nie jest w stanie zapobiec.
Badanie skuteczności działania:
Nasiąkliwość powierzchniową mineralnych materiałów budowlanych przed i po zabiegu hydrofobizacji można sprawdzić płytką kontrolną Funcosil lub rurką Karsten’a.
Badanie można przeprowadzić najwcześniej po 6 tygodniach od momentu wykonania zabiegu hydrofobizacji.
Na skarbonatyzowanych kamieniach naturalnych należy przeprowadzić badanie skuteczności.
Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

W przypadku aplikacji natryskowej należy nosić maskę ochronny dróg oddechowych z filtrem kombinowanym – co najmniej A/P2. Należy również nosić odpowiednie rękawice i ubranie ochronne.

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.