Barwny preparat gruntujący pod tynki dekoracyjne weber PG221 5 kg

Producent: WEBER
SKU: 100221050099

Preparat gruntujący pod tynki dekoracyjne mokre. Dostępny w siedmiu kolorach. Zalecany do tynków w palecie Navigator.

WŁAŚCIWOŚCI

 • paroprzepuszczalny
 • mrozoodporny po wyschnięciu
 • poprawia przyczepność podłoża
 • redukuje nasiąkliwość podłoży
 • dostępny w 7 kolorach
 • Wyrównanie chłonności oraz wzmocnienie warstwy zbrojonej pod dekoracyjne masy tynkarskie w systemach ociepleniowych:
  opartych o izolację z płyt styropianowych weber.therm WS
  opartych o izolację z płyt styropianowych i przeznaczonych do wbudowania w trudnych warunkach pogodowych weber.therm WINTER
  opartych o izolację z płyt z wełny mineralnej weber.therm WM
  opartych o izolację z płyt z polistyrenu ekstrudowanego weber.therm WX
  opartych o izolację z płyt z pianki rezolowej (fenolowej) weber.therm LAMBDA
 • Wyrównanie chłonności oraz wzmocnienie warstwy zbrojonej pod dekoracyjne masy tynkarskie w kompleksowych systemach renowacyjnych weber.therm RENO S

DANE TECHNICZNE

Zużycie ok. 0,1 – 0,2 kg/m²
Wygląd ciecz
Wartość pH ok 8
Gęstość objętościowa ok. 1,20 g/cm3(20oC
Zawartość lotnych związków organicznych < 1%

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: TYNKI I FARBY

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, jednorodne, wolne od zanieczyszczeń oraz tłuszczu. Nakładanie preparatu gruntującego może się rozpocząć najwcześniej po minimum 24 godzinach od wykonania warstwy zbrojonej. Niska temperatura lub wyższa wilgotność wydłuża podane czasy.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed malowaniem preparat gruntujący weber PG221 należy dokładnie wymieszać.

APLIKACJA

Produkt nakładać na suchą powierzchnię za pomocą pomocą pędzla, wałka malarskiego. Całkowity czas wyschnięcia preparatu wynosi około 12 godzin i zależy od warunków cieplnowilgotnościowych.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

W trakcie nakładania i schnięcia preaparatu gruntującego temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C. Zagruntowaną powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego wyschnięcia preparatu. Czas całkowitego schnięcia preparatu weber PG221 w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć.

ZUŻYCIE

• ok. 0,1 – 0,2 kg/m²

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Preparat gruntujący przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Płyn gruntujący weber PG221 zachowuje swoje właściwości przez minimum 12 miesięcy od daty produkcji. Składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wysokimi i niskimi temperaturami.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu preparatem. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu usunąć szkła kontaktowe. Przy podwiniętych powiekach niezwłocznie płukać oczy bieżącą wodą, przez co najmniej 15 minut. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się cech podrażnienia. W przypadku kontaktu ze skórą niezwłocznie zdjąć odzież zanieczyszczoną produktem. Skórę zanieczyszczoną produktem umyć dużą ilością wody z mydłem i dobrze spłukać. Zasięgnąć porady dermatologa, gdy wystąpi podrażnienie skóry. W przypadku oznak zatrucia oparami wyprowadzić / wynieść poszkodowanego z zagrożonego obszaru. Zapewnić dostęp świeżego powietrza i zasięgnąć porady lekarza w przypadku wystąpienia lub utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości. W przypadku połknięcia przepłukać usta wodą. Wypić kilka szklanek wody. Nie wywoływać wymiotów. Osobie nieprzytomnej nie podawać żadnych środków doustnie bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku wystąpienia lub utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości.