Sztywny mineralny szlam uszczelniający odporny na siarczany WP Sulfatex 25 kg

Producent: REMMERS
SKU: 200430250099

Paroprzepuszczalny szlam uszczelniający odporny na siarczany, szczelny wobec wody pod ciśnieniem

WŁAŚCIWOŚCI

 • Szczelność wobec wody pod ciśnieniem
 • Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)
 • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • Wysoka przepuszczalność pary wodnej
 • Odporność chemiczna wg DIN 4030 do stopnia narażenia: XA2

 

441,50  358,94  netto

5 w magazynie

 • Izolacja przeciwwilgociowa piwnic w starym budownictwie
 • Uszczelnianie cokołów w starym budownictwie
 • Uszczelnienie zbiorników przed wodą napierającą od zewnątrz
 • Ochrona przed zawilgoceniem od strony podłoża przy wykonywaniu hydroizolacji na elementach stykających się z gruntem
 • Elementy budowlane mające kontakt z wodą pitną
 • Podłoża obciążone solami

 

DANE TECHNICZNE

Zapotrzebowanie wody 20-21 %, co odpowiada 5,0 l / 25 kg
Współczynnik nasiąkliwości w24 < 0,1 kg/(m2 h0,5 )
Opór dyfuzji pary wodnej μ < 200
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) około 6 N/mm²
Odporność chemiczna XA2
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 30 N/mm²

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: MINERALNE MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJĄCE I SZPACHLÓWKI (SZLAMY)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być nośne, czyste i wolne od pyłu.

Stare tynki lub powłoki należy usunąć do wysokości co najmniej 80 cm powyżej strefy uszkodzeń. W miejscu styku posadzki i ściany jastrych należy usunąć na szerokość ok. 20 cm. Narożniki i krawędzie należy załamać lub sfazować. Fasety zaokrąglić. Przejścia rur należy uszczelnić, układając fasetę dookoła rury.

Gruntowanie
Kiesol (1:1 z wodą) nakładać odcinkami, metodą flutacji, bezciśnieniowo i bez rozpylania mgły: poziomo, od góry do dołu. Nadmiar materiału natychmiast usunąć. Kolejne prace wykonywać w układzie świeże na świeże.

APLIKACJA

Do czystego pojemnika wlać wodę i dodać suchą zaprawę. Za pomocą odpowiedniej mieszarki intensywnie mieszać przez 3 minuty, do uzyskania jednorodnej masy. Czas dojrzewania: około 2 minut. Jeszcze raz wymieszać, w razie potrzeby dodając nieco wody.

Materiał nakładać dwukrotnie, świeże na świeże. Następnie nałożyć trzecią warstwę materiału, na nią świeże na świeże tynk izolujący Sperrputz lub alternatywnie SP Prep (obrzutkę Vorspritzmörtel).

Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej. Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza). Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.
Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%. Podczas planowania i realizacji należy przestrzegać informacji zawartych w dostępnych w każdym z przypadków świadectw z badań. Odstępstwa od aktualnych przepisów należy oddzielnie uzgodnić.
Narzędzia / czyszczenie
Narzędzia do mieszania, szczotka do nakładania szlamów, ławkowiec, odpowiednie maszyny.
Narzędzia – świeżo po użyciu – należy myć wodą.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C. Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C) około 60 minut

ZUŻYCIE

Grupa obciążeń

 • Uszczelnienie w ścianach i pod nimi
  Minimalna grubość warstwy ≥ 2,0 mm;
  Zużycie świeżej zaprawy ok. 4,0 kg/m2;
  Zużycie proszku ok. 3,2 kg/m2;
  Wydajność z 25 kg (worek papierowy) ok. 7,5 m2;
 • Uszczelnienie przed wodą rozbryzgową / uszczelnienie cokołu
  Minimalna grubość warstwy ≥ 2,0 mm;
  Zużycie świeżej zaprawy ok. 4,0 kg/m2;
  Zużycie proszku ok. 3,2 kg/m2;
  Wydajność z 25 kg (worek papierowy) ok. 7,5 m2;
 • Wilgoć gruntowa i woda nienapierająca
  Minimalna grubość warstwy ≥ 2,0 mm;
  Zużycie świeżej zaprawy ok. 4,0 kg/m2;
  Zużycie proszku ok. 3,2 kg/m2;
  Wydajność z 25 kg (worek papierowy) ok. 7,5 m2;
 • Spiętrzająca się woda przesiąkająca i woda pod ciśnieniem
  Minimalna grubość warstwy ≥ 3,0 mm;
  Zużycie świeżej zaprawy ok. 6,0 kg/m2;
  Zużycie proszku ok. 5 kg/m2;
  Wydajność z 25 kg (worek papierowy) ok. 5 m2;
 • Zbiorniki wodne o głębokości od lustra wody do 10 metrów
  Minimalna grubość warstwy ≥ 3,0 mm;
  Zużycie świeżej zaprawy ok. 6,0 kg/m2;
  Zużycie proszku ok. 5 kg/m2;
  Wydajność z 25 kg (worek papierowy) ok. 5 m2;

Zapotrzebowanie wody i grubości warstw
Rodzaj obciążenia wodą:

 • Wilgoć gruntowa, niespiętrzająca się woda przesiąkająca (2 cykle robocze)
  Minimalna grubość warstwy – 2 mm;
  Zużycie świeżej zaprawy – 4 kg/m2;
  Zużycie  proszku – 3,2 kg/m2;
 • Spiętrzająca się woda przesiąkająca i woda pod ciśnieniem (3 cykle robocze)
  Minimalna grubość warstwy – 3 mm;
  Zużycie świeżej zaprawy – 6 kg/m2;
  Zużycie  proszku – 5 kg/m2;

OPAKOWANIA

wiadro plastikowe 5 kg
worek papierowy 25 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

UWAGA

Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia. Maksymalna całkowita grubość mokrej warstwy nie może przekraczać 5 mm. Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy. Świeżą izolację przeciwwodną należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem oraz tworzeniem się kondensatu. Suchą izolację należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym.

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.