Zaprawa do napraw betonu SikaRepair-13F 25 kg

Producent: SIKA
SKU: 401893250099

Sika Repair-13 F jest gotową, jednoskładnikową zaprawą polimerowo-cementową (PCC), zawierającą mikrokrzemionkę, zbrojoną włóknami syntetycznymi
Sika Repair-13 F spełnia wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R4

WŁAŚCIWOŚCI

  • Materiał dostarczany w stanie gotowym do użycia, wymaga wymieszania jedynie z wodą
  • Łatwość przygotowania i aplikacji
  • Klasa R4 zgodnie z normą PN-EN 1504-3
  • Dobre właściwości mechaniczne, szczelność
  • Odporność na agresję chemiczną

Sika® Repair-13 F przeznaczona jest do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych metodą ręczną betonów narażonych na zwiększoną agresję środowiska, np.: w budownictwie ogólnym, budownictwie hydrotechnicznym: zapory, tamy, zbiorniki kanały, oczyszczalnie ścieków, w górnictwie: szyby, chodniki, wyrobiska podziemne, itp.

  • Odpowiednia do prac naprawczych (zasada 3, metody 3.1 i 3.2 normy PN-EN 1504-9). Naprawa złuszczonego lub uszkodzonego betonu w budynkach i innych konstrukcjach żelbetowych (ręczne nakładanie zaprawy naprawczej, nadłożenie warstwy zaprawy).
  • Odpowiednia do konstrukcyjnego wzmocnienia (zasada 4, metoda 4.4 normy PN-EN 1504-9). zwiększenie nośności konstrukcji betonowej przez dodanie warstwy zaprawy.
  • Odpowiednia do zachowania lub przywrócenia pasywności (zasada 7, metoda 7.1 i 7.2 normy PN-EN 1504-9). Zwiększenie grubości otuliny zbrojenia i wymiana zniszczonego lub skarbonatyzowanego betonu.

W systemie napraw betonu Sika® Repair F zaprawa Sika® Repair-13 F przeznaczona jest do lokalnego wypełniania ubytków w warstwach o grubości 1-4 cm na warstwie sczepnej Sika® Repair-10 F.

DANE TECHNICZNE

 

Baza chemiczna Cement, polimer, mikrokrzemionka, włókna syntetyczne, selekcjonowane kruszywo, specjalne dodatki
Pakowanie Worki 25 kg
Wygląd / Barwa Szary proszek
Czas składowania Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchym i chłodnym pomieszczeniu najlepiej użyć w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji.
Warunki składowania Składować w suchym pomieszczeniu w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed wilgocią.
Gęstość ~ 2,06 kg/dm3 (gęstość stwardniałej zaprawy po 28 dniach)
Maksymalna wielkość ziarna Dmax: 4 mm

 

Zawartość rozpuszczalnych jonów chlorkowych ≤ 0,05% (PN-EN 1015-17)
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 45 MPa, klasa R4 28 dni: ~ 54 MPa (PN-EN 12190)
Moduł sprężystości przy ściskaniu ~ 27 GPa (PN-EN 13412)
Wytrzymałość na odrywanie ~ 2,7 MPa
Badania z warstwą sczepną Sika® Repair-10 F
(PN-EN 1542)
Kompatybilność termiczna Część 1: zamrażanie – rozmrażanie
~2,4 MPa
Badania z warstwą sczepną Sika® Repair-10 F
(PN-EN 13687-1)
Reakcja na ogień Klasa A1 (PN-EN 13501-1)
Absorpcja kapilarna ≤ 0,5 kg·m-2·h-0,5 (PN-EN 13057)
Test korozyjny Spełnia (PN-EN 13295)

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY NAPRAWY KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

INFORMACJE O APLIKACJI

Proporcje mieszania Sika® Repair-13 F : woda – 100 : 12 wagowo 3 litry wody na worek 25 kg
Aby zwiększyć kleistość i stabilność zaprawy (np. w pozycji pionowej, przewieszonej lub sufitowej) ilość wody można zmniejszyć do ok. 2,75 litra na
1 worek 25 kg.
Zużycie Zużycie teoretyczne: ~19,5 kg/m2/cm
Zużycie praktyczne zależy od szorstkości podłoża i strat podczas nanoszenia.
Grubość warstwy Minimum 1 cm / Maksimum 4 cm w jednym cyklu układania
Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +30°C
Temperatura podłoża Minimum +5°C / Maksimum +30°C
Przydatność do stosowania ~ 60 minut (w temperaturze +20°C)

 

JAKOŚĆ PODŁOŻA / PRZYGOTOWANIE WSTĘPNE

Podłoże musi być mocne, czyste, bez zatłuszczeń, smarów, kałuż i zastoin wody, luźnych, niezwiązanych cząstek, starych powłok i innych zanieczyszczeń wpływających na przyczepność.
Należy usunąć uszkodzony, skorodowany beton, aż do osiągnięcia zdrowego podłoża. Najlepsze efekty zapewnia piaskowanie lub wysokociśnieniowe czyszczenie hydrodynamiczne. Przed aplikacją beton należy zwilżyć wodą aż do nasycenia powierzchni. Podłoże powinno być matowo-wilgotne. Podłoża porowate i przesuszone zaleca się moczyć wodą przez 1 dzień przed aplikacją.

MIESZANIE

Do przygotowanego wcześniej mieszalnika wlać odmierzoną ilość wody. Rozpocząć mieszanie wsypując w sposób ciągły proszek Sika® Repair-13 F. Po wsypaniu całej ilości mieszać jeszcze przez co najmniej 3 minuty, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji.
Do mieszania należy stosować wolnoobrotowe (maks. 500 obr./min.) mieszadło elektryczne.

APLIKACJA

Sika® Repair-13 F może być stosowana ręcznie przy użyciu tradycyjnych technik.
Przed naniesieniem zaprawy podłoże powinno być wstępnie zwilżone do stanu matowo-wilgotnego. Nadmiar wody należy usunąć.
Na przygotowane podłoże nanieść sztywnym pędzlem warstwę sczepną Sika® Repair-10 F dokładnie wcierając ją w powierzchnię, wyprowadzając ją również poza krawędzie rozkucia.
Zaprawę naprawczą Sika® Repair-13 F nanosić na świeżą warstwę sczepną metodą „mokre na mokre” za pomocą kielni lub pacy na odpowiednią grubość. Nanoszoną warstwę mocno docisnąć do podłoża, a następnie usunąć narzędzie ruchem „ścinającym” w bok.
Nie zacierać „siłowo” powierzchni świeżo ułożonego materiału. Dopuszcza się jej delikatne zagładzenie za pomocą wilgotnych pac gąbkowych lub filcowych po wstępnym „ściągnięciu” zaprawy.

PIELĘGNACJA

Należy chronić ułożoną zaprawę przed wysychaniem. Pielęgnację należy prowadzić jak dla zapraw zwykłych. Zaleca się ją do momentu osiągnięcia 50% wytrzymałości końcowych, co w normalnych warunkach następuje po 2-3 dniach.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy od razu po użyciu umyć wodą. Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.