Elastyczna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca Stauber Flex D2 12,5 kg

Producent: STAUBER
SKU: 300205125099

Prosimy o kontakt w celu ustalenia dostępności i aktualnej ceny

STAUBER FLEX D2 jest hydraulicznie wiążącą zaprawą uszczelniającą. Powstaje przez zmieszanie komponentu A – suchego proszku zawierającego spoiwo z cementu portlandzkiego, dodatki ulepszające i wypełniacze z naturalnych kruszyw kwarcowych; z komponentem B – wodną dyspersją żywic syntetycznych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
n
nOpakowanie 12,5kg 25kg

WŁAŚCIWOŚCI

 • elastyczna , o dużej przyczepności oraz wysokiej wodoszczelności, wytrzymałości mechanicznej, odporności na skurcz i odparzenia
 • o optymalnych właściwościach roboczych, czasie otwartym i łatwości nanoszenia różnymi metodami przy braku tendencji do spływania
 • odporna na cykle zamrażania, UV i inne wpływy atmosferyczne tworząca po stwardnieniu jednolitą chropowatą powierzchnię.

 

STAUBER FLEX D2 stosowany jest do wykonywania przeciwwilgociowych i przeciwwodnych hydroizolacji (także przy naporze odrywającym – po sprawdzeniu skuteczności rozwiązania ) poziomych i pionowych elastycznych warstw uszczelniających i mostkujących stabilne rysy o rozwartości do 0,75 mm, w strefie podziemnej i nadziemnej

 • stóp, ław, płyt, ścian cokołowych i Innych konstrukcji fundamentowych
 • pomieszczeń mokrych i wilgotnych w budynkach przemysłowych, gospodarczych i mieszkaniach, także z ogrzewaniem podłogowym
 • w systemach posadzkowych i okładzinowych pod ceramiką na kleju klasy C2 wg EN-12004 np. na tarasach, loggiach i balkonach
 • w systemach okładzinowych i ochronnych basenów oraz zbiorników na wodę i inne ciecze (po sprawdzeniu przydatności).

 

DANE TECHNICZNE

Baza cement portlandzki, piasek kwarcowy, dodatki ulepszające i dyspersja żywic syntetycznych
Barwa szara
Konsystencja plastyczna
Gęstość obj. skł. A w stanie sypkim ok. 1620 kg/m3
Gęstość obj. zaprawy – skł. A + skł. B ok. 1550 kg/m3
Gęstość obj. związanej zaprawy: ok. 1480 kg/m3
Przyczepność wg PN EN 12004:2012 ≥ 0,5 Mpa
Wodoszczelność brak przenikania do 8 bar
Zdolność do mostkowania pęknięć wg PN EN 14891:2012 ≥ 0,75 mm
Współczynnik dyfuzji pary wodnej, µ  ok. 500
Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki + 5°C do + 25°C
Czas obróbki w temp. 20°C ok. 45 minut

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: MINERALNE MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJĄCE I SZPACHLÓWKI (SZLAMY)SYSTEMY USZCZELNIANIA I KLEJENIA PŁYTEK CERAMICZNYCH NA TARASACH I BALKONACHSYSTEM USZCZELNIANIA I KLEJENIA PŁYTEK CERAMICZNYCH W BASENACH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PODŁOŻE

Materiał układać na podłożach mineralnych, takich jak:

 • beton zwykły i komórkowy; mury o pełnej spoinie z drobnowymiarowych elementów ceramicznych, cementowych i ciepłochronnych
 • tynki tradycyjne i rapowane cementowe i cementowo-wapienne
 • jastrychy cementowe i anhydrytowe
 • istniejące, dobrze przyczepne okładziny z płytek ceramicznych.

Wszystkie podłoża muszą być stabilne, nośne, równe, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (pył, oleje, wysolenia, mleczko cementowe, resztki farb itp.). Odpowiednią metodą (mechanicznie, wodą pod ciśnieniem, środkami myjącymi itp.) usunąć źle związane lub wystające elementy podłoża (resztki zaprawy, łuszczące powłoki itp.). Ubytki i nierówności powierzchni naprawić, „raki” i pory wypełnić, a odchyłki wyrównać odpowiednimi zaprawami. Naroża zewnętrzne zaokrąglić, a w wewnętrznych wykonać fasetki z zaprawy. Na narożach, krawędziach, w dylatacjach, przepustach itp. miejscach zaplanować w miarę potrzeby odpowiednie profile.

Zasady przygotowania i gruntowania różnego rodzaju podłoży podano w załączonej tabeli.

Podłoże Obróbka wstępna Gruntowanie
Jastrych cementowy, beton, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny czyszczenie STAUBER PRIM K
STAUBER PRIM N
Podłoża o dużej chłonności, lekko pylące ale stabilne szlifowanie, odpylenie STAUBER PRIM 111 z wodą 1:1
STAUBER PRIM N
Tynki gipsowe, jastrychy anhydrytowe zmatowienie, odpylenie STAUBER PRIM K
STAUBER PRIM N
Podłoża drewniane i drewnopochodne, płyty OSB czyszczenie żywica epoksydowa posypana piaskiem kwarcowym

Przygotowanie produktu

STAUBER FLEX D2 mieszamy przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego do zapraw (do ok. 400 obr./min.).

Do czystego pojemnika wlać składnik płynny B i wsypując powoli odmierzoną ilość materiału suchego A, mieszać całość bez napowietrzania, do uzyskania jednorodnie zarobionej masy. Odczekać ok. 5 minut, po czym całość ponownie wy-mieszać. W razie potrzeby uzyskania rzadszej konsystencji do nakładania przez wcieranie szczotkami, wyregulować ją na tym etapie małym dodatkiem wody (do ok. 3%, tj. 0,5 l na opakowanie łączone – 25 kg). Ostateczna konsystencja robocza zależy od takich czynników, jak np. oczekiwana grubość warstwy, temperatura podłoża i otoczenia, preferencje wykonawcy i przede wszystkim od planowanego sposobu nakładania i rozprowadzania materiału na podłożu. Dla pacy i szpachli korzystne są konsystencje plastyczne, dla pędzla – gęstociekłe. Podczas pracy nie rozrzedzać konsystencji zarobionego raz materiału dodatkiem wody, ani nie mieszać go z nową partią.

APLIKACJA PRODUKTU

STAUBER FLEX D2 w zależności od warunków lokalnych i potrzeb zaleca się nakładać:

 • płaskim pędzlem lub szczotką, techniką malarską (pierwszą warstwę), rozprowadzając dokładnie masę po podłożu, jak gęstą farbę,
 • pacą lub szpachlą stalową, do uzyskania warstwy o jednakowej, odpowiedniej grubości.

Przy nakładaniu pierwszej warstwy izolacji techniką szpachlowania, początkową partię materiału rozprowadzać przez „szpachlowanie drapane” lub szczotkami (pędzlami) budowlanymi, starannie wcierając ją w podłoże. Zalecana grubość pojedynczej warstwy mokrego materiału: ok. 1,5 mm. Zalecana minimalna, łączna grubość i ilość warstw po związaniu wynosi:

 • – ok. 2 – 2,5 mm / 2 warstwy, jako izolacja przeciwwilgociowa,
 • – ok. 3 – 3,5 mm / 2 do 3 warstw, jako izolacja przeciwwodna oraz przeciw wodzie spiętrzonej.

Maksymalna łączna grubość warstw materiału wynosi 4 mm.

Pielęgnacja i czas schnięcia

Świeżo ułożony materiał należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. W przeciętnych warunkach (temperatura 23°C, wilgotność względna 50%):

 • – min. 4 h do wejścia na pierwszą warstwę w miękkim obuwiu i układania drugiej warstwy,
 • – min. 16 h do wejścia na kolejne warstwy w obuwiu jw. i kontynuacji prac.

Pełna odporność na stałe obciążenie wodą pod ciśnieniem – po 7 dobach. Podane czasy mają charakter orientacyjny. W warunkach chłodnych i wilgotnych ulegają one wydłużeniu, a w ciepłych i suchych skróceniu.

Czyszczenie narzędzi

Czystą, zimną wodą, w stanie świeżym, bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE

Standardowo 1,6 kg gotowej zaprawy (ok. 1,22 kg składnika suchego i 0,38 kg mokrego) na 1m2 na 1 mm grubości suchej warstwy.

OPAKOWANIA

Pojemniki łączone: 25 (19+6) kg

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ

Przechowywać w suchym, wietrzonym pomieszczeniu. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Produkt zawiera cement. Reaguje silnie alkalicznie z wodą. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia.