Elastyczna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca SikaTopSeal-107 grey 25 kg

Producent: SIKA
SKU: 401349250099

Dwuskładnikowa szpachlówka uszczelniająca na bazie cementu modyfikowana polimerami zawierająca specjalne domieszki

WŁAŚCIWOŚCI

 • Materiał łatwy w aplikacji za pomocą pędzla lub szpachli
 • Nie wymaga dodatku wody
 • Składniki w odpowiednich proporcjach
 • Możliwość nanoszenia ręcznego bądź natryskiem
 • Bardzo dobra przyczepność
 • Chroni beton przed karbonatyzacją
 • Ochrona betonu przed penetracją wody
 • Nie działa korozyjnie na stal i żelazo
 • Możliwość pokrywania powłokami

 

SikaTop® Seal-107 jest przeznaczony do:

 • Wykonywania wewnętrznych i zewnętrznych izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na betonie, zaprawach cementowych, murach z cegieł i bloczków.
 • Ochrony betonu przed solami odladzającymi oraz zamrażaniem / rozmrażaniem
 • Wypełnienie porów i nierówności podłoża
 • Wykonywania sztywnych powłok wodoszczelnych fundamentów i piwnic
 • Uszczelnienia włoskowatych zarysowań podłoża betonowego (nie nadaje się do uszczelnienia rys pracujących)
 • Wyrównania przy pracach naprawczych betonu

 

DANE TECHNICZNE

Barwa Składnik A: biała ciecz
Składnik B: szary lub biały proszek
Wymieszany produkt: cementowo szary lub biały
Baza chemiczna Składnik A: ciekły polimer i dodatki
Składnik B: cement portlandzki, kruszywo i domieszki
Gęstość Gotowej zaprawy: 2,0 kg/l
Grubość warstwy Minimum 0,75 mm / Maksimum 1,5 mm
Rozszerzalność termiczna 13 x 10-6 na °C
Współczynnik dyfuzji dwutlenku węgla (μCO2) μCO2 ~ 35.000
Współczynnik dyfuzji pary wodnej (μH2O) μH2O ~ 500
Wytrzymałość na ściskanie Po 3 dniach ~ 20 N/mm²
Po 28 dniach ~ 35 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie Po 3 dniach ~ 6 N/mm²
Po 28 dniach ~ 10 N/mm²
Wytrzymałość na rozciąganie Utwardzanie w wodzie: ~ 3,2 N/mm² po 14 dniach
Utwardzanie na powietrzu: ~ 4,5 N/mm² po 14 dniach
Przyczepność 2,0 ÷ 3,0 N/mm² (zniszczenie podłoża)
Moduł sprężystości E Statyczny: ~ 8,4 kN/mm²

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: MINERALNE MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJĄCE I SZPACHLÓWKI (SZLAMY)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być mocne, wolne od zanieczyszczeń, luźnych cząstek, mleczka cementowego, zatłuszczeń i plam oleju itp. Powierzchniowa wytrzymałość betonu na odrywanie (test „pull-off”) musi dać wynik >1,0 N/mm².

Podłoże musi być przygotowane mechanicznie przez groszkowanie, piaskowanie, szlifowanie lub spłukane wodą pod wysokim ciśnieniem, a następnie nasycone wodą do stanu matowo – wilgotnego.
Wypełnienie porów i nierówności
Zaleca się piaskowanie w celu usunięcia zanieczyszczeń wypełniających pory i nierówności podłoża
Zaprawa wyrównawcza
Mechaniczne oczyszczenie podłoża metodą strumieniowo ścierną tak aby całkowicie usunąć mleczko cementowe, powierzchniowe zanieczyszczenia oraz istniejące powłoki i otworzyć pory podłoża. Należy uzyskać szorstką powierzchnię, zapewniającą maksymalną przyczepność.

APLIKACJA

Proporcja mieszania
Dla szlamu: A : B = 1 : 4 (wagowo)
Dla zaprawy: A : B = 1 : 4,5 (wagowo)
Czas mieszania ~ 3 minuty
SikaTop® Seal-107 należy mieszać mieszadłem mechanicznym o obiegu wymuszonym lub w czystym pojemniku zwykłym mieszadłem mechanicznym. Nie należy stosować betoniarek wolnospadowych.

Wstrząsnąć pojemnikiem ze składnikiem A, następnie wlać około połowy składnika A do czystego pojemnika, mieszając stopniowo dosypywać składnik B. Dodać resztę składnika A i kontynuować mieszanie do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Podłoże przed aplikacją należy nawilżyć do stanu matowo wilgotnego.
Aplikacja szlamu:
SikaTop® Seal-107 nanieść mechanicznie natryskiem lub za pomocą sztywnego pędzla (pędzel należy prowadzić w jednym kierunku). Drugą warstwę SikaTop® Seal-107 nanieść natychmiast po utwardzeniu pierwszej warstwy za pomocą pędzla prowadzonego w kierunku prostopadłym do pierwszej warstwy.
Aplikacja zaprawy:
Przy nanoszeniu SikaTop® Seal-107 za pomocą szpachli, należy podczas mieszania zmniejszyć dozowanie składnika A o 10% (A : B = 1 : 4,5). Drugą warstwę zaprawy nanosić niezwłocznie po utwardzeniu pierwszej. Przy wypełnianiu porów i nierówności należy zaprawę jak najmocniej docisnąć pacą do podłoża.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy od razu po użyciu umyć wodą. Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie.
Czas przydatności do użycia
~ 30 minut w +20°C

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża Minimum +8°C / Maksimum +35°C
Temperatura otoczenia Minimum +8°C / Maksimum +35°C

Czas pomiędzy ułożeniem kolejnych warstw

+10°C ~ 12 godzin
+20°C ~ 6 godzin
+30°C ~ 3 godziny

 

Jeżeli czas oczekiwania przekroczy 24 godziny należy lekko przepiaskować powierzchnię.
SikaTop® Seal-107 można pokrywać powłokami malarskimi rozpuszczalnikowymi po minimum 7 dniach.

Ważna jest odpowiednia pielęgnacja świeżo ułożonej warstwy SikaTop® Seal-107 przez 3 do 5 dni za pomocą warstwy folii PE lub innymi skutecznymi metodami. Tak, aby zapewnić całkowitą hydratację ziaren cementu i zminimalizować ryzyko powstania rys.

ZUŻYCIE

Zależnie jest od szorstkości i nierówności podłoża, grubości warstwy. ~ 2,0 kg/m²/mm (zużycie teoretyczne, nieuwzględniające strat związanych z nierównościami podłoża, stratami podczas nanoszenia).
Opakowanie 25 kg tj. ~ 12,5 litra gotowej zaprawy.

OPAKOWANIA

25 kg zestaw (20 kg worek + 5 kg wiadro)
12,5 kg wiadro (2×5 kg worek + 2×1,5 l butelka)

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt przechowywany w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach najlepiej użyć w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji. Ciekły składnik chronić przed mrozem.

UWAGA

SikaTop® Seal-107 nie jest estetycznym wykończeniem powierzchni, po deszczu i podczas występowania wysokiej wilgotności mogą na powierzchni wystąpić wykwity. Nie ma to jednak wpływu na właściwości powłoki. W miejscach gdzie po zakończeniu prac SikaTop® Seal-107 pozostanie widoczny, wskazane jest stosowanie materiału o barwie białej, który jest bardziej estetyczny. Unikać nanoszenia podczas bezpośredniego promieniowania słonecznego i silnego wiatru. W żadnych okolicznościach nie wolno dodawać wody. Nanosić tylko na mocne, odpowiednio przygotowane podłoża. Nie przekraczać maksymalnej grubości warstwy.
Przy zastosowaniu jako izolacja przeciwwodna lub przeciwwilgociowa, należy zawsze stosować dwie warstwy materiału, o łącznej grubości 1,5 ÷ 2,0 mm. W obszarach stałego oddziaływania wody zaleca się wykonanie trzech warstw.
Świeżo ułożony materiał należy chronić przed niskimi temperaturami, deszczem itp. SikaTop® Seal-107 nie powinien stanowić warstwy ostatecznej, obciążonej ruchem pieszym lub kołowym.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie przedziurawić izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej podczas wykonywania zamocowań. Do kotwień należy używać kleju Sikadur®-31 CF lub kitu z grupy Sikaflex®.

SikaTop® Seal-107 może powodować podrażnienie skóry. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. W razie podrażnienia przemyć dużą ilością wody. W trakcie prac używać okularów ochronnych.
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

Materiał w stanie niezwiązanym może powodować zanieczyszczenie wody i dlatego też nie powinien dostać się do kanalizacji, wód gruntowych lub gleby. Należy zawsze doprowadzić do związania resztek. Związany materiał może być utylizowany jak tworzywo sztuczne.

Produkty podobne