Zaprawa do uszczelnień przecieków wody pod ciśnieniem Stauber STM 5 kg

Producent: STAUBER
SKU: 307002050099

STAUBER STM sucha zaprawa mineralna o wiązaniu hydraulicznym produkowana na bazie cementu

WŁAŚCIWOŚCI

  • Początek wiązania – 30 s.
  • Wiąże pod wodą
  • Możliwość aplikacji przez wcieranie w podłoże
  • Odporna na siarczany i produkty ropopochodne
  • Nie powoduje korozji elementów stalowych
  • Bezchlorkowa
  • Wodoszczelna
  • Mrozoodporna

STAUBER STM  szybkowiążąca zaprawa do tamowania i uszczelniania przecieków wody pod ciśnieniem
Obszar zastosowań:
– infrastruktura (sieć) kanalizacyjna
– budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka

DANE TECHNICZNE

Baza cement, kruszywo, dodatki
Barwa szara
Zapotrzebowanie wody 230 ml (±10 ml) /kg suchej mieszanki
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] po:1 h / 28 dniach 10 / 38
Wytrzymałość na zginanie [MPa] po: 1 h / 28 dniach 1,5 / 5,5
Stan zbrojenia w otulinie zaprawy pasywny
Uziarnienie [mm] 0,06 – 0,8
Pęcznienie [%] < 0,1
Absorpcja kapilarna [kg·m² ·h-0,5] <0,5
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 dniach metodą „pull-off”[MPa] >1,1
Zawartość jonów chlorkowych [%] ≤ 0,05
Przyczepność przy wyrywaniu wg PN-EN 1504-6 przemieszczenie ≤ 0,6 mm przy obciążeniu 75 kN
Reakcja na ogień klasa A1

Ten produkt znajduję się w kategorii: MINERALNE MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJĄCE I SZPACHLÓWKI (SZLAMY)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Warunkiem odpowiedniego przygotowania podłoża jest spełnienie wymienionych zaleceń:
– podłoże nośne – usunąć luźne fragmenty zaprawy, betonu, kamienia, cegły i uszorstnić powierzchnię
– podłoże czyste – powierzchnia betonowa/ceglana/kamienna wolna od luźnych frakcji, pyłów, szlamu
cementowego, plam oleju i innych zanieczyszczeń
– podłoże wilgotne – suche podłoże obficie zwilżyć wodą
– stal zbrojeniowa – odkryte elementy stalowe należy oczyścić z zanieczyszczeń i rdzy do stopnia czystości
Sa 2½ wg PN-EN ISO 8501-1

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do mieszania zaprawy należy przystąpić jeśli właściwie przygotowano podłoże. Należy stosować wodę wodociągową lub spełniającą wymagania PN-EN 206-1. Zalecana ilość wody: 230 ml (±10 ml) /kg suchej mieszanki. Temperatura otoczenia, wody, suchej mieszanki, rodzaj mieszalnika mogą dodatkowo wpłynąć na zmianę ilość wody.
Produkt mieszać ręcznie (w rękawicy) małymi porcjami np. 0,1 – 0,2 kg suchej mieszanki. Odmierzyć potrzebną ilość wody (np. 45 ml) i wsypać odpowiednią porcję suchej mieszanki (np. 0,2 kg). Mieszać energicznie 15-20 s do uzyskania plastycznej konsystencji. Aplikować zaprawę bezpośrednio po przygotowaniu.

APLIKACJA

Uformować bryłę w formie stożka, a następnie wcisnąć ją w miejsce przecieku i przytrzymać około 1 min.
W przypadku prac w temperaturze poniżej +5ºC oraz powyżej 30ºC prosimy o kontakt z doradcą technicznym;

Pielęgnacja
Czas przydatności do użycia świeżej zaprawy zależy od temperatury otoczenia, wody, materiału i wynosi np.
– w przypadku temperatury 25ºC – 30 s
– w przypadku temperatury 7ºC – 60 s
Czyszczenie narzędzi
Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE

– orientacyjne zużycie suchej mieszanki: 1,9 kg/m2/mm
– z 25 kg suchej mieszanki uzyskuje się ok. 12,5 l świeżej zaprawy

OPAKOWANIA

Wiadro 5 kg.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wiadro szczelnie zamknięte z suchą mieszanką należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.