Elastyczna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca weber.tec Superflex D24 24 kg

Producent: WEBER
SKU: 100024240099

Elastyczna, reaktywna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca

weber.tec Superflex D24 jest dwuskładnikową szybkowiążącą masą uszczelniającą bazująca na nowej technologii modyfikowania spoiw

WŁAŚCIWOŚCI

 • bardzo elastyczny, mostkowanie rys min. 2 mm
 • wysoka wartość suchej pozostałości > 95%
 • szybkowiążący, możliwość klejenia płyt ochronnych już po 4 godzinach
 • niezależny od pogody czas pełnego związania w ciągu 24 godzin
 • szybka izolacja przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem, 1 bar po 24 godzinach
 • do zastosowań na wszystkich podłożach mineralnych, może być stosowany na nieotynkowanym murze
 • może być pokrywany tynkiem, odporny ma niskie temperatury i sól drogową, odporny na promieniowanie UV
 • uszczelnienie powierzchni pionowych i poziomych oraz warstwa sczepna w jednym
 • umożliwia uszczelnienie strefy cokołu i ścian piwnicznych w tym samym cyklu powlekania

 

651,12  529,37  netto

14 w magazynie

 • do wykonywania poziomych i pionowych hydroizolacji zagłębionych w gruncie części budynków i budowli takich jak:
  – ławy fundamentowe,
  – ściany fundamentowe,
  – płyty fundamentowe.
 • do uszczelnienia stref cokołowych budynków,
 • do wykonywania wtórnych izolacji budynków i budowli (ściany, posadzki), także typu wannowego,
 • do uszczelnień zbiorników na wodę,
 • do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem) w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych
 • jako wstępne uszczelnienie i warstwa sczepna pod uszczelnienia z polimerowo-bitumicznych mas uszczelniających (KMB),
 • do czasowych uszczelnień w trakcie trwania budowy,
 • do renowacyjnego uszczelnienia anionowych powłok bitumicznych (asfaltowych)

Wykonstruowanie hydroizolacji zależy od rodzaju uszczelnianej konstrukcji, obciążenia wilgocią/wodą, obecności agresywnych mediów itp.

DANE TECHNICZNE

Baza: cement, selekcjonowane kruszywo, specjalne polimery
Kolor: szary
Postać: proszek + płyn zarobowy
Konsystencja: pastowata
Sposób nanoszenia: pędzel murarski, szczotka, paca blichówka, agregat natryskowy
Ilość nakładanych warstw: min. 2
Wiązanie i twardnienie: na skutek reakcji chemicznej
Gęstość gotowej zaprawy: ok. 1,05 kg/dm3
Czas obróbki: ok. 45 minut *)
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +3°C do +30°C
Pełna wytrzymałość (np. wypełnienie zbiorników): po 24 godzinach *)

*) w temperaturze +23°C i przy 50% wilgotności względnej powietrza

Ten produkt znajduję się w kategorii: MINERALNE MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJĄCE I SZPACHLÓWKI (SZLAMY)SYSTEMY USZCZELNIANIA I KLEJENIA PŁYTEK CERAMICZNYCH NA TARASACH I BALKONACHSYSTEM USZCZELNIANIA I KLEJENIA PŁYTEK CERAMICZNYCH W BASENACH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp. Przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej podłoże należy odpowiednio przygotować. Usunąć wystające resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usunąć np. przez skucie, szlifowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem itp. Ubytki uzupełnić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podłoża. weber.tec Superflex D24 może być stosowany na:

 • podłożu z betonu/żelbetu
 • murach z elementów drobnowymiarowych (cegła, pustak, itp.)
 • murach kamiennych i mieszanych
 • tynkach tradycyjnych, cementowych lub cementowo-wapiennych
 • jastrychach cementowych
 • jastrychach anhydrytowych

Mury nie muszą być otynkowane, wymagane jest jednak ich staranne wyspoinowanie. Wypukłe krawędzie sfazować, we wklęsłych (np. styk ławy i ściany fundamentowej) wykonać fasetę (wyoblenie) np. ze szpachlówki weber.tec 933. Podłoża o dużych porach (np. porowate bloki z lekkiego betonu) przeszpachlować np. zaprawą weber.tec 933. Na powierzchniach z dużą ilością porów i ubytków o głębokości do 5 mm konieczne jest wykonanie na całej powierzchni tzw. „szpachlowania drapanego”. Szpachlowanie drapane wykonać z masy weber.tec Superflex D24 wymieszanej objętościowo z piecowo suszonym piaskiem kwarcowym 0,1-0,3 mm w proporcji 3 części weber.tec Superflex D24 na 1 część piasku. Nie uszkodzić szpachlowania wypełniającego nakładaną następnie wartswą powłoki. Przed aplikacją weber.tec Superflex D24 podłoże zagruntować preparatem weber.prim 801, rozcieńczonym wodą w proporcji objętościowej 1:1.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Składnik płynny i proszkowy są dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do składnika płynnego dodawać składnik proszkowy i mieszać za pomocą niskoobrotowej mieszarki lub wiertarki z mieszadłem łopatkowym aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Unikać napowietrzania zaprawy przy mieszaniu. Czas mieszania wynosi 2-3 minuty, następnie konieczna jest 1-2 minutowa przerwa i ponowne krótkie przemieszanie. Tak przygotowana mikrozaprawa jest gotowa do nakładania. Przygotowywać taką ilość materiału, która może być zużyta w ciągu czasu obróbki.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Izolacja powierzchni pionowych/ścian fundamentowych weber.tec Superflex D24 nakładać za pomocą pędzla murarskiego, pacy albo agregatu natryskowego. Przy każdym zastosowaniu weber.tec Superflex D24 podłoże zagruntować preparatem weber.prim 801, rozcieńczonym wodą w proporcji objętościowej 1:1. Nakładanie powłoki grubowarstwowej odbywa się co najmniej w dwóch procesach roboczych. Drugą warstwę nakładać, gdy pierwsza zwiąże na tyle, że nie ulegnie uszkodzeniu. W przypadku obciążenia powierzchni zalegającą wodą opadową bądź wodą pod ciśnieniem po położeniu 1 warstwy należy nałożyć siatkę z włókna nr 2 na świeżą warstwę uszczelniającą. Po nałożeniu drugiej warstwy oczka siatki nie powinny być widoczne.
Dylatacje ścian i płyt fundamentowych.
Należy uszczelniać za pomocą taśm weber.tec Superflex B 240 lub weber.tec Superflex B 400. Na ścianach zagłębionych w gruncie taśmy uszczelniające przyklejane są z zastosowaniem weber.tec Superflex D24, natomiast na płytach dennych taśmy przyklejane są na reaktywną żywicę uszczelniającą weber. tec 827 S, przed nanoszeniem właściwej hydroizolacji. Przejścia rurowe zaleca się zawsze uszczelniać z zastosowaniem kołnierzy zaciskowych. Przy obciążeniu wodą jest to wymóg bezwzględny.
Uszczelnienie powierzchni poziomych
W przypadku wykonywania izolacji przeciwilgociowej nakładać weber.tec Superflex D24 na podłoże równomiernie w dwóch procesach roboczych. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu wcześniejszej powłoki. Na w pełni związanej warstwie hydroizolacji jako warstwę ochronną i poślizgową układa się dwie
warstwy folii PE, a następnie wykonuje się pływający jastrych ochronny. W przypadku wykonywania izolacji poziomej przy parciu hydrostatycznym wody na hydroizolację, należy nanieść powłokę uszczelnienia na podbeton, czyli pod płytę fundamentową. Pomiędzy pierwszą a drugą warstwę hydroizolacji należy zastosować siatkę z włókna nr 2.
Warstwa szczepna na powłokach bitumicznych
Istniejące hydroizolacje z mas bitumicznych i roztworów (zarówno nakładanych na zimno jak i na gorąco) muszą mieć wytrzymałość pozwalającą na wykonanie na nich kolejnych warstw, dlatego też miękkie powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających należy usunąć. Bezwzględnym wymogiem jest dobra przyczepność istniejących powłok hydroizolacyjnych do podłoża. Powierzchnię oczyścić wodą pod ciśnieniem, starannie usunąć niestabilne fragmenty, luźne i niezwiązane cząstki, itp. Wykonać szpachlowanie drapane za pomocą weber.tec Superflex D24. Obszary, gdzie stare powłoki usunięto całkowicie zabezpieczyć przez dwukrotne nałożenie weber.tec Superflex D24. Po wyschnięciu szpachlowania drapanego nowe uszczelnienie można wykonać nakładając np. weber.tec Superflex D24 albo weber.tec Superflex 10.
Wykonanie wyobleń/faset i ochrona izolacji
Hydroizolację należy wykonywać od strony narażonej na oddziaływanie wilgoci/wody i wyprowadzić na wysokość przynajmniej 30 cm powyżej otaczającego terenu. Fasety (np. na styku izolacji ławy fundamentowej ze ścianą) wykonać ze szpachlówki uszczelniającej weber.tec 933. Promień fasety powinien wynosić ok. 5 cm. Na fasecie wykonać powłokę hydroizolacyjną o odpowiedniej grubości z weber.tec Superflex D24. Do ochrony powłoki hydroizolacyjnej można stosować płyty styropianowe (EPS), styrodurowe (XPS) jak również płyty ochronno-drenujące. Termoizolacja w gruncie musi być wykonana z materiału odpornego na obciążenia mechaniczne, agresywne czynniki występujące w gruncie oraz oddziaływanie wilgoci/wody. Należy tu stosować płyty styrodurowe (XPS) lub płyty ochronno-drenujące. Wykopy zasypywać tak, aby nie uszkodzić hydroizolacji.
Tynkowanie uszczelnionych konstrukcji
Przy wykonywaniu warstw ochronnych z tradycyjnego tynku, na związanej hydroizolacji wykonać całopowierzchniową obrzutkę z zapraw weber.san 950. Tynk nakładać po 24 godzinach od momentu wykonania obrzutki z zaprawy weber.san 950.  W przypadku bezpośredniego użytkowania uszczelnianej powierzchni (ruch pieszy) należy uwzględnić warstwę ochronną (np. jastrych ochronny na warstwie rozdzielającej z folii lub płytki okładzinowe). W przypadku wykonywania hydroizolacji typu wannowego (odrywanych od podłoża przez ciśnienie wody) elementy konstrukcyjne muszą umożliwiać przeniesienie parcia hydrostatycznego wody. Hydroizolacja musi być wówczas wykonana na elemencie konstrukcyjnym. Przy izolacji typu wannowego przejścia rur instalacyjnych prowadzić, o ile to możliwe, nad uszczelnianą powierzchnią. W przeciwnym razie konieczne jest stosowanie specjalnych kołnierzy uszczelniających, manszet, elastycznych mas uszczelniających, itp. Narzędzia czyścić wodą przed związaniem zaprawy.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +3°C do +30°C. Nie nakładać na zamarznięte podłoże, nie prowadzić prac podczas ujemnych temperatur oraz podczas opadów atmosferycznych. Świeżo nałożoną warstwę hydroizolacji chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Unikać silnego wiatru oraz bezpośredniego nasłonecznienia obrabianej powierzchni. Należy kierować się tu zasadami sztuki budowlanej. Świeżą warstwę uszczelnienia przynajmniej przez 4 godziny chronić przed mrozem i deszczem.

ZUŻYCIE

Zużycie weber.tec Superflex D24 zależy od obciążenia wilgocią/wodą i wynosi:

Rodzaj obciążenia Minimalna grubość warstwy w mm Zużycie w kg/m2
obciążenie wilgocią i wodą nie wywierającą ciśnienia hydrostatycznego 3 3,5
obciążenie zalegającą wodą opadową i wodą pod ciśnieniem (wkładka zbrojąca na całej powierzchni) 4 4,5
uszczelnienie cokołów budynku w strefie wody rozbryzgowej 2 2,5
pozioma hydroizolacja w i pod ścianami 2 2,5
uszczelnienie przeciwko wodzie działającej od środka pod ciśnieniem (zbiorniki) 2,5 3

 

OPAKOWANIA

Opakowanie kombi (komp. A+B) 24 kg, paleta 432 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Składnik proszkowy zawiera cement. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.