Ekspansywna zaprawa do podlewania Stauber VM2 25 kg

Producent: STAUBER
SKU: 307004250099

STAUBER VM2 jest mineralną, 1-komponentową zaprawą na bazie cementu modyfikowaną polimerami. Produkt jest gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą, zawiera wypełniacze z kruszyw kwarcowych i bazaltowych o uziarnieniu do 5,0 mm

WŁAŚCIWOŚCI

 • Początek wiązania: 4-8 h
 • Stopień pęcznienia po 12 h < 0,1% objętości
 • Płynna konsystencja
 • Ograniczony skurcz
 • Mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
 • Ogranicza wnikanie chlorków zgodnie z PN-EN 13529
 • Odporność na karbonatyzację zgodnie z PN-EN 13295
 • Zawartość jonów chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17
 • Zawartość chromianów zgodna z dyrektywą 2003/53/EG

STAUBER VM2 stosowany jest jako:

 • podlewka słupów stalowych, prefabrykatów żelbetowych
 • podlewka urządzeń i elementów obciążonych dynamicznie tj. turbiny, silniki, sprężarki, szyny
 • wypełnianie połączeń prefabrykowanych elementów żelbetowych

Służy również do montażu prefabrykatów, kotew, prętów itp.
Produkt wykorzystywany w infrastrukturze komunikacyjnej; budownictwie kubaturowym, przemysłowym, hydrotechnicznym, energetycznym.

Zakres stosowania – grubość podlewki od 15 do 100 mm.

DANE TECHNICZNE

Baza cement, kruszywo, dodatki
Barwa szara
Zapotrzebowanie wody 3,0 l na worek 25 kg
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] po:1 dniu / 7 dniach / 28 dniach / 90 dniach 30 / 50 / 70 / >70
Wytrzymałość na zginanie [MPa] po: 1 dniu / 7 dniach / 28 dniach / 90 dniach 6,0 / 8,0 / 9,0 / >9,0
Czas zachowania właściwości roboczych [min.] w temp.
otoczenia: 5°C / 20°C / 25°C
30 / 20 / 20
Uziarnienie [mm] 0,06-5
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie w wodzie o temp. -18°C/+18°C określona zmianą wytrzymałości na ściskanie i zginanie 200 cykli
Skurcz po 90 dniach wg PN-EN 12617-4 [mm/m] ≤ 0,9
Stopień wodoszczelności wg PN-88/B-06250 W 12
Absorpcja kapilarna [kg·m-2 ·h-0,5] <0,5
Moduł sprężystości przy ściskaniu [GPa] ≥ 20
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 dniach metodą „pull-off”[MPa] 2,0
Zawartość jonów chlorkowych[%] ≤ 0,05
Reakcja na ogień klasa A1

Ten produkt znajduję się w kategorii: PODLEWKI MONTAŻOWE – BEZSKURCZOWE MASY ZALEWOWE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zastosowanie jako trwałe połączenie między betonem a zaprawą
warunkiem odpowiedniego przygotowania podłoża jest spełnienie wymienionych zaleceń:
– podłoże wytrzymałe – wytrzymałość podłoża z betonu cementowego badana metodą „pull-off” – 1,5 MPa
– podłoże uszorstnione – kruszywo odkryć na wysokość co najmniej 2 mm metodą piaskowania, hydropiaskowania lub hydromonitoringu; w przypadku frezowania betonu powierzchnię obrobić metodą np. hydrodynamiczną w celu usunięcia nadbitych fragmentów betonu
– podłoże czyste – powierzchnię betonową oczyścić z luźnych frakcji, pyłów, szlamu cementowego, plam oleju i innych zanieczyszczeń
– podłoże matowo – wilgotne – zwilżać podłoże wodą 3-5 h do 2 dni przed aplikacją w zależności od stopnia wilgotności podłoża oraz warunków atmosferycznych; powierzchnia betonowa jednolicie ciemna i matowa, bez przebarwień wynikających z wysychania powierzchni betonowej przez co najmniej 35 min. od chwili zwilżenia naprawianego elementu, powierzchnię ponownie zwilżyć wodą; ewentualne zastoiny wody usunąć sprężonym powietrzem bez zanieczyszczeń olejem
– szalunek wyprowadzić ponad dolną płaszczyznę podlewanego elementu; powinien on być szczelny i nie może odciągać wody z dojrzewającej zaprawy; obrys szalunku podlewki identyczny lub nieco większy (maksymalnie do 3 cm) od obrysu podlewanego elementu.

Zastosowanie jako wypełnienie „siłowe” między podłożem betonowym a elementem
– podłoże wytrzymałe – beton klasy co najmniej C20/C25; wytrzymałość podłoża z betonu cementowego badana metodą „pull-off” – 1,5 MPa
– podłoże czyste – powierzchnię betonową oczyścić z luźnych frakcji, pyłów, szlamu cementowego, plam oleju i innych zanieczyszczeń
– podłoże matowo – wilgotne – podłoże zwilżać wodą 3-5 h przed aplikacją w zależności od stopnia wilgotności podłoża, obecności środków pielęgnacyjnych na powierzchni oraz warunków atmosferycznych; powierzchnia betonowa nie nasiąkliwa lub jednolicie ciemna i matowa, bez przebarwień wynikających z wysychania powierzchni betonowej przez co najmniej 35 min. od chwili zwilżenia betonu oraz bez zastoin wody; ewentualne zastoiny wody usunąć sprężonym powietrzem bez zanieczyszczeń olejem
– szalunek wyprowadzić ponad dolną płaszczyznę podlewanego elementu; powinien on być szczelny i nie może odciągać wody z dojrzewającej zaprawy; obrys szalunku podlewki identyczny lub nieco większy (maksymalnie do 3 cm) od obrysu podlewanego elementu.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do przygotowania materiału należy stosować stosować wolnoobrotowe mieszadło 300 obrotów/min.; mieszarkę przeciwbieżną np. typu PGM 80 lub inne o takiej samej charakterystyce. Mieszanie przy użyciu kielni jest niedopuszczalne.
Do mieszalnika z odmierzoną ilością wody wodociągowej wsypać powoli materiał suchy i mieszać co najmniej 3 min.,
Należy stosować wyłącznie wodę wodociągową lub spełniającą wymagania PN-EN 206-1. Zalecana ilość wody 3,0 l /25 kg suchej mieszanki. Temperatura otoczenia, wody, suchej mieszanki i rodzaj mieszalnika mogą wpłynąć na zmianę ilość wody.

APLIKACJA

Świeżą zaprawę wylewać jednostronnie wzdłuż dłuższego boku elementu podlewanego, wypierając powietrze,
Wysokość podlewki – do dolnej płaszczyzny podlewanego elementu/urządzenia proces podlewania należy prowadzić w jednym cyklu.
Pompowanie
– urządzenie np. PG 90 PLUS lub inne o tej samej charakterystyce
– pompa wyporowa typ 2L6 (średnia wydajność w przypadku zaprawy VM80/5 – ok. 1,5 t/h)
– wąż DN 35
Ręcznie
– świeżą zaprawę wylewać bezpośrednio z np. kastry budowlanej, pojemnika.
Pielęgnacja i czas schnięcia
Utrzymywać świeżą zaprawę po ułożeniu oraz jej otoczenie przez 24 h w temperaturze powyżej +5oC
– świeżą zaprawę chronić przed wiatrem, przeciągiem, nasłonecznienie
– pielęgnację należy prowadzić przez 7 do 28 dni za pomocą: środka pielęgnacyjnego na bazie parafin lub akryli; wilgotnych mat (włóknina nieprzerwanie wilgotna) lub zraszania wodą
Uwaga: temperatura wody używanej do pielęgnacji zaprawy zbliżona do temperatury otoczenia i wiążącej zaprawy – średnie odchylenie ± 5oC; zbyt duża różnica temperatury między górną, a dolną strefą wiążącej zaprawy może doprowadzić do powstawania rys.
W przypadku prac w temperaturze poniżej +5oC oraz powyżej 30OC prosimy o kontakt z doradcą technicznym.
Czas przydatności do użycia świeżej zaprawy zależy od temperatury otoczenia, wody, materiału i wynosi np.:
w przypadku temperatury 25OC – 25 min
w przypadku temperatury 7OC – 30 min
Początek wiązania po 4-8 godz. zależnie od temperatury, ilości wody zarobowej.
Czyszczenie narzędzi
Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE

Ok. 1,9 kg/m² na 1 mm grubości warstwy.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg wzmocniony folią PE. 48 worków x 25 kg =1200 kg na palecie bezzwrotnej o wymiarze europalety

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w suchym, chłodnym pomieszczeniu. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.