Tynk renowacyjny weber.san 953 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 100953250099

Tynk renowacyjny z certyfikatem WTA

weber.san 953 (Deitermann SP szary) jest porowatym i dyfuzyjnym mineralnym tynkiem renowacyjnym.

WŁAŚCIWOŚCI

  • duża zdolność do magazynowania skrystalizowanych szkodliwych soli
  • dyfuzyjność
  • bardzo duża porowatość
  • niewielkie zużycie
  • możliwość nakładania mechanicznego

 

Tynki renowacyjne stosowane są przede wszystkim na wewnętrznej stronie zawilgoconych i zasolonych ścian piwnic. Zastosowanie znajdują również na zewnętrznych częściach budynków poddanym renowacjom. Tynk renowacyjny weber. san 953 nie jest tynkiem szczelnym (zaporowym), jego parametry pozwalają na wysychanie muru (usuwanie wilgoci z muru do otoczenia), natomiast krystalizacja szkodliwych soli następuje w porach tynku. Wyschnięcie przegrody jest możliwe przy zastosowaniu systemu całkowicie odcinającego dostęp wilgoci, np. poprzez wykonanie przepony poziomej z preparatów weber.tec 940 , weber.tec 941, weber.tec 946 oraz pionowej, np. z mas bitumicznych weber.tec Superflex 10, weber.tec Superflex 100 lub szlamów uszczelniających, np. weber.tec Superflex D2.

 

DANE TECHNICZNE

Baza: cement, wapno hydrauliczne, kruszywo, specjalne dodatki i modyfikatory
Kolor: szary
Konsystencja: pozwalająca na nakładanie kielnią
Gęstość objętościowa: ok. 1,0 kg/dm3
Proporcje mieszania: 7,5 litrów czystej wody na worek 25 kg
(30% czystej wody)
Zawartość porów powietrza w świeżej zaprawie: > 25%
Porowatość stwardniałej zaprawy: > 40%
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5ºC do +30ºC
Nakładanie: kielnia, agregat tynkarski
Grubość nakładanej warstwy: do 3 cm w jednym przejściu
do 4 cm w dwóch przejściach
Czas obróbki: ok. 45 minut w temperaturze +20ºC
Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: μ ≤ 15
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym w ciągu 24 godzin: w24 ≥ 0,3 kg/m2
Wytrzymałość na ściskanie: > 1,5 N/mm2
Dokumenty odniesienia: PN-EN 998-1
certyfikat WTA-2-9-04

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH

 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Stare tynki, wymalowania, itp. usnąć aż do uzyskania nośnego podłoża, do wysokości przynajmniej 80 cm powyżej widocznej linii uszkodzeń (zawilgoceń, zasoleń). Jeżeli to konieczne, zniszczony mur naprawić. Spoiny usunąć na głębokość ok. 2 cm. Powierzchnię muru oczyścić mechanicznie. Spoiny można naprawić stosując weber.san 952 lub weber.san 953. W przypadku wykonywania prac w piwnicach (wewnątrz pomieszczeń) na ścianach zewnętrznych (fundamentowych), konieczne jest przygotowanie w analogiczny sposób stref przyległych ścian lub sklepień (pas o szerokości przynajmniej 1 metra).
Podłoże musi być stabilne oraz wolne od zanieczyszczeń. Skute tynki, fragmenty cegieł, itp. usuwać codziennie z terenu budowy, nie dopuszczając do ich kontaktu ze zdrowym murem.
Obrzutka
Przed nałożeniem tynku weber.san 953 na podłożu wykonać obrzutkę z zaprawy weber.san 950. Grubość warstwy obrzutki nie powinna przekraczać 5 mm. Obrzutka powinna pokrywać 50% powierzchni ściany. Przy wykonywaniu obrzutki na hydroizolacji ze szlamu (np. weber.tec 930 czy weber.tec Supeflex D2) obrzutkę wykonać, jako pełnokryjącą, na wyschniętej (związanej) powłoce hydroizolacyjnej.
Tynk nakładać po 24 godzinach od momentu wykonania obrzutki z zaprawy weber.san 950.
Tynk podkładowy
Jako tynk wyrównujący podłoże można stosować weber.san 952 albo weber.san 953. Przy wysokim stopniu zasolenia, jako tynk podkładowy, ze względu na porowatość, zdecydowanie zaleca się stosować weber.san 952. Po nałożeniu i wstępnym wyrównaniu powierzchnie tynku podkładowego uszorstnić przez przeciągnięcie poziomo np. pacą lub listwą z zębami.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do czystego naczynia wlać 7,5 litrów czystej wody i wsypać 25 kg (1 worek) weber.san 953. Mieszać intensywnie aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Do mieszania należy stosować betoniarki (mieszarki) przeciwbieżne lub mieszarki (wiertarki) ręczne z mieszadłem łopatkowym jak również agregaty tynkarskie.
Czas mieszania w mieszarkach lub betoniarkach wynosi przynajmniej 3-4 minuty, przy stosowaniu mieszarek (wiertarek) ręcznych 2 minuty. Po tym mieszaniu konieczna jest jednominutowa przerwa oraz ponowne przemieszanie zaprawy. Tak przygotowany tynk weber.san 953 jest gotowy do nakładania.

APLIKACJA

Przed zastosowaniem tynków renowacyjnych konieczne jest oznaczenie stopnia zasolenia muru. Od tego zależy układ i grubość warstw systemu.
Tynk weber.san 953 można nakładać w jednym lub dwóch przejściach. Przy nakładaniu w jednej warstwie jej grubość powinna wynosić min. 2 cm.
Przy nakładaniu w dwóch warstwach łączna grubość tynku nie może przekraczać 4 cm. W tym przypadku powierzchnię pierwszej warstwy, zaraz po jej nałożeniu i wstępnym wyrównaniu uszorstnić przez przeciągnięcie poziomo np. pacą lub listwą z zębami. Drugą warstwę nakładać, gdy pierwsza wyschnie i zwiąże (za szybkość schnięcia przyjmuje się 1 mm na dobę). Grubość warstwy nakładanej w pierwszym i drugim przejściu nie może być mniejsza niż 1 cm (dla każdego przejścia). Narzędzia czyścić wodą przed związaniem zaprawy.
Powierzchnię tynku weber.san 953 można po ok. 60 minutach od nałożenia delikatnie przetrzeć pacą z gąbką lub z tworzywa sztucznego (nie zacierać, nie wygładzać). Powierzchnia tynku nie musi być malowana. Jeżeli konieczne jest wykonanie wymalowań, zastosować dyfuzyjną farbę weber.san Silicatfarbe.
Przy wyższych wymaganiach wizualnych stawianych powierzchni tynku stosować mineralny tynk wygładzający weber.san 956.
Wymalowania (ewentualnie inne warstwy wykończeniowe) muszą być kompatybilne z systemem tynków renowacyjnych a ich porównawczy opór dyfuzyjny SD musi być mniejszy niż 0,2 m.

ZUŻYCIE

ok. 10 kg/m2 na warstwę o grubości 10 mmm

OPAKOWANIA

worek 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu zużyć w ciągu 1 miesiąca.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąc działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.